1018/2014. NVB határozat - F. J. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1018/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság F. J. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Zala Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 43/2014. (IV.5.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 4-én jogorvoslati kérelmet terjesztett elő Zala Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: OEVB), melyben kérte a választási bizottság elnökének kizárását a bizottság tagjai közül. Indítványozta továbbá a bizottság jogszerűtlen működésének megállapítását és feloszlatását. Kérelmezte, hogy az OEVB az Alaptörvény, a választójogi törvény és az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény alkalmazását – azok alkotmányellenességére való tekintettel – zárja ki a választási eljárásból. Indítványozta továbbá, hogy a választásból zárják ki a FIDESZ jelölő szervezetet, mivel az nem törvényesen működik. Végül kérelmezte, hogy az OEVB állapítsa meg, hogy az Új Magyarország Párt – beadványához csatolt – szórólapja sérti az alkotmányos jogelveket, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét, a választás tisztaságát, az emberi méltóságot, a diszkrimináció, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalmát.
Beadványozó kifogását az OEVB 43/2014. (IV.5.) számú határozatában érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdés d) pontjában kötelező tartalmi elemként meghatározott személyi azonosítót nem tartalmazott.
II.
Beadványozó 2014. április 8-án az „Országos Választási Bizottságnak” címzett fellebbezést nyújtott be az OEVB 43/2014. (IV.5.) számú határozatával szemben. Beadványozó indítványozza „az alkotmányosan nem létező Országos Választási Bizottságból” a választott tagok, valamint az eljárásból a „teljes Országos Választási Bizottság” kizárását. Kifejtette, hogy az elsőfokú bizottság személyi azonosító hiánya miatt utasította el kifogását. Véleménye szerint ezen érvelés nem megfelelő, mivel kifogásában kérelmezte a választási eljárás szóló törvény figyelmen kívül hagyását, másrészt az „személyes adatnak” minősül, így azzal kizárólag ő rendelkezik. Indítványozta a FIDESZ jelölő szervezet kizárását és a jelölő szervezetre leadott összes szavazat figyelmen kívül hagyását is.
2014. április 9-én beadványozó kiegészítette fellebbezését, melyben hangsúlyozta, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a meghatározott cél nélküli személyes adatgyűjtés alkotmányellenes, valamint a Ve. nem írja elő, hogy a kifogásnak a személyi azonosítót már a benyújtáskor tartalmaznia kell.
III.
A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Ve. 224. § (3) bekezdése határozza meg a fellebbezés kötelező tartalmi elemeit, mely szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell, hogy a kérelmező mely jogszabályi rendelkezés megsértését sérelmezi. A hivatkozott rendelkezés alapján a jogorvoslati kérelem kötelező tartalmi eleme továbbá a kifogás benyújtójának személyi azonosítója.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a jogorvoslati kérelem formai vizsgálata alapján megállapítja, hogy a fellebbezés a kérelmező személyi azonosítóját, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza. A Bizottság rögzíti továbbá, hogy a fellebbező nem jelölte meg, hogy mely, választásra irányadó jogszabály, illetve mely, a választási eljárás során alkalmazandó alapelv sérelme állapítható meg. Mindezek alapján a jogorvoslati kérelem érdemi elbírálásra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság visszautasítja a beadványozó azon kijelentését, mely szerint az „Országos Választási Bizottság (…) alkotmányosan nem is jött létre.” Az Országos Választási Bizottság jogutódjaként létrejött Nemzeti Választási Bizottság választott tagjait a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés – a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával – választotta meg. A Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagjait továbbá az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán országos listát állító jelölő szervezetek bízták meg. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megalakulásának törvényessége nem kérdőjelezhető meg.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt jogkörében eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
IV.
A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 11.
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke