1028/2014. NVB határozat - S. G.-né magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1028/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság S. G.-né magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 46/2014. (IV. 06.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. április 6-án kifogást nyújtott be az OEVB-hez, melyben előadta, hogy Vácon, a Diófa utcában a szavazóköröktől kevesebb mint 150 méteren belül újonnan kifüggesztett nagyméretű plakátot tettek ki, melyen Kiss Zsolt jelöltet népszerűsítették. Állítása szerint a plakáttól kevesebb mint 150 méteren belül 3 vagy 4 szavazókör van. Beadványozó kifogásához még aznap, külön e-mail üzenetben 2 db fényképfelvételt csatolt, amelyeken a hivatkozott plakátok szerepelnek.
Az OEVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 215. § c) pontjára hivatkozva, mivel az nem tartalmazta beadványozó személyi azonosítóját, ami a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontja szerint a kifogás kötelező tartalmi eleme.
II.
Beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. április 6-án fellebbezést nyújtott be, melyben előadta, hogy a személyazonosító számán kívül minden szükséges adatot megadott, valamint, hogy a hivatalos ügyintézésnél mindenhol azt a tájékoztatást kapta, hogy nem a személyi számot, hanem a személyi igazolvány számát kell megadni. A fellebbezésében a személyazonosító számot feltüntette.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a kifogástevő személyi azonosítóját. Ennek hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye. Mivel a kifogás ezen adatot nem tartalmazta, az OEVB helyesen döntött a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról a Ve. 215. § c) pontja alapján. A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a kifogás hiányzó kötelező tartalmi elemeinek – így jelen esetben beadványozó személyi azonosítójának - pótlására a másodfokú eljárásban nincs lehetőség.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontján, 215. § c) pontján, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 11.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke