1019/2014. NVB határozat - R. Gy. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
            1019/2014. számú határozata      
 
A Nemzeti Választási Bizottság R. Gy. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 14. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 45/2014. (IV. 6.) számú határozatát megváltoztatja és a kifogásnak helyt ad.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (3) bekezdése szerint jogszabálysértő volt a kifogással érintett plakátok eltávolítása.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 4-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez, mert észlelte, hogy a Pesti út mentén a Rákosmente Kft. két munkatársa 2014. április 3-án 12 óra 10 perckor Lukoczki Károly, az MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP jelölő szervezet jelöltjének villanyoszlopra elhelyezett plakátjait eltávolította. Kifogást tevő szerint mindez sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. §-ában a választási plakátokra vonatkozó rendelkezéseit, továbbá ellentétes a Kúria Kvk.II.37.307/2014/3. számú végzésben kifejtettekkel. Álláspontja szerint a plakát eltávolítása a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét is sérti.
Az OEVB a 2014. április 6-án kelt, 45/2014. (IV. 6.) számú határozatával a kifogást elutasította és megállapította, hogy a tárgyi plakát eltávolítása a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által – a Főváros Önkormányzat nevében – gyakorolt közútkezelői minőségben végeztetett cselekménye volt. Az OEVB hangsúlyozta, hogy a plakát eltávolítására nem valamely választási bizottság döntésének eredményeképpen, szankcióként került sor, hanem a rákosmentei közterület felügyelet vezetőjének tájékoztatása alapján a BKK Zrt – a Fővárosi Önkormányzat nevében, a közútkezelői feladatokat gyakorló cég – kérte fel az önkormányzatot a munkálat elvégzésére. Az OEVB leszögezte továbbá, hogy a közútkezelő tevékenységének vizsgálatára nem terjed ki a hatásköre, illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (5) bekezdés alapján eljáró közútkezelő a jogszabály keretei között jogosult a reklám célú hirdető berendezések eltávolítására. Az OEVB arra a következtetésre jutott, hogy jogszabályi felhatalmazás alapján eljáró jogkör-gyakorlójával szemben jogellenességet választási eljárás szempontjából nincs lehetősége megállapítani.
Beadványozó 2014. április 9-én fellebbezést nyújtott be, melyben kérte az első fokú határozat megváltoztatását, a jogszabálysértés megállapítását és eltiltását a további jogsértéstől. Fellebbező szerint az OEVB hibás jogértelmezés alapján jutott téves következetésre, mikor a határozat indokolásában kifejtette, hogy a közútkezelő tevékenységének vizsgálatára nem terjed ki a hatásköre. Hivatkozott a Kúria Kvk.III.37.399/2014/3. számú és a Kvk.II.37.307/2014/3. számú határozatában kifejtettekre, mely szerint a választási plakátok elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései irányadóak.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozva a Kúria 2014. március 17-én kelt Kvk.II.37.307/2014./3. számú és a 2014. március 19 kelt Kvk.III.37.355/2014/3. számú végzésére rögzíti, hogy a választási plakátok elhelyezésére a Ve. 144. §-a tartalmaz szabályokat. A választási plakát tekintetében a Ve. 144. § (3) bekezdése azt az általános szabályt rögzíti, hogy plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. A Ve. 144. § (3) bekezdés helyes értelmezése szerint a választási plakát elhelyezésesére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak. A választási szervek e rendelkezéseknek való megfelelést vizsgálhatják, míg a Ve.-n kívüli a közúti közlekedési szabályokat, a reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó rendeleti szabályokat nem alkalmazhatják, illetve a tulajdonosi vagy hatósági jogkörben hozott határozatokat nem vizsgálhatják tekintve, hogy a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot.
A Nemzeti Választási Bizottság – hivatkozva a Kúria 2014. április 11. napján kelt, Kvk.I.37.476/2014/3. számú határozatában kifejtett jogi érvrendszerre – megállapítja, minthogy plakát eltávolításával kapcsolatban merült fel jogvita a választási szervek előtt és a plakáttal kapcsolatos kérdéseket a Ve. szabályozza, tévedett az első fokon eljáró választási szerv, amikor hatásköre hiányát állapította meg.
A Kúria döntésében rámutatott arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság korábbi eseti döntésében a már nem hatályos választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény alapján fejtette ki, hogy a törvény szervi hatálya alá nem tartozó szervek nem résztvevői a tárgyi hatály szerinti választási eljárásnak. (Kvk.III.37.305/2004/2.). A Kúria a fenti számon hivatkozott, legutóbbi döntésében hangsúlyozta, hogy a 2014-es országgyűlési képviselők választási eljárására irányadó Ve. már nem tartalmazza a személyi hatály alá tartozó szervek felsorolását, ebből következőleg nem lehet a hatály alól kivettnek tekinteni az önkormányzati szerveket.
A Nemzeti Választási Bizottság – utalva a Kúria álláspontjára – megállapítja, hogy jelen ügyben a választási bizottságnak azt kellett vizsgálnia, hogy a helyi önkormányzat jegyzője a kifogással érintett tevékenységét milyen jogi keretek között végezte, és a tevékenység alapján megállapítható a Ve. rendelkezéseinek sérelme. Fentiek értelmében a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogásban megjelölt, a Rákosmentei Önkormányzat jegyzőjének a választási plakátok eltávolítása tárgyában tett intézkedése is a Ve. hatálya alá tartozik, s így megítélését csak az erre vonatkozó jogszabályi keretek között lehetett elvégezni.
A Nemzeti Választási Bizottság – figyelemmel a Kúria 2014. április 11. napján meghozott döntésben kifejtettekre – megállapítja, hogy az önkormányzat a választási plakátok eltávolításával kapcsolatos döntésével és a plakát eltávolításával megsértette a Ve. 144. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A fellebbező a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjának megsértését is állította. Ez azonban a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint nem volt megállapítható, ugyanis a választási plakátokkal kapcsolatos önkormányzati hatáskörbe tartozó tulajdonosi vagy hatósági jogkör gyakorlásával kapcsolatos joggyakorlat nem volt egyértelmű. Ezért rosszhiszeműség vagy rendeltetésellenes joggyakorlás nem volt megállapítható.
Mindezek értelmében a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárás hatálya alá tartozó, az önkormányzat hatáskörében végzett tevékenység vonatkozásában a Ve. 144. § (3) bekezdés szerinti jogsértés állapítható meg, így a Bizottság az OEVB 45/2014. (IV. 6.) számú határozatát – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára – megváltoztatta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 144. §-án, a 231. § (5) bekezdés b) pontján és a Kúria Kvk.II.37.307/2014./3. számú, a Kvk.III.37.355/2014/3. számú, a Kvk.I.37.476/2014/3. számú végzéseiben foglalt jogértelmezésen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 11.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke