1020/2014. NVB határozat - dr. B. M. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
       1020/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. B. M. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 49/2014. (IV. 06.) számú határozatát megváltoztatja és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Magánszemély 2014. április 6-án kifogást nyújtott be az OEVB-hez, melyben kérte a JOBBIK Magyarországért Mozgalom jogsértésének megállapítását választás napján a szavazóhelyiség bejáratától számított 150 méteren belül választási plakát kihelyezésével elkövetett relatív területi kampánycsend megsértése miatt, kérte továbbá a jogsértéstől való eltiltást és bírság kiszabását. Álláspontja szerint mindez a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjait, valamint a 143. §-ában foglaltakat sérti. Kifogást tevő egy nyilatkozatot és egy fényképfelvételt csatolt be.
Az OEVB a 2014. április 6-án kelt 49/2014. (IV. 6.) számú határozatával a kifogásnak helyt adott, és megállapította, hogy a JOBBIK Magyarországért Mozgalom a választás napján történő a szavazóhelyiség bejáratától számított 150 méteres távolságon belüli plakátkihelyezéssel megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjait, valamint a Ve. 143. §-ában foglaltakat. Az OEVB a jogsértőt eltiltotta a további jogsértéstől.
Beadványozó 2014. április 8-án fellebbezést nyújtott be, melyben kérte a határozat megváltoztatását, mivel azt megalapozatlannak tartja. Indokolásában előadta, hogy álláspontja szerint az OEVB megfelelő bizonyítékok hiányában hozta meg döntését. Becsatolta a JOBBIK kampányfőnökének és a kampánycsapat egyik tagjának nyilatkozatát arról, hogy a kifogásolt plakátot 2014. április 4-én helyezték ki. Fellebbező kiemelte, hogy a kifogást tevő által benyújtott fényképen dátum nem szerepel, ezért álláspontja szerint az OEVB konkrét bizonyíték hiányában hozta meg döntését és állapított meg jogsértést.
II.
A fellebbezés alapos.
A Ve. 212. § (2) bekezdés c) pontja szerint a magányszemély által benyújtott kifogásnak tartalmaznia kell a kérelmező lakcímét és – ha az a lakcímtől eltér – postai értesítési címét, a d) pont alapján a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját.
A Nemzeti Választási Bizottság az üggyel összefüggő iratanyag alapján megállapította, hogy a kifogást Tállai András a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő-jelöltjének nevében, jogi képviselője nyújtotta be. A kifogás azonban nem Tállai András képviselőjelölt adatait, hanem a jogi képviselőként eljáró ügyvéd személyes adatai tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy benyújtott kifogás a Ve. 212. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerint, a jogorvoslati kérelem benyújtójának adatokat nem tartalmazza, ezért a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye.
Megjegyzi a Nemzeti Választási Bizottság továbbá, hogy a kifogást benyújtó jogi képviselő képviseleti jogosultságának igazolására Tállai Andrástól származó ügyvédi meghatalmazást az első fokú eljárás során nem csatolt.
Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 49/2014. (IV. 06.) számú határozatát – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára – megváltoztatta és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
III.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 11.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke