103/2017. NVB határozat - a Mika Theis Leandro, Christoph Bautz, Helmut Burtscher-Schaden, Züleyxa Izmailova, Rikke Vinkel Lundsgaard, Ruth Echeverría Orellana, Martin Bernard Pigeon által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

103/2017. számú határozata

 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Mika Theis Leandro, Christoph Bautz, Helmut Burtscher-Schaden, Züleyxa Izmailova, Rikke Vinkel Lundsgaard, Ruth Echeverría Orellana, Martin Bernard Pigeon (a továbbiakban: Szervezők) által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a „Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől!” című, az Európai Bizottság által ECI(2017)000002 számon, 2017. január 25-én nyilvántartásba vett európai polgári kezdeményezés támogatására 2017. július 2-ig gyűjtött támogató nyilatkozatok közül 5900 db érvényes.

 

A Nemzeti Választási Bizottság felhatalmazza elnökét, hogy a határozat jogerőre emelkedését, jogorvoslati eljárás esetén annak jogerős befejezését követően az európai polgári kezdeményezésről szóló az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendeletének (2011. február 16.) VI. mellékletében meghatározott mintának megfelelő igazolást állítson ki és azt az érintett polgári kezdeményezés Szervezőinek a Nemzeti Választási Iroda útján küldje meg.

 

A Nemzeti Választási Bizottság felhívja a Nemzeti Választási Irodát, hogy a benyújtott támogató nyilatkozatokat és azok másolatait a határozat jogerőre emelkedését, jogorvoslati eljárás esetén annak jogerős befejezését követő 30 nap elteltével semmisítse meg.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet – tekintettel arra, hogy annak benyújtási határideje nem munkanapra esik – úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2017. szeptember 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

[1]         Az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó alapvető szabályokat az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) (a továbbiakban: Rendelet) rögzíti, mely közvetlenül alkalmazandó minden uniós tagállamban. A Rendelet hazai végrehajtásához szükséges szabályokat a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) tartalmazza.

[2]         Mika Theis Leandro és Christoph Bautz szervezők a rendelet V. mellékletében meghatározott formanyomtatványt használva 2017. július 10-én postai úton benyújtották a „Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől!” című európai polgári kezdeményezés támogatására elektronikus és papíralapon gyűjtött nyilatkozatokat.

[3]         A Nemzeti Választási Bizottság 2017. július 11-i ülésén meghozott 45. számú jegyzőkönyvi döntésével elrendelte az Európai Bizottság által ECI(2017)000002 számon 2017. január 25-én nyilvántartásba vett „Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől!” című európai polgári kezdeményezés támogató nyilatkozatai aláírásának tételes ellenőrzését.

[4]         A Rendelet 8. cikk (2) bekezdése szerint a hatáskörrel rendelkező hatóságok legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban megfelelő ellenőrzéseknek vetik alá a benyújtott támogató nyilatkozatokat. Az ellenőrzés alapján a hatóságok a rendelet VI. mellékletében meghatározott mintának megfelelő igazolást állítanak ki a szervezők számára, amelyben igazolják az adott tagállamból származó érvényes támogató nyilatkozatok számát.

[5]         Az Nsztv. 64. § (1) bekezdése szerint az aláírások ellenőrzése során meg kell vizsgálni, hogy a támogató nyilatkozat formailag elfogadható-e, azonosítani kell a támogató nyilatkozatot aláíró polgárt, meg kell állapítani, hogy nagykorú uniós állampolgár-e, valamint azt, hogy az Európai Parlament tagjai választására az állampolgársága szerinti tagállamban jogosító korhatárt a támogató nyilatkozat aláírásakor elérte-e, továbbá meg kell állapítani az érvényes támogató nyilatkozatok számát. Az Nsztv. 64. § (2) bekezdés kimondja azt is, hogy a támogató nyilatkozatot aláíró polgár azonosítását az aláírásgyűjtő íven feltüntetett adatainak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint szükség esetén az úti okmány nyilvántartás vagy a személyazonosító igazolvány nyilvántartás adataival való összevetésével kell elvégezni.

[6]         A Rendelet 5. cikk (5) bekezdése arról is rendelkezik, hogy a támogató nyilatkozatokat a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételétől számított legfeljebb 12 hónapon keresztül lehet gyűjteni.

[7]         Az Európai Bizottság – által vezetett, az európai polgári kezdeményezések hivatalos nyilvántartásáról szóló – weboldalának a jelen eljárásban tárgyalt polgári kezdeményezés adatlapján a kezdeményezés jelenlegi státusaként az szerepel, hogy a támogató nyilatkozatok gyűjtése 2017. július 2-án lezárult, mivel a Szervezők korábban – az egy éves határidő előtt – befejezték a gyűjtését. Az Európai Bizottság honlapján szereplő adattal egyezően a Szervezők, a támogató nyilatkozatok ellenőrzés céljából való benyújtásra használt, a Rendelet V. melléklete szerinti nyomtatványt a gyűjtés lezárulta napján, 2017. július 2-án állították ki.

[8]         Az aláírások ellenőrzésének eredményeként a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Szervezők által 2017. január 25-től 2017. július 2-ig gyűjtött támogató nyilatkozatok közül 5900 db érvényes.

[9]         A Rendelet 8. cikk (2) bekezdés második mondata alapján a Nemzeti Választási Bizottság az ECI(2017)000002 számon 2017. január 25-én nyilvántartásba vett európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételétől 2017. július 2-ig összegyűjtött érvényes támogató nyilatkozatok számáról – a VI. mellékletben meghatározott mintának megfelelő – igazolást állít ki, melyre a Bizottság elnökét hatalmazza fel. Az igazolás kiállítása a Rendelet 8. cikkének (3) bekezdése alapján térítésmentes.

[10]       A fentiekben részletesen kifejtettek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[11]       A határozat a Rendelet 5. cikkén, a 8. cikkén és a 12. cikkén, az Nsztv. 63. és 64. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás az Nsztv. 28 §. és 62. §-án, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2017. szeptember 12.

 

 

                                                              Prof. Dr. Patyi András

                                                      a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                          elnöke          

 

Igazolás