1024/2014. NVB határozat - dr. V. B. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
      1024/2014. számú határozata      
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. V. B. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 6-án kifogást nyújtott be Budapest XIV. kerület Ungár utcában a troli felsővezeték tartó oszlopára kihelyezett plakát ügyében. A Nemzeti Választási Iroda elnöke 2014. április 8. napján kelt válaszlevelében tájékoztatta a kifogás benyújtásának formai kellékeiről és felhívta a beadványozó figyelmét, hogy az országos egyéni választókerületi választási bizottság dönt minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az egyéni választókerületi választáshoz kapcsolódik.
Beadványozó 2014. április 8. napján 18 óra 18 perckor ismételten megküldte a kifogását a lakcímével és értesítései címével kiegészítve.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szól 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdés d) pontja a kérelmező személyi azonosítóját kifogás kötelező tartalmi elemeként jelöli meg. Amennyiben egy kifogás nem tartalmazza a fent hivatkozott adatot, úgy a kifogás érdemi elbírálásra alkalmatlan. Mivel a beadványozó által benyújtott kifogás – a Nemzeti Választási Iroda elnökének tájékoztató levelében fogaltak ellenére – a személyi azonosítóját nem tartalmazza, ezért érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a 212. § (2) bekezdés d) pontján, 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 11.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke