1015/2014. NVB határozat - B. É. és B. S. magánszemélyek által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
              1015/2014. számú határozata          
 
A Nemzeti Választási Bizottság B. É. és B. S. magánszemélyek (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozók 2014. április 8-án kifogást nyújtottak be, melyben előadták, hogy elektronikus úton kérelmezték névjegyzékbe vételüket a 14. kerületi helyi választási irodától, mivel az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán külföldön kívánták gyakorolni választójogukat. A névjegyzékbe-vételi kérelmet elutasító határozatokat 2013. április 4-én délután kapták meg postai úton. A beadványozók hivatkoznak arra a tényre, hogy a névjegyzékbe-vételi kérelemre vonatkozó határozatok 2014. március 10-i keltezésűek, ezzel szemben a levélborítékon 2014. március 24-i dátum szerepel a feladás napjaként. A beadványozók sérelmezik, hogy a késői kézbesítés okán nem tudták újból benyújtani névjegyzékbe-vételre vonatkozó kérelmüket. Kifogásukhoz bizonyítékként csatolták a hivatkozott határozatokat és levélborítékokat.
II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.). 209. § (1) bekezdése szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz. A Ve. 215. § b) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett. A kifogást tevők 2014. április 4-én értesültek a sérelmezett határozatokról, így azok ellen 2014. április 7-én 16:00 óráig lehetett jogszerűen kifogást benyújtani.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a Ve. 212. § (2) bekezdése rögzíti a kifogás kötelező tartalmi elemeit, mely szerint a kifogásnak tartalmaznia kell többek között magányszemély által benyújtott kifogás esetén a kérelmező lakcímét és – ha az a lakcímtől eltér – postai értesítési címét, valamint személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát.
A Ve. 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás formai vizsgálata alapján megállapítja, hogy az lakcímet, illetve személyi azonosítót nem tartalmaz.
Fent rögzített indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Választási Rendszerből (NVR) – a Ve. 43. § (4) bekezdése szerint hivatalból – beszerzett adatok alapján megállapítja, hogy a hivatkozott, külképviseleti névjegyzékbe-vételi kérelmeket elbíráló határozatok valóban március 10-én születettek. Annak ellenére, hogy a Ve. konkrét szabályt nem nevesít a választási irodák számára a kézbesítésre vonatkozóan, a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvéből következik, hogy a névjegyzékbe-vételi kérelmeket elutasító határozatok kézbesítését a választási irodáknak haladéktalanul el kell végeznie.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § b) és c) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett, illetve ha nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, a 212. § (2) bekezdésén, a 215. § b) és c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 11.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke