1017/2014. NVB határozat - Jaksa-Ladányi Emma országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1017/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Jaksa-Ladányi Emma országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelölt (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 49/2014. (IV.6.) számú határozatát megváltoztatja és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Takács Gábor, a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt (KTI) jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltje (a továbbiakban: kifogást tevő) 2014. április 4-én jogorvoslati kérelmet terjesztett elő Pest Megye 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságánál (a továbbiakban: OEVB), melyben előadta, hogy a Lehet Más A Politika (a továbbiakban: LMP) jelölő szervezet jelöltjét, Jaksa-Ladányi Emmát népszerűsítő plakátokat oly módon helyezték el, hogy a KTI plakátjait, több helyen részben vagy teljesen lefedték. Kifogásában hivatkozott a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (7) bekezdésére. Kifogást tevő bizonyítékként 8 darab április 3-án készült fényképet csatolt beadványához. Fentiek alapján kérelmezte a jogszabálysértés megállapítását, az LMP, mint jogsértő további jogszabálysértéstől való eltiltását, valamint 3.000.000 Ft bírság kiszabását az LMP jelölő szervezet számára.
Pest Megye 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 49/2014. (IV.4.) számú határozatában a kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy Szigetszentmiklós város több pontján, a KTI plakátját lefedő módon történő plakátkihelyezéssel megsértették a Ve. 144. § (7) bekezdését az alábbi indokok mellett.
A mellékelt 8 darab fénykép alapján az OEVB megállapította, hogy a kifogásolt plakátok a plakáttartó állvánnyal úgy lettek kihelyezve, hogy fedik, illetve eltakarják a KTI által kihelyezett plakátokat. A kérelmező bírság megállapítására irányuló kérelme tekintetében az OEVB megállapította, hogy a kifogásban nem nyújtottak be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy Jaksa-Ladányi Emma jelölt és az LMP jelölő szervezet érdekében kihelyezett plakátokat ki helyezte ki, ezáltal a jogsértő személye nem állapítható meg.
II.
Beadványozó 2014. április 9-én a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be az OEVB 49/2014. (IV.6.) számú határozatával szemben. Beadványozó álláspontja szerint a hivatkozott határozatban foglaltak sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség alapelvét, mert indokolatlanul biztosít elsőbbséget a KTI plakátjának az LMP plakátjával szemben, ugyanis az OEVB nem vizsgálta, hogy melyik plakát kihelyezésére került sor előbb. Fentiek szerint beadványozó kéri a határozat megváltoztatását.
III.
A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A 212. § (2) bekezdése szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését és a jogszabálysértés bizonyítékait. ”. A Ve. 43. § (1) bekezdése alapján „a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást”.
A Ve. 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság, ahogyan azt a 158/2014., 423/2014. és 956/2014. számú határozataiban is rögzítette, jogorvoslati kérelem benyújtásakor a bizonyítási teher a kérelmezőt terheli. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. kizárólag a média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslat esetén írja elő a választási bizottság számára a bizonyíték hivatalból történő beszerzését.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogást tevő nem jelölt meg megfelelő bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a plakáttartó-állványon található plakát kihelyezése később valósult meg, mint a KTI plakátjának villanyoszlopon történő elhelyezése. Ezen oknál fogva nem tisztázható teljes körűen a döntéshozatalhoz szükséges tényállás, így a kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
IV.
A határozat a Ve. 43. § (1) bekezdésén, 209. §-án, a 212. § (2) bekezdésén, a 215. §-án, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 11.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke