103/2016. NVB határozat - dr. G. G. Gy. magánszemély és K. G.-né magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

103/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság dr. G. G. Gy. magánszemély és K. G.-né magánszemély (a továbbiakban: Beadványozók) által benyújtott kifogás tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásokat elutasítja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. október 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

 

I.

Az egyik Beadványozó 2016. szeptember 26-án 17 óra 2 perckor kifogást nyújtott be. Kifogása szerint a Magyar Szocialista Párt (továbbiakban: MSZP), mint a 2016. október 2-án tartandó népszavazás kezdeményezésében részt nem vevő, országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező párt az október 2-ai népszavazás napjára szervezett választási gyűlés jogellenes megrendezésével súlyosan megsértette a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét, illetve a Ve.-ben szabályozott kampányeszköz (választási gyűlés) népszavazás napján előírt alkalmazási tilalmát. Beadványozó szerint a kifogásolt cselekmény megsérti a Ve. 2. § (1) bekezdésének a) és e) pontjában foglalt alapelvi rendelkezéseket, illetve a Ve. 145. § (1) bekezdésbe foglalt választási gyűlés népszavazás napján történő megtartásának tilalmára vonatkozó előírást.

Rögzítette, hogy az MSZP saját hivatalos honlapján, illetve a Facebook közösségi weboldalon az MSZP hivatalos oldalán nyilvánosan közzétett felhívás szerint 2016. október 2-án délután 14:00 órai kezdettel „Október 2. a Szabad Európa Napja!” elnevezéssel tüntetést szervez a budapesti (V. ker.) Vörösmarty térre. Az eseményről a sajtóban is megjelent tudósítás, a gyűlést szervező párt pedig már a népszavazási kampányidőszak kezdete előtt is hivatkozott a rendezvényre. Az MSZP honlapján és Facebook oldalán közzétett választási gyűlésre történő felhívást, továbbá a sajtóhír szövegét kifogásához csatolta. Beadványozó rögzítette, hogy ugyan az új Ve. a kampánycsend intézményét megszüntette, azonban a kampányidőszakra vonatkozóan két kampányeszköz esetében egyértelmű korlátozásokat ír elő. Egyfelől tilos politikai reklámot közzétenni a választás, jelen esetben a népszavazás napján a Ve. 147. § (4a) bekezdése alapján, másfelől a Ve. tiltja a választási gyűlés megtartásának lehetőségét a népszavazás napján (Ve. 145. § (1) bekezdés).

Megítélése szerint az MSZP által a népszavazás napján megtartani szándékozott tüntetés egyértelműen választási gyűlésnek minősül, hiszen a népszavazással összefüggésben kerülne megrendezésre. Az MSZP hivatalos honlapján megfogalmazottak alapján egyértelmű, hogy a gyűlésre a népszavazással kapcsolatban kerülne sor, hiszen a párt által megfogalmazott üzenet a népszavazástól való távolmaradás, illetve a népszavazás „helyett” a gyűlésen való részvétel. Ezt támasztja alá, hogy az MSZP által 2016. szeptember 21-én, a népszavazással összefüggésben rendezett konferencián jelentették be „hivatalosan” is a jelen beadványban kifogásolt választási gyűlést is („Budai Bernadett szóvivő bejelentette: október 2-án délután, a Szabad Európa-napon az MSZP a fővárosi Vörösmarty térre várja szimpatizánsait”). A párt Facebook-oldalán közzétett – a népszavazás napján megrendezni szándékozott – választási gyűlésre történő felhívásban tartalmilag egyértelműen szerepel, hogy az október 2-án rendezett népszavazással kapcsolatban megfogalmazott pártállásponttal összefüggésben kerül sor a választási gyűlés megrendezésre („Október 2-án védjük meg Európát!”). Megítélése szerint az összefüggést egyértelműen alátámasztja az MSZP hivatalos honlapján 2016. július 20-án megjelent hír is, mely szerint „a kormány által kezdeményezett október 2-i népszavazás hazánk Európai Unióból való kilépését készíti elő, ezért mondjuk azt, hogy legyen október 2. a Szabad Európa Napja, mert aki otthon marad, az unióban maradásra szavaz”. A beadványban kifogásolt, október 2-án megrendezésre kerülő (jogellenes) választási gyűlés „fantázianeve” pedig szintén „a Szabad Európa Napja”.

Beadványozó hivatkozott arra, hogy a kifogás szempontjából kiemelendő szempont, hogy a tervezett választási gyűlés megtartására a szavazás napján 14:00 órakor kerül sor. A Ve. szerinti kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. napon kezdődik és a szavazás napján 19:00-ig (urnazárásig) tart. A Ve. előírásai alapján pedig választási gyűlést a szavazás napján tilos tartani, mivel a szavazás 19:00 óráig tart, ezért 19:00 órát követően megnyílik a lehetőség tömegrendezvények megtartására, ugyan már nem mint választási gyűlés, hanem mint a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (Gyülekezési tv.) hatálya alá tartozó rendezvény, amely előzetes bejelentéshez kötött. Mivel az MSZP nem október 2-án 19:00 órát követően, hanem még ezt az időpontot megelőzően, 14:00 órára kezdeményezett tüntetést, az egyértelműen, a Ve. hatálya alá tartozó választási gyűlésnek minősül, amely azonban a választás napján (október 2-án) tiltott kampányeszköz. A leírtakon kívül Beadványozó szerint az MSZP azáltal, hogy választási gyűlést szervez a szavazás napján a népszavazás tárgyával összefüggésben, egyértelműen megsérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti alapelvet is, hiszen tudatosan és szándékosan szembemegy a Ve. hivatkozott alapelvéből is fakadó konkrét jogszabályi tiltással.

Mindezek alapján kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a kifogásának adjon helyt, és a Ve. 218. §-ban meghatározott jogkörében eljárva a jogszabálysértés tényét állapítsa meg, valamint a jogsértőt a jogszabálysértéstől tiltsa el.

 

II.

 

2016. szeptember 26-án 17 óra 18 perckor magánszemély egy másik Beadványozó az Nsztv. 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ve. 208. §-a alapján a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással szintén kifogást nyújtott be Molnár Gyula, az MSZP elnöke által 2016. október 2-án 14 órára, a Budapest V. kerület Vörösmarty térre, a Kormány által kezdeményezett országos népszavazás napjára „Október 2. a Szabad Európa Napja!” címmel szervezett eseményével kapcsolatban.

Beadványozó idézte, hogy Molnár Gyula, az MSZP elnöke 2016. július 8-án az alábbi szavakkal hívta fel a figyelmet a facebook közösségi oldalon: „Október 2-án védjük meg Európát! A következő napokban elkezdjük megszervezni az október 2-i első Szabad Európa Napot. Az MSZP nem akarja kisajátítani ezt az eseményt, ezért minden más civil szervezet javaslatát is várjuk. Várunk minden olyan jobboldali civil közösséget is, akik fontosnak és pártokon felül álló értéknek tartják a közös és szolidáris Európát. Legyen október 2. Európa barátainak a napja, legyen a Szabad Európa Napja! Barátsággal: Molnár Gyula, az MSZP elnöke”

Kifogástevő szerint a facebook közösségi oldalon meghirdetett esemény, melyet több felhasználó is megosztott, több ezer választópolgárhoz eljutott. Megítélése szerint az eseményen való részvételre buzdító felhívás sérti a Ve. 145. § (1) bekezdésében foglaltakat, valamint a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti választás tisztaságának elvét és a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontban megfogalmazott esélyegyenlőség elvét. Beadványozó hivatkozott arra, hogy a választási gyűlésre vonatkozóan a Ve. 145. § (1) bekezdése kimondja, hogy a szavazás napján választási gyűlés nem tartható. Álláspontja szerint Molnár Gyula, az MSZP elnöke a meghirdetett facebook eseményhez több olyan, az MSZP közösségi oldalán is hivatkozott bejegyzést osztott meg, amely összefüggésbe hozható a Kormány által kezdeményezett országos népszavazással. Ezek közül az alábbiakat jelölte meg:

1.    2016. szeptember 23. 16:42 „Hazugságok helyett: ezek a TÉNYEK magukért beszélnek!” – 5 tény a népszavazásról c. videó

2.    „Ne hagyjuk bezárni Magyarországot! c. videó.

A hivatkozott videók elérhetőségét is megadta, valamint azokat beadványához is csatolta.

Beadványozó rögzítette, hogy a 2. videóban, mely a Sziget Fesztiválón készült az MSZP elnöke saját szavaival buzdított arra, hogy október 2-án a választópolgárok ne menjenek el szavazni, és egyúttal felhívta a figyelmet, a Szabad Európa Napra. Beadványában az alábbiak szerint idézte a videóban elhangzottakat:

„ …. erről beszélünk akkor, amikor azt mondjuk ne zárjuk be Magyarország Kapuit! Ne mondjuk azt, hogy Magyarország egy olyan nemzetállam, amelyik nem fogad be senkit. Mi azt mondjuk október 2-án, ne menjünk el szavazni, ne legitimáljuk azt a szavazást, amit meghirdettek, mert nem vezet sehová. Nagy a veszélye annak, hogy ezt a szavazatot arra fogja majd valaki használni később, hogy kivezessen minket Európából. Október 2-án tehát egy Szabad Európa Napot tartunk, hasonlatosan ahhoz, amilyen a Sziget most itt Budapesten.

Beadványozó szerint az MSZP az országos népszavazással kapcsolatban aktív kampánytevékenységet folytat. Több fórumon is (közösségi média, országjárás a saját plakátkiállítással, TV-s nyilatkozatok stb.) azt a véleményt osztja, hogy 2016. október 2-án Európáról döntünk, és az otthon maradással üzenhet a választópolgár, hogy Európában szeretne maradni. Az MSZP választási kampányban folytatott tevékenységét, és a kampány során megosztott nézeteket tehát nem lehet a kifogás tárgyában megjelölt eseménytől függetleníteni. Nyilvánvaló, hogy azt a szervező a népszavazással összefüggésben rendezi, és ezáltal a 14 órakor kezdődő esemény alkalmas arra, hogy a választói akaratot a szavazás napján befolyásolja.

Megítélése szerint a kifogásban foglaltak alapján az MSZP elnöke által összehívott gyűlés nem tartozik a Gyülekezési tv. hatálya alá. Beadványozó szerint a meghirdetett esemény választási gyűlés, és ezáltal sérti a Ve. 145. § (1) bekezdésében foglaltakat. Álláspontja szerint a kampánytevékenységnek ez a formája így egyrészt alkalmas arra, hogy a választópolgárokat megtévessze, másrészt sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt választás tisztaságának az elvét is. Sérti továbbá a Ve. 2. § (1) bekezdés e) szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét is, hiszen a szervező a választási eljárási törvény ismeretében arra használja a gyülekezési jogot, hogy kampánytevékenységet folytat az országos népszavazás napján.

Mindezek alapján kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy kifogásának adjon helyt, és az Nsztv. 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ve. 218. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jogszabálysértés tényét állapítsa meg, a b) pont alapján Molnár Gyulát, az MSZP elnökét a további jogszabálysértéstől tiltsa el, valamint a választási kampány szabályainak megsértése miatt bírságot is szabjon ki.

 

III.

 

Az MSZP hivatalos weboldalán 2016. szeptember 28-án 19 óra 19 perckor közzétett közlemény szerint a párt nem tartja meg 2016. október 2-án a kifogásokban sérelmezett, Budapesten a Vörösmarty térre szervezett rendezvényét (http://mszp.hu/hir/a_valasztasi_bizottsag_megint_megrendelesre_dolgozott).

Az MSZP bejelentése számos internetes újságban is megjelent:

-       http://nol.hu/belfold/nem-tuntethet-vasarnap-a-pm-az-mszp-is-lemondta-a-szabad-europa-napot-1633845

-       http://propeller.hu/itthon/3243876-tuntetni-fog-mszp-szombaton-valasztasi-bizottsag-epuletenel?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral

-       http://pestisracok.hu/azert-nem-lesz-szocialista-rendezveny-mert-fidesz-arra-fogna-nepszavazasi-kudarcat

-       http://www.atv.hu/belfold/20160928-az-mszp-lefujta-az-oktober-2-ra-tervezett-rendezvenyet/hirkereso

 

Az Országos Rendőr-Főkapitányság szintén arról adott tájékoztatást, hogy az MSZP visszavonta a 2016. október 2-án Budapesten, a Vörösmarty térre meghirdetett rendezvény megtartására vonatkozó bejelentését.

 

IV.

 

A Ve. 217. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság együttes vizsgálat és elbírálás végett elrendelheti azoknak az előtte folyamatban levő ügyeknek az egyesítését, amelyeknek tárgya egymással összefügg. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2016. szeptember 26-án 17 óra 2 perckor és a 2016. szeptember 26-án 17 óra 18 perckor benyújtott kifogások tárgya és tartalma egymással teljes mértékben megegyezik, ezért jegyzőkönyvbe foglalt döntésével elrendelte azok egyesítését.

 

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét - az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni. Az országos népszavazási kampányra vonatkozó szabályokat az Nsztv. 69-70. §-ai és a Ve. Általános része VIII. Fejezetének rendelkezései tartalmazzák.

 

A népszavazási kampány fogalmát a Ve. 141. §-a határozza meg. E szerint kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából. A népszavazási kampányidőszak a Ve. 139. §-a alapján a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. A kampány a 2016. október 2-ai népszavazás esetében 2016. augusztus 13-tól 2016. október 2-án 19.00 óráig tart.

 

A kampányeszköz fogalmát a Ve. 140. §-a határozza meg, és példálózó jelleggel felsorol néhányat az alábbiak szerint: ”kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a

a) plakát,

b) jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés,

c) politikai reklám és politikai hirdetés,

d) választási gyűlés.”

 

A Ve. alapján a választási gyűlés kampányeszköz, azaz annak célja a választói akarat befolyásolása.

A választási gyűlésre vonatkozó szabályt a Ve. 145. §-a tartalmazza az alábbiak szerint:

„(1) Választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani. A szavazás napján választási gyűlés nem tartható. A választási gyűlések nyilvánosak. A rend fenntartásáról a gyűlés szervezője gondoskodik.

(2) A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre.”

 

A szavazás idejéről a Ve. 169. §-a rendelkezik, e szerint szavazni a szavazóhelyiségben a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet.

 

A 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 16/2016. (VII. 5.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 24. §-a a Ve. 145. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy 2016. október 2-án választási gyűlés nem tartható.

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogásokhoz csatolt bizonyítékok arra utalnak, hogy az MSZP a szavazás napján választási gyűlést kívánt tartani.

 

A Bizottság határozata meghozatalakor azonban ügydöntő jelentőségűnek tekinti azt a tényt, hogy az MSZP 2016. szeptember 28-án 19 óra 19 perckor közzétett közleményében bejelentette, hogy a rendezvény megtartásától eláll. Ebbéli szándékát minden tőle elvárható módon közzétette, tehát közösségi oldalakon, számos sajtóorgánum beszámolt a rendezvény megtartásának lemondásáról. Emellett az Országos Rendőr-Főkapitányságon szintén bejelentették, hogy a 2016. október 2-án Budapesten, a Vörösmarty térre meghirdetett rendezvényt nem tartják meg.

 

A Bizottság szintén értékeli azt a körülményt, hogy az MSZP több nappal a rendezvény megtartása előtt állt el annak megtartásától. Ebből kifolyólag a Nemzeti Választási Bizottság szerint a kifogások elbírálásának időpontjában már nem áll fen a Ve. tételes rendelkezésének és a Ve. alapelveinek sérelme sem.

 

Ezt az új körülményt mérlegelve döntött úgy a Nemzeti Választási Bizottság, hogy a kifogásokat a Ve. 220. §-a alapján elutasítja.

 

V.

 

A határozat az Nsztv. 1. §-án, a Ve. 43. §-án, a 139. §-án, a 140. §-án, a 144. §-án, a 145. §-án, a 147. §-án, a 149. §-án, a 218. § (2) bekezdés a) pontján, a Gyülekezési tv. 3. § a) pontján, az IM rendelet 24. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

 Budapest, 2016. szeptember 30.

 

 

 

                                                                                        Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke