1022/2014. NVB határozat - B. Z. T. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1022/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság B. Z. T. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 34/2014. (IV. 6.) számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Fidesz-KDNP jelölő szervezet képviseletére jogosultja által meghatalmazott kifogást tevő 2014. április 6-án jogorvoslati kérelmet terjesztett elő a Szolnok belterületén az Abonyi út és a Bajcsy-Zsilinszky út között található Kolozsvári híd villanyoszlopain található Fidesz-KDNP plakátjainak megrongálása tárgyában. Kifogást tevő előadta, hogy két személy 2014. április 4-én a plakáton lévő „CSAK A FIDESZ” felirat „K” betűjére „L” betűt ragaszott. A kifogást tevő előadta, hogy rongálás miatt rendőri intézkedés történt, az elkövetők a cselekményt a helyszínen elismerték. Kifogást tevő kérte a választási bizottságtól a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelvek és a Ve. 144. § (7) bekezdés sérelmének megállapítását.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 34/2014. (IV. 6.) számú határozatában a kifogásnak részben helyt adott és megállapította a Ve. 2. bekezdés § a) és e) pontjának valamint a 144. § (7) bekezdésben foglalt rendelkezések megsértését. Az OEVB a jogsértőkkel szemben 100.000-100.000 Ft bírságot szabott ki
Beadványozó 2014. április 9-én a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be az OEVB határozata ellen. Kérelmező előadta, hogy álláspontja szerint nem történt rongálás, mivel öntapadós matricával ragasztották felül a FIDESZ plakátot, mely könnyen eltávolítható volt, továbbá mindezen cselekmény belefér a szabad véleménynyilvánítás kereteibe. Beadványozó fentiek alapján kéri az OEVB határozatának megváltoztatását.
II.
A Ve. 144. § (1) bekezdése alapján választási eljárásban „plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.” A Nemzeti Választási Bizottság a mellékelt fényképfelvételek alapján megállapítja, hogy a kifogásolt plakátok – azok tartalma alapján – választási plakátnak minősülnek, ennél fogva azok kihelyezésére a Ve. 144. §-ában foglalt rendelkezések irányadók. A Ve. 144. § (7) bekezdése alapján a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.
A Nemzeti Választási Bizottság a rendelkezésre álló fényképfelvételeket megtekintve megállapítja, hogy a kifogásban megjelölt plakátra az öntapadós „L” betű úgy lett kihelyezve, hogy az a plakáton található feliratot részében elfedte, illetve eltakarta. Megjegyzi Nemzeti Választási Bizottság, hogy a betű átragasztásával a plakáton található „CSAK A FIDESZ” szlogen tartalma igen jelentősen, negatívan megváltozott, a betűcsere a feliratnak teljesen új jelentéstartalmat adott. A Nemzeti Választási Bizottság megítélése szerint mindez a szabad véleménynyilvánítás határain túlterjeszkedik és sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogásolt cselekmény sérti a választási eljárásról szóló törvény 144. § (7) bekezdésében foglalt, a plakátok elhelyezésével kapcsolatos rendelkezéseit.
Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB 34/2014. (IV. 6.) számú határozatát – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára helyben hagyta.
 
III.
A határozat aVe. 2. § (1) bekezdés e) pontján, a 144. § (1) és (7) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 11.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke