1030/2014. NVB határozat - Komássy Ákos által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1030/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Komássy Ákos (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapesti 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 62/2014. (IV. 6.) számú határozatát megváltoztatja, a kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Magánszemély 2014. április 6-án kifogást nyújtott be az OEVB-hez, amelyben előadta, hogy Budapest VIII. kerület Könyves Kálmán körúton a Bíró Lajos és a Reguly Antal utca között a FIDESZ-KDNP jelölő-szervezet képviselői (kifogástevőket is beleértve) személygépkocsiból észlelték, hogy az MSZP jelölő szervezet részéről beadványozó mint a helyi pártszervezet elnöke és társai letépik jelölő szervezetük plakátjait és helyükre új MSZP-seket ragasztanak fel. A cselekményről kifogástevő videofelvételt is készített, a linket a kifogás tartalmazza. Álláspontja szerint beadványozó és az MSZP aktivisták megsértik a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve) 2. § (1) bekezdésének a) és e) pontjában fogalt választási alapelveket. A fentiek alapján kérte a jogszabálysértés tényének megállapítását és beadványozó, valamint a vele jelen lévő MSZP aktivisták eltiltását a további jogszabálysértéstől.
Az OEVB a kifogásnak 62/2014 (IV. 06.) számú határozatával helyt adott. Az OEVB a videofelvételt megtekintette, valamint tanúként meghallgatta kifogástevőt és a helyszínen jelen lévő további két személyt. A hivatkozott bizonyítékok alapján az OEVB megállapította, hogy beadványozó megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt, a választások tisztaságának megóvása valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelveket.
Beadványozó 2014. április 9-én fellebbezést nyújtott be az OEVB határozata ellen arra hivatkozva, hogy a plakáthely azon oldalán, ahova a felragasztás megtörtént eredetileg Pál Tibornak, az MSZP jelöltjének a plakátjai voltak, arra lettek ráragasztva Vas Imrének, a FIDESZ-KDNP jelöltjének plakátjai. Ezzel az eredeti állapotot állították helyre, Vas Imre egyéb plakátjai sértetlenek maradtak, ezáltal nem került sor a hivatkozott választási alapelvek megsértésére. A fellebbezésben foglaltakat a kérelem aláírásával a helyszínen jelen lévő két aktivista is megerősítette. A fentiekre hivatkozással kérte az OEVB határozatának megváltoztatását, a kifogás elutasítását.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság a videofelvételt megtekintette. Ezen videofelvétel, az elsőfokú eljárásban az OEVB előtt tett tanúvallomások valamint a fellebbezésben foglaltak együttes vizsgálata alapján megállapítja, hogy ugyan a FIDESZ-KDNP jelöltjének plakátját beadványozó és társai távolították el az érintett felületről, azonban a cselekmény egyértelműen az eredeti állapot helyreállítására irányult, magatartásukat nem a jogszabálysértés szándéka vezérelte. Ezt bizonyítja, hogy az érintett felületen található többi, más jelölő szervezetek által kihelyezett plakát sértetlen maradt. Ezen okból beadványozó és társai nem sértették meg a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt, a választások tisztaságának megóvása valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelveket.
A fentiek alapján –mivel megállapítható, hogy jogszabálysértés nem történt– az első fokon eljáró OEVB-nek a kifogás elutasításáról kellett volna határoznia a Ve. 220. §-a alapján.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontján, 220. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 11.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke