1026/2014. NVB határozat - Csengő Szabolcs, az Összefogás Párt jelölő szervezet jelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
         1026/2014. számú határozata      
 
A Nemzeti Választási Bizottság Csengő Szabolcs, az Összefogás Párt jelölő szervezet jelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 30/2014. (IV. 06.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó az Összefogás Párt képviseletében 2014. április 4-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez a Magyar Szocialista Párt, Együtt – a Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek kampánytevékenysége miatt. Előadta, hogy Szerencsen, a Rákóczi utcán a hivatkozott jelölő szervezetek a Szepessy Zsolt illetve a saját arcképével ellátott politikai hirdetésre szándékosan ráragasztották saját plakátjaikat. Kérte a jogsértés megállapítását, valamint a hivatkozott jelölő szervezetek eltiltását a további jogsértéstől.
Az OEVB a kifogást – tekintettel arra, hogy bár beadványozó azt az Összefogás Párt képviseltében nyújtotta be, annak képviseletére a törvény alapján nem jogosult – magánszemély által benyújtott kifogásnak tekintette, és érdemi vizsgálat nélkül elutasította hivatkozva a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 215. § c) pontjára, mivel az nem tartalmazta beadványozó személyi azonosítóját, ami a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontja alapján a kifogás kötelező tartalmi eleme.
II.
Beadványozó 2014. április 9-én (2014. április 2-i keltezéssel) fellebbezést nyújtott be az OEVB határozata ellen, melyben kérte a hivatkozott jelölő szervezetek kizárását az országgyűlési képviselőválasztásból, amennyiben ez nem lehetséges a választások napjáig, a jelölő szervezetek jelöltjére leadott szavazatok hozzáadását a saját szavazataihoz, a jelölő szervezetek közös listájára leadott szavazatok hozzáadását az Összefogás Párt szavazataihoz. Kérte továbbá 5.000.000,-Ft bírság kiszabását. A fellebbezés indokolásában a Ve. 144. § (7) bekezdésére hivatkozott, mely szerint tilos plakátot úgy elhelyezni, hogy hogy az más jelölt vagy jelölő szervezet plakátjait fedi le.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell jogszabálysértésre történő hivatkozást, mint a kérelem alapját. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fentiek hiánya esetén a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Beadványozó fellebbezése tartalmazza ugyan, hogy a jelölő szervezetek milyen jogszabálysértést követtek el, azonban arra utaló adatot, hogy az OEVB első fokon hozott, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasító határozata milyen okból jogszabálysértő, nem tartalmaz. A fentiek alapján a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján - mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 11.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke