1021/2014. NVB határozat - a W. B. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1021/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a W. B. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Fejér Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 41/2014. (IV. 6.) határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. április 6-án kifogást nyújtott be a Fejér Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt alapelv megsértésére való hivatkozással. Kifogásának tárgya a Fidelitas által terjesztett szórólap volt, melyen véleménye szerint valótlanságok és megtévesztő tényállítások voltak. A kifogástevő szerint ezzel a választópolgárokat tévesztették meg, a szórólapon megjelenő elferdített tények alkalmasak a politikai ellenfél esélyeinek csökkentésére. Ez álláspontja szerint sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt alapelvi rendelkezést. Kifogásához mellékelte a sérelmezett szórólapot, és egy magánszemély nyilatkozatát, akik postaládájában azt megtalálta.
Az OEVB a kifogásnak helyt adott, megállapította a jogsértést, arra való hivatkozással, hogy a kifogásolt szórólapon szereplő egyes állítások és az azokhoz tartozó szöveges tartalom, így pl. „hűtlen kezelés gyanúja miatt indult eljárás Herczog Edit férje és Szeredi Péter ellen”, továbbá a „MAFFIABALOLDAL” kifejezés olyan valótlan tartalmú tényállítás, mely átlépi a véleménynyilvánítás határait és ezzel alkalmas a választópolgárok megtévesztésére. Az OEVB a Fidelitast eltiltotta a szórólap további terjesztésétől, valamint 304.500 Ft bírság megfizetésére kötelezte.
II.
Az OEVB határozata ellen a beadványozó törvényes határidőn belül fellebbezéssel élt, arra való hivatkozással, hogy az OEVB határozatában alaptalanul adott helyt a kifogásnak, ugyanis a szórólap a véleménynyilvánítás és a kritikai megnyilvánulás körébe tartozik. Fellebbező álláspontja szerint az OEVB alaptalanul és indokolatlanul szabott ki bírságot. Előadta továbbá, hogy a „MAFFIABALOLDAL” kifejezés több éve használt, a politikai zsargon egyik eleme, mely a véleménynyilvánítás része.
Álláspontja szerint az OEVB tévesen állapította meg, hogy a szórólap állításai a valótlan tartalmúak. Ennek alátámasztásra csatolta a hvg.hu oldalon 2013. július 11-én megjelent cikket és a nol.hu portál egy oldalát. Fellebbező szerint az OEVB által hivatkozott Központi Ügyészség nyilatkozata alapján nem lehet megállapítani, hogy az pontosan melyik ügyre vonatkozik, ennek vizsgálata nem tartozik a választási bizottság hatáskörébe. Hivatkozott tovább az Alkotmánybíróság azon gyakorlatára, miszerint a közszereplőknek tűrniük kell az ellenük irányuló kritikai megnyilvánulásokat és hivatkozott továbbá az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdése szerint a véleménynyilvánítás szabadságára. Mindezek alapján kérte az OEVB határozatának megváltoztatását.
III.
A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozva a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága által, a Kvk.III.37.183/2006/2. számú döntésére, az abban kifejtettekkel összhangban megállapítja, hogy a választási eljárásban részt vevő személyek kötelesek a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét érvényre juttatni. A választásban érintettek akkor gyakorolják jóhiszeműen és rendeltetésszerűen a jogaikat, ha a választópolgárokat az őket érintő minden kormányzati és társadalmi kérdésben a valóságnak megfelelően tájékoztatják, és politikai ellenfeleik választási esélyeit nem a választók megtévesztésével - akár egyes tények elhallgatásával vagy elferdítésével - kísérlik meg csökkenteni.
 
A kifogást tevő jogorvoslati kérelmében rögzítette, hogy az „Avagy a Mutyi a családban marad! Folytatólagosan elkövetett, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indult eljárás Herczog Edit férje Szeredi Péter ellen…”  kijelentés valótlan tényállítást tartalmaz.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Központi Ügyészség – a kifogást tevő által hivatkozott 2014. március 17-én megjelent – tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a szórólap Herczog Edit férje vonatkozásában olyan állítást tartalmaz, melyek a valóságnak nem felel meg, tekintettel arra, hogy a büntető eljárás nem a megjelölt személy vonatkozásában, hanem ismeretlen tettes ellen folyik. Megjegyzi a Nemzeti Választási Bizottság, hogy fellebbező a szórólapon szereplő állítás igazolására alkalmas bizonyítékot nem csatolt, ugyanis az általa hivatkozott cikkek csak a megnevezett személy ellen tett büntető-feljelentésről és nem folyamatban lévő büntető eljárásról szólnak.
Az OEVB jogsértőnek minősítette a szórólapon olvasható „MAFFIABALOLDAL” kifejezést is. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint „maffia” szó hétköznapi értelemben olyan bűnözői csoportra utal, mely élet elleni súlyos bűncselekmények szervezett elkövetésével vagyonszerzésre törekszik.
A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozik a Kúria Kvk.III.37.380/2014/3. számú végzésében foglaltakra, melyben a Kúria rögzítette „a szórólap a képviselőjelölt nevével összekapcsolt ténymegállapításai a választópolgárok valóságtól eltérő tájékoztatásának minősülnek, ez által a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvi követelményébe ütköznek”. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a szórólapon található „MAFFIABALOLDAL” olyan állítás, mely egyértelműen túllép a szabad véleménynyilvánítás határán, ezért a fentiekre tekintettel a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét sérti.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a választási kampány része és velejárója az, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek egymás tevékenységét illetően fogalmaznak meg kritikát illetve minősítik azokat. Fontos azonban elkülöníteni azt, hogy a választási kampányban az egymás irányába megjelenő kritikai megnyilvánulások véleményt közölnek vagy tényt állítanak. Míg a vélemény, legyen az akár szélsőséges vagy egyesek számára bántó, önmagában nem vezethet a választási jogszabályok megsértésére, addig a valótlan tartalmú tényállítások alkalmasak a választópolgárok megtévesztésére. A jelöltek és jelölő szerveztek a kampány során egymás irányába a negatív kampány keretében megfogalmazott véleményekre és tényközlésekre a kampány keretei között, illetve a jogorvoslati eljárás keretében reagálhatnak, amennyiben érdemi bizonyítékkal szolgálnak a valótlan tartalmú tényállítások tekintetében.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben kifejtettek alapján a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva az OEVB határozatát helyben hagyta.
IV.
 
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a Kúria Kvk.III.37.183/2006/2. számú és a Kvk.III.37.380/2014/3. számú végzésben foglalt jogi érvelésen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 11.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke