1029/2014. NVB határozat - G. B. J. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1029/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság G. B. J. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapesti 16. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 38/2014. (IV. 6.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. április 6-án kifogást nyújtott be az OEVB-hez, melyben előadta, hogy Budapest XIX. Kerület (Kispest) polgármesteri hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) a kerület több pontján (Kossuth téri villamosmegálló, Petőfi utcai játszótér, Wekerlei Gyermekház Petúr u. 7 stb.) helyezett ki zárt, vitrinszerű tájékoztató felületeket. Ezen felületekre a kifogás benyújtását megelőző napokban „választási információk” címmel a kispesti képviselőtestületben ülő pártok (FIDESZ, MSZP, Jobbik) választási propagandaanyagai kerültek elhelyezésre. Beadványozó álláspontja szerint ezen jelölő szervezetek jelentős felületet kaptak kampánycélra az önkormányzattól, addig a többi párt jelöltjeinek csupán a nevei vannak megemlítve rajtuk. Ez beadványozó szerint sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között alapelvet, mivel az önkormányzat által biztosított felület felerősítően hat a jelölő szervezetek kampányaira. Az önkormányzatoknak tartózkodniuk kéne a pártok versenyébe történő beavatkozástól. A kifogáshoz beadványozó csatolta a helyszínen készült fényképfelvételt.
Az OEVB a kifogást elutasította, mivel álláspontja beadványozó nem bizonyította, hogy a Polgármesteri Hivatal valamely jelölt vagy jelölő szervezet kihelyezésre irányuló kérelmét ne teljesítették volna, vagy csak bizonyos jelölő szervezeteket értesítettek a kihelyezés lehetőségéről. Dr. Kiss Anna jegyző tájékoztatása szerint a Polgármesteri Hivatalnál nem fordult elő olyan, hogy a rendelkezésükre bocsátott, választással kapcsolatos anyag ne került volna kihelyezésre.
Beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. április 9-én fellebbezést nyújtott be, melyben előadta, hogy az OEVB határozata sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és f) pontját, valamint az Alaptörvény XXIV. cikk (1) pontját. Álláspontja szerint az önkormányzat nem lehet részrehajló egyik választáson induló jelölő szervezet irányában sem. Állítása szerint csak a képviselőtestületben jelen levő pártok értesülhettek a plakátok kihelyezésének lehetőségéről, ezért sérül az esélyegyenlőség alapelve annak ellenére, hogy a Polgármesteri Hivatal nem utasított vissza egy olyan jelölő szervezetet sem, amely kérte a plakátok kihelyezését. Beadványozó ezen felül csatolta Budapest XIX. kerület polgármesterének Facebook oldalán található üzenetét. A fentiek alapján beadványozó kérte az OEVB határozatának megváltoztatását, a jogsértés tényének megállapítását és jogsértő eltiltását a további jogsértésektől.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB helytállóan állapította meg a kifogás elbírálásáról rendelkező határozatában a döntéshozatalhoz szükséges tényállást és megfelelően vonta le a rendelkezésére álló bizonyítékokból jogi következtetését.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, „esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között” alapelv sérelme akkor következik be, ha megállapítható, hogy a választási eljárás során egy jelölt vagy jelölő szervezet számára más jelöltekhez vagy jelölő szervezetkehez képest indokolatlan előnyt biztosítanak, illetve hogyha egyes jelöltek vagy jelölő szervezetek kérelmének elbírálása különböző feltételekkel és szempontok szerint történik. Dr. Kiss Anna jegyző nyilatkozata azt támasztja alá, hogy nem részesültek előnyben a plakátokat elhelyező jelölő szervezetek a többi jelölő szervezethez képest, mivel az önkormányzat a hozzá forduló jelölő szervezetek közül egyet sem utasított vissza. Beadványozó ennek ellenkezőjét nem tudta bizonyítani. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy az önkormányzatok is kötelesek a Ve. 2. § (1) bekezdésében meghatározott alapelvek – így az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között alapelv – figyelembe vételével eljárni, a jelöltek és jelölő szervezetek részére a plakátok vonatkozásában egyenlő feltételeket biztosítani, azonban jogszabály nem állapít meg olyan kötelezettséget, hogy jelöltek vagy jelölő szervezetek részére felhívást intézzenek plakátok kihelyezésére önkormányzatok által biztosított felületeken. Beadványozó által hivatkozott választások nyilvánossága alapelv megsértése sem állapítható meg a fent megnevezett indokok alapján.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a beadványozó által a fellebbezéshez csatolt Facebook oldalt nem vette figyelembe bizonyítékként, mivel az Budapest XIX. Kerület polgármesterének magánemberként közölt véleményét tartalmazza, mindemellett hitelessége is megkérdőjelezhető.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy annak megítélésére, hogy az OEVB határozata az Alaptörvény rendelkezéseibe ütközik-e, nem rendelkezik hatáskörrel.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és f) pontján, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 11.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke