1025/2014. NVB határozat - K. Cs. I.-né magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
        1025/2014. számú határozata      
 
A Nemzeti Választási Bizottság K. Cs. I.-né magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 9-én kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a 2014. április 6-án tartott országgyűlési választások miatt. Kifogást tevő előadta, hogy vétójogával szeretne élni és óvást nyújt be a választások ellen. Jogsértőnek tartja, hogy nem lettek kivizsgálva a kisebb pártokkal kapcsolatos aláírás hamisítási ügyek, mely a végeredményt befolyásolta. Kéri a választások újbóli kiírását és annak megtartását.
 
 
II.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szól 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdés a) pontja a jogszabálysértés megjelölését, a b) pont jogszabálysértés bizonyítékait a kifogás kötelező tartalmi elemeként jelöli meg. Amennyiben egy kifogás nem tartalmazza a fent hivatkozottakat, úgy a kifogás érdemi elbírálásra alkalmatlan.
Mivel a beadványozó által benyújtott kifogásában sem konkrét jogszabálysértésre való hivatkozást, sem annak bizonyítékait nem tartalmazza, ezért érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a 212. § (2) bekezdés a és b) pontján, 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 11.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke