103/2019. NVB határozat - a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt által az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választására a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 281. § (3) bekezdése és a 331. §-a alapján megbízott megfigyelőinek nyilvántartásba vétele tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

103/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvay utca 28.) és a Kereszténydemokrata Néppárt (1141 Budapest, Bazsarózsa utca 69.) által az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választására a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 281. § (3) bekezdése és a 331. §-a alapján megbízott megfigyelőinek nyilvántartásba vétele tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő  

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek által az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választására bejelentett, a Ve. 331. § (1) bekezdése alapján alkalmazni rendelet 281. § (3) bekezdése szerinti megfigyelőit jelen határozat mellékletét képező dokumentumban foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. május 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1] A Ve. 279. § (1) bekezdés c) pontja szerint a levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazatát tartalmazó, a 278. § (4) bekezdés a) pontja szerinti válaszborítékot a magyarországi szavazásra rendelkezésre álló időszakban személyesen vagy egyéb - meghatalmazással nem rendelkező - személy általi kézbesítésével juttathatja el bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába. Ugyanezen személy a szavazatát tartalmazó, a Ve. 278. § (4) bekezdés  b) pontja szerinti válaszborítékot a magyarországi szavazásra rendelkezésre álló időszakban juttathatja el bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába.

[2] A Ve. 281. §-ának rendelkezése szerint az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településen az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda biztosítja a szavazatot tartalmazó válaszboríték leadásának lehetőségét. A válaszborítékot az iroda folyamatos felügyelete alatt álló urnába lehet bedobni. Az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településen a listát állító jelölő szervezetek által megbízott megfigyelők jelen lehetnek az urna felügyelete során. A megfigyelőkre a Ve. 5. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

[3] A Ve. 5. § (1)-(3) bekezdései szerint a külképviseletekre a jelöltet állító jelölő szervezetek külképviseletenként és jelölő szervezetenként legfeljebb két megfigyelőt bízhatnak meg. A közös jelöltet állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak legfeljebb két megfigyelő megbízására. Külképviseleti megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet és nyilvántartásba vételéről a Nemzeti Választási Bizottság dönt.

[4] Az előző bekezdésekben hivatkozott rendelkezéseket a Ve. 331. § (1) bekezdése alapján az Európai Parlament tagjainak választásán is alkalmazni kell.

[5] Az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 4/2019. (III. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 1. §-a szerint a Ve. 281. § (3) bekezdése szerinti megfigyelőt legkésőbb 2019. május 16-án 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

[6] Fenti jogszabályi rendelkezések alapján a FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt, mint a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett, közös listát állító jelölő szervezetek a törvényi határidőben, 2019. május 7-én három, a Ve. 281. § (3) bekezdése szerinti megfigyelőt jelentettek be.

[7] A Nemzeti Választási Bizottság a központi névjegyzék adatai alapján megállapította, hogy a három megfigyelő bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, ezért azok nyilvántartásba vételéről döntött.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8] A határozat a Ve. 5. §-án, a 279. §-án, a 281. §-án, a 331. § (1) bekezdésén, az IM rendelet 1. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. május 10.

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                 Dr. Rádi Péter

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke