102/2019. NVB határozat - a B. A. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

102/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a B. A. (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában – 10 igen és 7 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1145 Budapest Róna utca 174., Cg.: 01-10-049017) médiaszolgáltató megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdésben c) és e) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási eljárási alapelveit azzal, hogy a TV2 médiaszolgáltatás Tények 18.00 órakor kezdődő kiadásai, Tények Röviden, Tények Reggel, Tények Este és Tények Extra kiadásainak 2019. május 6-a és május 9-e közötti műsorfolyama a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek számára aránytalanul több megjelenési lehetőséget biztosított, mint más jelölő szervezeteknek.

A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt eltiltja a további jogsértéstől.

A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt kötelezi, hogy jelen határozat rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül a Tények című műsor fent megjelölt kiadásai előtt tegye közzé.

A Nemzeti Választási Bizottság a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 7.450.000- Ft, azaz hétmillió négyszázötvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000 - 01040391 - 00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni jelen határozat számát és az alábbi bírságazonosító számot: V192091882. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. május 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviseletkötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1]           Beadványozó 2019. május 9-én 13 óra 32 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Kifogásában előadta, hogy a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) TV2 médiaszolgáltatásának 2019. május 4-9-e közötti hírműsorainak szerkesztése a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban foglalt alapelvekbe ütközött.

[2]           Beadványozó kifogásában a Médiaszolgáltató alábbi műsorszámait jelölte meg tételesen, rögzítve azt is, hogy a műsorszámon belül melyek azok a szerepléseket, nyilatkozatokat, amelyek a vélelmezett jogszabálysértést alátámasztják

2019. május 4-én:

- Tények 18 órakor: „Elég volt a terrorizmus pénzeléséből” (Hidvéghi Balázs-Fidesz)

2019. május 5-én:

- Tények 18 órakor: „Demeter Márta MSZP-sekre vadászik („Elemzés” fideszes szemszögből, egy magát politológusnak, elemzőnek és szakértőnek is nevező Farkas Örs nevű személytől)

2019. május 6-án:

- Tények 18 órakor: „Orbán: Változás kell Európában!, „Erdélybe látogat Orbán Viktor (EP-kampánykörút)

- Tények röviden: „Orbán: Nem támogathatjuk Webert”

- Tények Extra: „Orbán: Változás kell Európában!”, „Hatalmas tétje van a választásnak (Szijjártó Péter)

- Tények Este:”Orbán: Változás kell Európában!”

2019. május 7-én:

- Tények Reggel: „Orbán: Változás kell Európában!”

- Tények 18 órakor: „Ujhelyi lebontaná a határzárat (Deutsch Tamás)

- Tények Extra: „Ujhelyi lebontaná a határzárat (Deutsch Tamás), „Orbán: Weber megsértette a magyarokat”, „Formálódó összefogás” (Pócza István elemző)

- Tények Este: ”Újhelyi lebontaná a határzárat” (Deutsch Tamás)

2019. május 8-án:

- Tények 18 órakor: „Orbán: Erős összmagyar képviselet”, „Weber, a szélkakas politikus (Deák Dániel), „Lelepleződött az MSZP-elnök”

- Tények röviden: „Timmermans migránsokat telepítene be” (Hidvéghi Balázs – Fidesz), „Orbán: a migráció a fő vízválasztó”

- Tények Extra: „Orbán: Erős összmagyar képviselet”, „Weber, a szélkakas politikus (Deák Dániel), „Timmermans migránsokat telepítene be” „Lelepleződött az MSZP-elnök”

2019. május 9-én:

- Tények Reggel: „Orbán: Erős összmagyar képviselet”, „Weber, a szélkakas politikus (Deák Dániel), „Lelepleződött az MSZP-elnök”.

[3]     A kifogás tartalmazza valamennyi megjelölt műsorszám internetes elérhetőségét (linkjét) is.

[4]     Beadványozó álláspontja szerint a sérelmezett műsorszámok csak és kizárólag a FIDESZ–Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt (a továbbiakban: FIDESZ-KDNP) jelölő szervezetek kampányáról számoltak be, „az ellenzéket legfeljebb negatív formában említették meg.” Véleménye szerint „a műsorokat nézve az az érzése támad a választóknak, hogy a FIDESZ-KDNP-n kívül nem létezik más párt, aki indulna az EP-választáson és egyáltalán kampányolna, vagy megszólalna bizonyos kérdésekben.”

[5]     Beadványozó előadása szerint „a helyzetet súlyosbítja, hogy az ellenzéki pártoknak a jelzett időszakban több sajtótájékoztatója is volt, a médiaszolgáltató a fenti hírműsor adásaiban azonban kizárólag a FIDESZ-KDNP ezen eseményeiről számolt be”. A hírműsorokból hiányolt sajtóesemények felsorolását kifogása mellékleteként nyújtja be, a Magyar Távirati Iroda nyilvántartására hivatkozva 2019. május 4-9. napokra összesen harminc eseményt jelöl meg, hét jelölő szervezet szereplésével.

[6]     Álláspontja szerint a Médiaszolgáltató fenti tevékenységével megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban rögzített választási eljárási alapelveket. Hivatkozik a Kúria Kvk.I.37.353./2018/2., Kvk.I.37.388/2018/2., Kvk.III.37.465/2014/2., Kvk.V.37.540/2014/3., Kvk.IV.37.516/2019/4., Kvk.I.37.572/2019/2. számú végzéseire, valamint a Nemzeti Választási Bizottság 941/2014., 1094/2014., 556/2018., 45/2019., 65/2019 számú és 88/2019. számú határozataira. Az idézett döntésekből kiemeli a kiegyensúlyozottság több műsorszámon keresztül történő vizsgálatának követelményét, továbbá a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elve megsértése megállapíthatóságának feltételét.

[7]     Rögzíti, hogy a Médiaszolgáltatót jelen választási eljárás kampányában a Nemzeti Választási Bizottság 45/2019., 65/2019., 88/2019. és a Kúria Kvk.IV.37.516/2019/4., és Kvk.I.37.572/2019/2. számú határozataiban többször elmarasztalta. Álláspontja szerint a Ve. szabályainak megsértése egyértelműen szándékos, a Médiaszolgáltatónak módjában lett volna a sérelmezett műsorszerkesztési gyakorlatának átalakítására, azonban annak jogsértő jellegén nem változtatott. Megjegyzi, hogy a Nemzeti Választási Bizottság fent említett határozatainak mindegyike eltiltotta a TV2-t a további jogszabálysértéstől, azonban TV2 töretlenül folytatja korábbi gyakorlatát azzal, hogy folyamatosan csak a FIDESZ-KDNP jelölőszervezetet jeleníti meg hírműsoraiban.

[8]     Mindezek alapján Beadványozó kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a kifogásnak adjon helyt, állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, Médiaszolgáltatót a további jogszabálysértéstől tiltsa el, valamint a szándékos jogsértések miatt a törvényi legmagasabb összegű bírságot szabjon ki, továbbá kötelezze Médiaszolgáltatót, hogy a határozat rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül a jogsértő közléssel azonos napszakban és ahhoz hasonló módon tegye közzé.

[9]     A Nemzeti Választási Iroda a Médiaszolgáltatót értesítette a kifogásról és határidő tűzése mellett tájékoztatta arról is, hogy kifejtheti a kifogással kapcsolatos álláspontját.

[10]  Médiaszolgáltató a számára kijelölt határidőben a kifogással kapcsolatban az alábbi észrevételeket tette. A kifogásban megjelölt műsorszámok egy része, nem minősül kampányban történő részvételnek, így álláspontja szerint a kifogás elbírálása során azokat nem lehet figyelembe venni. Médiaszolgáltató álláspontja szerint a kifogást előterjesztő beadványában olyan híradásokat is megjelölt, amelyek éppen a kifogás megalapozatlanságát támasztják alá. Műsorszolgáltató kampánnyal kapcsolatos hírfolyam tekintetében hivatkozott továbbá a kialakult joggyakorlatra, amely szerint kettő hét időtartam figyelembevétele szükséges a műsorszámok vizsgálatakor. Hivatkozott továbbá szerkesztői szabadság korlátozására és a kiegyensúlyozottság követelményére [Kúria Kvk.I.37.353/2018/2. számú végzése, Alkotmánybíróság 1/2007. (I.18) AB határozata]. Médiaszolgáltató álláspontja szerint nincs olyan egyedi körülmény, amely miatt a kifogással érintett rövid időszakra vonatkozó vizsgálat megalapozott lenne, így az esélyegyenlőség sérelme és a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme sem állapítható meg. A műsorok a szerkesztői szabadság körében, mint kereskedelmi médiaszolgáltatót megillető véleménynyilvánítási szabadság körébe tartoznak. Médiaszolgáltató álláspontja szerint a közléseik témája, tárgyilagos stílusa, választásoktól való időbeli távolsága, valamint a választói szándék befolyásolására való alkalmatlansága és csekély jelentősége miatt a bírság kiszabása teljességgel alaptalan.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[11]  Beadványozó Médiaszolgáltató tevékenységét az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása választási kampányában való részvételével összefüggésben támadta. A Ve. 151. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve a filmszínházak választási kampányban való részvételével – a Ve. rendelkezéseinek megsértésével – kapcsolatos kifogást a Nemzeti Választási Bizottság bírálja el.

[12]  A Ve. 139. § (1) bekezdése, valamint az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 4/2019. (III. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 30. §-a alapján az Európai Parlament tagjainak választása során a választási kampányidőszak 2019. április 6-tól 2019. május 26-án 19.00 óráig tart.

[13]  A választási bizottságok és a bíróságok következetes gyakorlata szerint a választási kampányban részt vevő médiaszolgáltatókkal szembeni esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó kötelezettség betartása csak a műsorfolyam egészének, de legalább átfogó részének ismeretében vizsgálható. A Nemzeti Választási Bizottság és jogelődje, az Országos Választási Bizottság – a Kúria által jóváhagyott – több eseti döntésében is rámutatott arra, hogy a meghatározott tartalmú műsorszámokat az adott ügy szempontjából irányadó teljes időszakban, összességükben kell vizsgálni. [137/2014. NVB határozat, 960/2014. NVB határozat, 1106/2014. NVB határozat, 70/2015. NVB határozat, 73/2015. NVB határozat, 74/2015. NVB határozat, 55/2016. NVB határozat, 556/2018. NVB határozat, Kvk.IV.37.214/2006/2., Kvk.III.37.375/2015/3., Kvk.III.37.376/2015/3. számú végzések]

[14]  Az esélyegyenlőség alapelve és erre tekintettel a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének sérelme akkor állapítható meg, ha a médiaszolgáltató valamennyi műsorszámát a választási eljárás időszakában, de legalább átfogó részében vizsgálva bizonyítható, hogy valamely jelölt, jelölő szervezet indokolatlanul kevesebb megjelenési lehetőséget kap más, azonos jogi helyzetben lévő jelölttel, illetve jelölő szervezettel szemben. [Kvk.III.37.465/2014/2., Kvk.V.37.540/2014/3., Kvk.I.37.388/2018/2. és Kvk.I.37.353/2018/2. számú végzések]

[15]  A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 53/2019. számú határozatának felülvizsgálatakor megállapította, hogy „a kérelmező által kifogásolt "Tények" című hírműsor három nap alatt különböző napszakokban megjelent adásai (…) jellegüket és tartalmukat illetően bevonhatók egy műsorfolyamba, mivel azok mindegyike  – a Médiaszolgáltató által a kifogás vonatkozásában előterjesztett észrevételeiben foglaltak szerint is – tartalmazott olyan híradást, híradásokat, amelyek közvetlenül összefüggésbe hozhatók az EP-választásokkal, illetve a választási kampánnyal.” [Kvk.IV.37.516/2019/4.] A Kúria ezen határozatában azt a gyakorlatot tartotta jogsértőnek, amely szerint a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet három egymást követő napon többször is megjelenhetett, kifejthette az Európai Unió bevándorlási politikával kapcsolatos véleményét, míg más jelölő szervezetek részére egy esetben sem adott megjelenési lehetőséget a Médiaszolgáltató.

[16]  A Bizottság fentiekre és a Kúria tárgyi üggyel hasonló tényállás alapján 2019. május 9-én meghozott Kvk.I.37.572/2019/2. számú határozatának [20] bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, nem fogadja el a Médiaszolgáltató azon érvelését, mely szerint kettő hét vonatkozásában kellene vizsgálni a műsorfolyamot, és az abban megjelenő műsorszámokat.

[17]  A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásban hivatkozott műsorszámokat megvizsgálta, amelyek alapján az alábbiakat értékelte az európai parlamenti választásra tekintettel kampánytartalomnak:

Május 6.:Tények 18 órakor: „Orbán: Változás kell Európában” című riportban Orbán Viktor nyilatkozik az Európai Uniót érintő kérdésekben; „Erdélybe látogat Orbán Viktor” című riportban Orbán Viktor erdélyi útjáról számolnak be, amely során az Európai Parlamenti választásokról tárgyal;

Tények röviden: „Orbán: Nem támogatjuk Webert” című riportban az Európai Parlamenti választások tétjéről hallhatunk;

Tények Extra: „Orbán: Változás kell Európában” című riportban Orbán Viktor nyilatkozik az Európai Uniót érintő kérdésekben; „Hatalmas tétje van a választásnak” című riportban Szijjártó Péter beszél Európai Parlamenti választások tétjéről;

Tények Este: „Orbán: Változás kell Európában” című riportban Orbán Viktor nyilatkozik az Európai Uniót érintő kérdésekben;

Május 7.: Tények Reggel: „Orbán: Változás kell Európában” című riportban Orbán Viktor nyilatkozik az Európai Uniót érintő kérdésekben;

Tények 18 órakor: „Ujhelyi lebontaná a határzárat” című riportban Deutsch Tamás nyilatkozik az Európai Uniót érintő kérdésben;

Tények Extra: „Ujhelyi lebontaná a határzárat” című riportban Deutsch Tamás nyilatkozik az Európai Uniót érintő kérdésben; „Orbán: Weber megsértette a magyarokat” című riportban Orbán Viktor nyilatkozik Európai Unió jövőjét érintő kérdésben; Tények Este: „Ujhelyi lebontaná a határzárat” című riportban Deutsch Tamás nyilatkozik Európai Uniót érintő kérdésben;

Május 8. :Tények 18 órakor, Tények röviden, Tények Extra: „Orbán: Erős összmagyar képviseletet” című tudósításban az Európai Parlamenti választásokról szólnak;

Tények Röviden: „Orbán: A migráció a fő vízválasztó című” riportban az Európai Parlamenti választások kapcsán beszélnek a migrációról;

Tények Extra: „Timmermans migránsokat telepítene be” című riportban Hidvéghi Balázs a FIDESZ kommunikációs igazgatóját idézik az Európai Uniós ügyekben.

Május 9. :Tények Reggel: „Orbán: Erős összmagyar képviseletet” című tudósítás az Európai Parlamenti választásokról szól.

[18]  A Bizottság fentiekre tekintettel rögzíti, hogy a Tények hírműsorokban 2019. május 4-e és 9-e közötti időszakban összesen huszonhat, részben ismétlődő riportot jelölt meg. Ezek közül a Bizottság nem vizsgálta a Farkas Örs, Pócza István valamint Deák Dániel szákértők álláspontját tartalmazó riportokat, mivel azok elemző által kifejtett véleményeknek, szakmai megnyilvánulásoknak tekinthetők, amelyek kívül esnek a Ve. 141. §-a szerinti tevékenységen. Elfogadva a Médiaszolgáltató álláspontját, szintén nem értékelte jelen eljárásban a 2019. május 4-ei Tények este című műsorban látható riportot, mivel azt a 95/2019. számú határozatában már vizsgálta. Emellett a Bizottság arra is figyelemmel volt, hogy a 95/2019. számú határozattal szemben jelen döntés meghozatalának időpontjában jogorvoslati kérelem folytán felülvizsgálati eljárás van folyamatban. A kifogásban megjelölt többi riport a választási kampánnyal összefüggésben értékelhető volt.

[19]  Nem fogadja el a Bizottság Médiaszolgáltatónak azt az érvelését, amely szerint az „Orbán: Változás kell Európában”, „Erdélybe látogat Orbán Viktor” „Orbán: Nem támogatjuk Webert” és az „Orbán: Erős összmagyar képviseletet” című tudósítások nem kapcsolódnak az Európai Parlament tagjai választásának kampányához. Az azokban elhangzottak a FIDESZ-KDNP-nek a választási kampányában képviselt migrációra vonatkozó álláspontját erősítő tartalmakkal bírnak, az Európai Unióval kapcsolatban adnak tájékoztatást a FIDESZ-KDNP politikájáról. Ezen túl az „Erdélybe látogat Orbán Viktor” című riportban szövegszerűen is utalás történik a választásra. Mindezek alapján a Bizottság ezeket a tartalmakat is vizsgálat tárgyává tette.

[20]  A Nemzeti Választási Bizottság nem fogadja el Médiaszolgáltatónak azon álláspontját sem, amely szerint a kifogásban megjelölt időszak nem elegendő hosszúságú ahhoz, hogy az az esélyegyenlőségi alapelv vizsgálatának tárgyát képezhesse. Ezzel szemben a Bizottság figyelemmel a Kúria Kvk.I.37.572/2019/2. számú végzésében is foglaltakra rögzíti, hogy a kifogással érintett Tények című műsor különböző napszakokban, eltérő terjedelemben, naponta többször is jelentkezik, így akár napon belül is lehetőség van a vélemények kiegyensúlyozására. A műsorfolyamokkal összefüggésben a „két hetes” megjelenési gyakoriság elvárása nem általánosítható, azt mindenkor az érintett műsorszám ismeretében, egyedileg kell meghatározni. A jelen kifogásban, egyezően a Kúria által is vizsgált üggyel, egy naponta többször megjelenő műsorszám négy napon át tartó vizsgálatára került sor, ami a Bizottság megítélése elégséges időtartam a Ve. szerinti alapelvek érvényesülésének vizsgálatához, figyelemmel arra is, hogy ebben az időszakban tizenegy műsorszámot vont vizsgálat alá.

[21]  Nem lehet eltekinteni attól sem, hogy jelen kampányidőszakban a Bizottság és a Kúria Médiaszolgáltató Tények című műsorának műsorszerkesztési gyakorlatával összefüggésben több alkalommal is megállapította, hogy az nem összeegyeztethető a Ve. 2.§ (1) bekezdés c) és e) pontjaiban foglalt alapelvekkel. A Bizottság 45/2019. számú, a Kúria által Kvk.III.37/284/2019/2. számon felülvizsgált és jóváhagyott határozatában kimondta, hogy a Médiaszolgáltató a kiegyensúlyozatlan tájékoztatás körében megsértette az esélyegyenlőség alapelvi rendelkezését, és e körben kizárta a szerkesztői szabadságra történő hivatkozást. (Kvk.III.37.465/2014/2.; Kvk.VI.37.432/2018/2.) A Bizottság 65/2019. számú határozata a Médiaszolgáltatót egyoldalú és részrehajló tájékoztatása miatt bírság kiszabásával egyidejűleg a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjainak megsértése miatt elmarasztalta, a további jogsértéstől eltiltotta. A Bizottság ezen határozatát a Kúria Kvk.VI.37.559/2019/2. számú végzésével csupán a műsorfolyamok időtartamának tekintetében változtatta meg, a határozat egyéb rendelkezéseit helyben hagyta. Az NVB a 83/2019. számú határozatában a Médiaszolgáltatót a Ve. 152. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezésből eredő kötelezettsége és a 45/2019. számú határozatban előírt jogkövetkezmények alkalmazásának elmulasztása miatt ismételt, magasabb összegű bírsággal sújtotta. A Bizottság határozatát a Kúria Kvk.III.37.571/2019/2. számú végzésével helybenhagyta. A 88/2019. számú NVB határozat, amelyet a Kúria Kvk.I.37.572/2019/2. számú végzésével helybenhagyott, a Médiaszolgáltatót ismételten elmarasztalta az egyoldalú és részrehajló, a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjainak megsértésére vezető tájékoztatás miatt, és bírság kiszabásával a további jogsértéstől eltiltotta.

[22]  Médiaszolgáltatónak a hivatkozott döntésekben 2019. április 8-tól vizsgált és jelen eljárásban értékelt magatartása kapcsán megállapítható, hogy azok jellege és iránya azonos, amely immáron a választási kampány 50 napjából összességében 32 napot ölel fel. Mivel ezen időintervallum alatt több alkalommal is megállapítást nyert a szerkesztési gyakorlat kiegyensúlyozatlansága és az időtartam a kampány tartamához képest meghatározónak értékelhető, ezért megalapozatlan Médiaszolgáltatónak a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás megsértésével szemben előadott érvelése.

[23]  A jogsértés hasonló tényállás alapján való többszöri megállapítása, valamint az a tény, hogy más jelölő szervezetek az adott időszakban számos témában tartottak sajtónyilvános rendezvényeket, amelyekről vagy nem került sor beszámolóra, vagy amennyiben a kifogásolt műsorokban más jelölő szervezetek is megjelennek, kizárólag negatív kontextusban számolnak be róluk szemben a FIDESZ-KDNP álláspontját közvetítő megjelenésekkel, megalapozza Beadványozó azon észrevételét, hogy a műsorfolyamban tartósan és súlyosan sérült a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve.

[24]  A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja sérelmével kapcsolatosan megállapítja, hogy Médiaszolgáltató szerkesztői gyakorlata elsődlegesen a FIDESZ-KDNP kampányeseményeinek bemutatására irányult, sorozatos jogsértő műsorszerkesztési gyakorlatán a Bizottság és a Kúria határozatainak ismeretében nem változtatott.

[25]  A Bizottság figyelemmel a Kúria Kvk.I.37.572/2019/2. számú végzésének [21] bekezdésében is írtakra, megállapítja, hogy az alapelvi sérelem körében nem elfogadható Médiaszolgáltatónak a 3096/2014. AB határozatban foglaltakra való hivatkozása sem, mivel az a közpénzből fenntartott jelleget az önkormányzati írott sajtótermékek tekintetében értékelte. Az AB határozat rendelkezéseiből, figyelemmel a több éve következetesen alkalmazott, irányadó joggyakorlatra, amelyekben jelen választási eljárás kapcsán Médiaszolgáltató több alkalommal is érintett volt, nem lehet levonni azt a következtetést, hogy a lineáris médiaszolgáltató esetében nem lenne követelmény a választási kampányidőszakban a Ve. alapelveinek megfelelő kiegyensúlyozott tájékoztatás.

[26]  A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a Ve. 152. § (2) és (3) bekezdései alapján a választási bizottság Médiaszolgáltatóval szemben bírságot is kiszabhat, melynek legnagyobb összege a kötelező legkisebb munkabér összegének ötvenszerese. Médiaszolgáltató terhére a jelen választási eljárásban már többször jogerősen állapított meg jogsértést a Nemzeti Választási Bizottság, illetve a Kúria. Mindezek miatt alappal állítható, hogy a kiemelkedő nézettséggel bíró műsorszolgáltató az ismételt jogsértéseket szándékosan, a választási szervek álláspontjának ismeretében követi el, hiszen ahogy azt a Kúria Kvk.I.37.572/2019/2. számú végzése is kimondta, Médiaszolgáltatónak már a 2019. április 8-án kelt 45/2019. számú határozat meghozatala óta tudomása volt arról, hogy miként kellene gyakorolnia a Ve. 2.§ (1) bekezdés c) és e) pontjaiban foglalt választási alapelveket. A Kúria fent hivatkozott végzésében továbbá azt is kimondta, hogy sem a józan ésszel, sem a közjóval, sem az erkölccsel nem egyeztethető össze az, hogy egy lineáris, országos hatókörű médiaszolgáltató az április 8-a óta kimutatható jogsértés ismeretében szándékosan megsértse a Ve. alapelveit. A Nemzeti Választási Bizottság a bírság összegének meghatározása során a Ve. 152. § (2) bekezdése szerint mérlegelte az eset fent ismertetett összes körülményét és a jogsértő tevékenység többszörösen ismétlődő jellegére, a jogsértés súlyára és szándékosságára figyelemmel 7.450.000 Ft összegű bírság kiszabását látta indokoltnak.

[27]  A Bizottság a Médiaszolgáltatót a további jogsértéstől eltiltja és jogsértőt kötelezi, hogy a határozat rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül a Tények című műsor előtt tegye közzé.

[28]  A fenti indokok miatt a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határoz.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[29]  A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjain, a 139. §-141. §-ain, a 151. §-án, a 152. § (1)-(3) bekezdésein, a 218. § (1) bekezdésén és a (2) bekezdés a), b) és d) pontjain, a 331. §-án, a 345. § (2) bekezdés a) pontján, az IM Rendelet 30. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. május 10.

 

Dr. Rádi Péter

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke