103/2022. NVB határozat - az országgyűlési képviselők 2022. április 3. napjára kitűzött általános választásán a központi névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok száma meghatározásának tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

103/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2022. április 3. napjára kitűzött általános választásán a központi névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok száma meghatározásának tárgyában – 4 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság jelen határozat melléklete szerint állapítja meg bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiség esetében a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok számát.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A központi névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok számának meghatározása]

[1]          Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 7. §-a alapján az országgyűlési képviselők választásán országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható.

[2]          A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 253. § (1)-(2) bekezdései és a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 24. §-a szerint az országos listát legkésőbb 2022. február 26-án 16.00 óráig kellett bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

[3]          A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 1. melléklete szerint, a törvény értelmében nemzetiségnek minősül a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

[4]          Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 4. § (3) bekezdése szerint az összes, a központi névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár számát a választási eljárásról szóló törvényben az országos lista bejelentésére meghatározott határidő leteltét követő napon állapítja meg a Nemzeti Választási Bizottság.

[5]          A Ve. 2. mellékletének jb) pontja alapján a központi névjegyzék tartalmazza a nemzetiségi választópolgárként névjegyzékbe vett választópolgár esetében annak megjelölését, hogy a választópolgár nemzetiségi választópolgárként történt névjegyzékbe vétele az országgyűlési képviselők választására is kiterjed-e.

[6]          Az országgyűlési képviselők választásán kizárólag azok a választópolgárok szerepelnek nemzetiségi választópolgárként, akik kérelmezték, hogy az adott nemzetiség választópolgáraként történő névjegyzékbe vételük az országgyűlési képviselők választására is terjedjen ki.

[7]          A Ve. 248. §-a szerint a szavazóköri névjegyzék tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megjelölését, ha a választópolgár legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon benyújtott kérelme alapján az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. Az ily módon regisztrált, magyarországi lakóhellyel rendelkező, nemzetiségi választópolgárok a Vjt. 12. § (2) bekezdése alapján egy egyéni választókerületi jelöltre és nemzetiségük listájára, ennek hiányában pártlistára szavazhatnak.

[8]          A Nemzeti Választási Bizottsághoz az IM rendelet 24. §-ában előírt határidőig a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségi lista került bejelentésre. Az Országos Roma Önkormányzat nem kérte jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán és roma nemzetiségi listát sem jelentett be az IM rendelet 24. §-ában rögzített határidőig.

[9]          Figyelemmel azonban arra, hogy a Kktv. 4. § (3) bekezdése az összes, a központi névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár számának megállítását írja elő a Nemzeti Választási Bizottság számára, ezért jelen döntés meghozatalakor a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal roma nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárszámról is rendelkezni kell.

[10]       A leírtak alapján a Bizottság jelen határozat mellékletét képező dokumentumban foglaltak szerint állapítja meg az Njtv. 1. melléklete szerinti 13 nemzetiség esetében nemzetiségenként és összességében a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok számát.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[11]       A határozat a Vjt. 7. §-án és 12. § (2) bekezdésén, a Ve. a 248. §-án, a 253. § (1) bekezdésén, valamint a 2. melléklet jb) pontján, az Njtv. 1. mellékletén, a Kktv. 4. § (2) - (3) bekezdésein, az IM rendelet 24 §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. február 27.

 

 

                                                                                              Dr. Bozsóki Éva

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                               elnökhelyettes