1013/2018. NVB határozat - a Civil Mozgalom Egyesület által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

1013/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Civil Mozgalom Egyesület [1144 Budapest, Füredi utca 60-62. fsz. 6.; képviseli: Seres Mária; a továbbiakban: Szervező] által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az

„Egyetért Ön azzal, hogy a pártok ne kapjanak állami támogatást az országgyűlési képviselők választásán kampánytevékenységre?” 

népszavazásra javasolt kérdés hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen annak a választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. augusztus 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A benyújtás körülményei, az NVI elnök előzetes vizsgálata]

[1]    A népszavazásra javasolt kérdést Seres Mária, a Civil Mozgalom Egyesület törvényes képviselője 2018. július 26-án 10 óra 23 perckor személyesen eljárva nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 3. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából.

[2]    Az Nsztv. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerint országos népszavazás kitűzésére irányuló választópolgári kezdeményezést a nem párt jogállású egyesület (a továbbiakban: egyesület) a létesítő okiratában meghatározott céllal összefüggő kérdésben szervezhet. Az Nsztv. 3. § (4) bekezdése alapján az egyesületnek a népszavazásra javasolt kérdés hitelesítés céljából való benyújtásakor csatolnia kell a létesítő okiratát is.

[3]    Ezen túl az Nsztv. 4. § (1)-(2) bekezdése szerint a népszavazásra javasolt kérdést legalább húsz, de legfeljebb harminc választópolgár támogató aláírásával ellátva kell benyújtani és a támogató aláírások gyűjtését megelőzően a szervezőnek az adatkezelést az adatvédelmi nyilvántartásba be kell jelentenie.

[4]    A benyújtás alkalmával Szervező mellékelte a Civil Mozgalom Egyesület 2009. május 16-án kelt alapszabályát, 27 választópolgár támogató aláírását, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiállított, NAIH/2018/4872/2/N számú, 2018. július 24-én kelt, az adatkezelés bejelentéséről szóló igazolást.

[5]    A Nemzeti Választási Iroda elnöke az Nsztv. 10. § (1) bekezdésében rögzített hatáskörében eljárva a kérdés benyújtásától számított 5 napon belül elvégezte a kezdeményezés előzetes formai vizsgálatát és az alábbi megállapításokat tette.

[6]    Szervező által benyújtott támogató aláírások közül 25 felelt meg az Nsztv. 4. § (3) bekezdésében foglalt törvényi feltételeknek. A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának a Nemzeti Választási Iroda általi megkeresésére adott válasza alapján Szervezőnek a kezdeményezés benyújtásakor közölt adatai és csatolt létesítő okirata megegyezik a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő adatokkal. Szervező által benyújtott népszavazási kérdés összefügg alapszabálya II/1. a) és b) pontjaiban megfogalmazott céljaival, ezért abban országos népszavazást kezdeményezhet. A Nemzeti Választási Iroda elnöke e megállapítása során figyelemmel volt arra, hogy Szervező 2017. július 6-án a jelenlegi népszavazási kezdeményezéssel szó szerint azonos kérdést nyújtott be hitelesítés céljából, és a Nemzeti Választási Bizottság 96/2017. NVB határozatában rögzítette, hogy abban a Civil Mozgalom Egyesület szervezőként eljárhat.

[7]    A Nemzeti Választási Iroda elnöke a fentiekben írtak eredményeképp megállapította, hogy a népszavazási kezdeményezés benyújtása megfelelt az Nsztv. 2-4. §, 6. § és a 8. § (1) bekezdésében foglaltkövetelményeknek, így azt a Nemzeti Választási Bizottság elé terjesztette.

II.

[Az országos népszavazás funkciója]

[8]    Magyarország Alaptörvényének (a továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikk (1) bekezdése alapján az országos népszavazás funkciója az, hogy az Országgyűlést a népszavazásra feltenni kívánt kérdés tekintetében meghatározott irányú döntésre kényszerítse. A népszavazásnak mint a közvetlen hatalomgyakorlás eszközének kivételes jellegéből fakadóan a népszavazáshoz való jog több feltétel együttes fennállása esetén gyakorolható: a rendeltetésszerű joggyakorlás mellett a nép csak olyan kérdésben ragadhatja magához a döntést, amely a képviseleti szerv, azaz az Országgyűlés hatáskörébe tartozik.

[9]    Ez utóbbi rendelkezést az Alaptörvény 8. cikk (2) bekezdése rögzíti, mely kimondja, hogy országos népszavazás tárgya csak az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet. E rendelkezés korlátját az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott kivett vagy ún. tiltott tárgykörök képezik. E kérdésekben annak ellenére nem kezdeményezhető és nem tartható népszavazás, hogy egyébként az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartoznak.

III.

[Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvények tartalma érintettségének vizsgálata]

[10] A Nemzeti Választási Bizottság elöljáróban rögzíti, hogy jelen határozata meghozatala során figyelembe vette Szervező korábban benyújtott, jelenlegi népszavazási kezdeményezésével szó szerint azonos kérdése elbírálása során hozott 96/2017. NVB határozatát. Ezen határozatában a Nemzeti Választási Bizottság a kérdés hitelesítését egyhangú szavazással megtagadta. A döntéssel szemben Szervező felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, amelyet a Kúria érdemi vizsgálat nélkül elutasított. A Nemzeti Választási Bizottság jelen eljárásban sem kíván eltérni a fent hivatkozott döntésében foglaltaktól.

[11] Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés c) pontja szerint nem lehet országos népszavazást tartani „az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásáról szóló törvények tartalmáról”.

[12] Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezése tiltja tehát olyan országos népszavazás kezdeményezését, melynek eredményeképp a jogalkotó az országgyűlési képviselők, az európai parlamenti képviselők vagy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását szabályozó törvények tartalmának módosítására kényszerülne. A jelen eljárásban tárgyalt kezdeményezés alapján a Bizottságnak elsődlegesen azt kellett vizsgálnia, hogy a pártoknak a kampánytevékenység finanszírozására szolgáló állami támogatáshoz való jogosultságának az országgyűlési képviselők választásán való megszüntetése érint-e olyan törvényt, mely az országgyűlési képviselők választását szabályozza és ennél fogva pedig annak módosítása az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés c) pontjába ütközik.

[13] Az országgyűlési képviselők választásán a választójogosultság szabályait és az azokkal szorosan összefüggő, a választások kapcsán alkalmazandó alapelveket az Alaptörvény rögzíti. Az Alaptörvénynek a választási alapelveket megfogalmazó 2. cikk (1) bekezdése azt is kimondja, hogy a választópolgárok az országgyűlési képviselőket sarkalatos törvényben meghatározott módon választják. Ilyen sarkalatos törvény az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.), mely meghatározza, hogy az országgyűlési képviselők választásán ki gyakorolhatja választójogát, és tartalmazza többek között a jelölt- és listaállításra, a szavazásra és az eredmény megállapítására vonatkozó anyagi jogi szabályokat [25. §]. Emellett a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.), mely a közjogi választások lebonyolításának eljárásjogi szabályait tartalmazza [354. § (1)-(4) bekezdések]. Továbbá ebbe a katalógusba tartozik az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) is, annak 12. §-a rögzíti, hogy a törvény 1-11. §-ai és az 1. melléklete az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

[14] A Kftv. a jelöltek és az országos listát állító jelölő szervezetek számára egy speciális jogosultságot, a kampánytevékenységgel összefüggő dologi kiadások fedezésére szolgáló, a központi költségvetésből juttatott támogatásra való jogosultságot szabályozza úgy, hogy azon keresztül egyenlő feltételeket biztosít a jelöltek és a jelölő szervezetek részére az országgyűlési választáson való megmérettetésre. A jelöltek támogatásáról a Kftv. 1. § (1) bekezdése szól, arról pedig, hogy az országgyűlési képviselők általános választásán pártlistát állító párt a központi költségvetésből támogatásra jogosult, illetve, hogy milyen összegben, a Kftv. 3. §-a rendelkezik.

[15] Ahogyan az a fentiekben bemutatásra került, a Kftv. tartalma, illetve az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése szerinti meghatározás alapján is egyértelműen az országgyűlési képviselők választását szabályozó törvények közé sorolandó, olyan anyagi jogi szabályokat rögzítő jogszabály, mely szabályozási tárgyát tekintve a jelöltek és jelölő szervezetek közötti, a választópolgári akarat befolyásolására, formálására, a választópolgárok meggyőződésének kialakítására irányuló verseny eszközéhez, a kampánytevékenység folytatásához való jog gyakorlásához szervesen kapcsolódó jogosultságot szabályoz. A törvény kiemelt célja, hogy az állami támogatáshoz való jogosultság biztosításával a kampányhoz kötődő jogegyenlőséget, illetve a jelöltek, jelölő szervezetek számára egyenlő feltételeket teremtsen.

[16] A kérdésben tartott érvényes és eredményes népszavazás annak támogatása esetén az Országgyűlés számára azt a kötelezettséget írná elő, hogy a Kftv. szabályait úgy módosítsa, hogy a továbbiakban a pártok, melyeket az országgyűlési képviselők választásán a Nemzeti Választási Bizottság jelölő szervezetként nyilvántartásba vett és pártlistát állítottak, ne legyenek jogosultak a központi költségvetésből nyújtott, a választási kampánytevékenység folytatására felhasználható állami támogatás igénybevételére.

[17] A népszavazás eredménye tehát kizárólag a Kftv. tartalmának jelentős módosításával lenne végrehajtható, ennél fogva pedig a kezdeményezés összeütközésbe kerül az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés c) pontjában megfogalmazott tilalommal, ezért a kérdés népszavazásra nem bocsátható.

IV.

[A népszavazási egyértelműség vizsgálata]

[18] A Bizottság indokoltnak tartotta a kezdeményezés abból a szempontból való vizsgálatát is, hogy az megfelel-e a népszavazási eljárásban alkalmazandó egyértelműség követelményének. Az egyértelműség tartalmát az Nsztv. 9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg: „A népszavazásra javasolt kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni, továbbá a népszavazás eredménye alapján az Országgyűlés el tudja dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles”.

[19] A jogalkotói egyértelműség alapkritériuma, hogy az Országgyűlés számára világos legyen az, hogy a népszavazás eredménye pontosan mire kötelezi, valamely jogalkotástól való tartózkodásra vagy éppen ellenkezőleg, jogalkotásra. Ez utóbbinak konkrétnak és határozottnak kell lennie, azaz a törvényalkotó számára világosnak kell lennie, hogy milyen tartalmú és irányú jogalkotásra köteles annak érdekében, hogy a népszavazási kezdeményezés célba érjen.

[20] A választópolgári egyértelműség követelményével összefüggésben a Nemzeti Választási Bizottság utal a Kúria következetes joggyakorlatára (Knk.IV.37.132/2016/4., Knk.IV.37.458/2015/3., Knk.IV.37.457/2015/3., Knk.IV.37.356/2015/2., Kvk.37.300/2012/2. számú végzések), mely szerint a kérdéssel szembeni követelmény, hogy az világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhető legyen, feleljen meg a magyar nyelv nyelvtani szabályainak, a választópolgárok jól értsék a kérdés lényegét, hogy tudatosan és átgondoltan tudják leadott szavazataikkal a jogaikat gyakorolni (ún. választópolgári egyértelműség). Amennyiben a népszavazási kérdés pontosan nem értelmezhető, akkor a népszavazáshoz való jog tudatos döntés hiányában csak formálisan érvényesülhet, nem tekinthető legitimnek az a népszavazás, amelyen a választópolgár nem tudja pontosan, hogy miről szavaz.

[21]       A Nemzeti Választási Bizottság a kérdés-egyértelműség vizsgálatakor figyelemmel van arra, hogy a 96/2017. NVB határozat meghozatala óta két ízben is módosultak a Kftv. egyes szabályai. 2017. november 24-től a jogalkotó szigorúbb feltételekhez kötötte a támogatáshoz jutás feltételeit. A 3/A. § beszúrásával a jogalkotó a párt vezető tisztségviselőinek egyetemleges felelősségét rögzítette abban az esetben, ha a pártlistát állító párt úgy nyilatkozott, hogy a Kftv. 8/C. § (7) bekezdése szerinti visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget és az tőle nem hajtható be. 2018. szeptember 1-jétől további szigorítások következnek. A Kftv. 3/A. §-a alapján a költségvetési támogatás folyósításának feltétele úgy változik, hogy a pártlistát állító pártnak  a fent említett nyilatkozata esetén nem csak a párt vezető tisztségviselői, hanem a listán állított, valamint egyéni választókerületi jelöltjeinek is egyetemlegesen helyt kell állniuk a támogatás visszafizetéséért. Ezen túl a Kftv. 6/A. § (2) bekezdése tovább szűkíti a pártlistát állító pártok számára a Kftv. 3. § szerinti költségvetési támogatás jogosultságát. Mivel azonban a pártoknak a kampánytámogatásra való jogosultságát a jogalkotó nem szüntette meg, vagyis a kérdésben foglalt cél a törvénymódosítás eredményeképp nem valósul meg, így a Bizottság az egyértelműség vizsgálatának körében is a 96/2017. számú határozatában írtakat veszi alapul.

[22] A Bizottság álláspontja szerint a kérdés megfogalmazása többféle, egymással egyenértékű értelmezési lehetőséget is felvet, az alábbiak miatt. A Vjt. 5. § (1) bekezdése alapján az egyéni választókerületben a képviselőjelölt párt jelöltjeként vagy független jelöltként indulhat. A Kftv. 1. § (1) bekezdése szerint az egyéni választókerületi képviselőjelölt, azaz a független és a párt jelöltje egyaránt egymillió forint összegű állami támogatásra jogosult. A Kftv. 2/A. § (1) bekezdése alapján a pártlistát állító párt egyéni választókerületi jelöltje az őt megillető, a Kftv. 1. §-a szerint támogatásról lemondhat és azt az őt jelölő párt rendelkezésére bocsáthatja. A Kftv. 3. §-a az országgyűlési képviselők választásán pártlistát állító pártoknak a központi költségvetésből juttatott támogatásra való jogosultságát szabályozza.

[23] A kérdésben szereplő, a „pártok ne kapjanak állami támogatást” kitételből levonható az a következtetés is, hogy a kezdeményezés célja, hogy generálisan szüntesse meg a pártok részére járó, kampánytevékenység folytatására nyújtott állami támogatást, ezáltal pedig abból olyan jogalkotási kötelezettség származik, mely a párt által állított képviselőjelölt részére járó állami támogatásra, valamint a pártlista jogán járó állami támogatásra való jogosultságot is megszünteti. A másik lehetséges értelmezés szerint a népszavazási kérdés a Kftv. olyan tartalmú módosítását célozza, melynek eredményeképp a jogalkotó kizárólag a pártoknak a Kftv. 3. §-a alapján fennálló jogosultságát lenne köteles megszüntetni, vagyis a jelölt részére járó állami támogatást a kérdés nem érinti.

[24] Ez utóbbi értelmezési lehetőség esetében is nyitva marad az a kérdés, hogy a népszavazás eredménye hogyan viszonyul a Kftv. 2/A. § (1) bekezdése szerinti szabályhoz, vagyis ahhoz, hogy a pártlistát állító párt jelöltje lemondhat az őt megillető állami támogatásról pártja javára. Nem tisztázott ugyanis, hogy amennyiben a pártoknak a pártlista jogán járó állami támogatásra való joga megszűnne, jogosultak lehetnének-e a jelölt által javukra lemondott támogatás összegére, vagy a kérdés azt célozza, hogy ilyen módon se legyenek jogosultak a központi költségvetésből juttatott támogatásra, ezáltal pedig a kezdeményezés a jelölteknek a Kftv. 2/A. §-ában szabályozott jogának megszüntetésére is irányul, noha ez a következmény a kérdés jelenlegi megfogalmazásból világosan nem következik.

[25] Az Alkotmánybíróság által kialakított és következetesen alkalmazott joggyakorlat szerint a népszavazási kérdésben foglalt döntési kötelezettség nem lehet következményeiben kiszámíthatatlan, mindez következik – az egyértelműség követelményének részét képező – előreláthatóság kritériumából [26/2007. (IV. 25.) számú és 58/2011. (VI. 30.) AB határozat, Knk.IV.37.132/2016/4. és Knk.VII.37.336/2017/3. számú kúriai végzés]. Az irányadó kúriai joggyakorlat szerint sérül a választópolgári egyértelműség részét képező előreláthatósági kritérium, ha a választópolgárnak nincs lehetősége átlátni a kérdés alapján tartandó népszavazás valamennyi lehetséges érdemi következményét. [Knk.IV.37.133/2016/4. számú végzés]

[26] A kérdés jelenlegi megfogalmazása alapján a választópolgárok számára nem egyértelmű, hogy a kezdeményezés támogatása esetén hogyan valósul meg a népszavazási kezdeményezésben foglalt tartalom. Az lesz-e döntésük eredménye, hogy a párt sem közvetlenül a pártlista jogán nem lesz jogosult állami támogatásra, sem közvetve, azaz a párt által állított egyéni jelölt révén, vagy döntésük eredménye az lesz, hogy pártnak csak a pártlista jogán járó támogatásra való jogosultsága szűnik meg. Ez utóbbi esetben azonban, ahogyan az már a fentiekben kifejtésre került, továbbra sem világos, hogy a párt jelöltje továbbra is lemondhat-e a párt javára támogatásáról, vagy a népszavazás megszüntetné a jelöltnek ezt a jogát is.

[27] Megállapítható, hogy a kérdés nem teljesíti a népszavazási egyértelműség követelményéből fakadó azon elvárást, hogy az legyen világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhető, mivel ahogy az a fentiekben is bemutatásra került, legalább kétféle értelmezési lehetőséget is felvet, illetve a kérdésből származó érdemi következmények a választópolgár számára nem átláthatók. Azáltal, hogy a kezdeményezésből származtatni kívánt eredmény többféle tartalommal is meghatározható, a választópolgároknak nincs lehetőségük arra, hogy átlássák a kérdés lényegét illetve célját, ennek hiányában pedig sem tudatosan sem átgondoltan nem tudják népszavazáshoz való jogukat gyakorolni. Tudatos döntés hiányában pedig a jogalkotó feladatának egyértelmű meghatározása sem lehetséges.

[28] A kérdés többféle értelmezési lehetősége, valamint a kérdésben tartott eredményes népszavazásnak és a jelöltek Kftv. 2/A. § (1) bekezdésében foglalt joga közötti viszony meghatározatlansága a jogalkotó számára is kérdésessé teszi azt, hogy milyen tartalmú jogszabály megalkotásával tehet eleget a népszavazásból eredő kötelezettségének. A Bizottság következetesen alkalmazott joggyakorlata szerint a jogalkotói bizonytalanságot is magában hordozó kezdeményezés, amely nem határozza meg közelebbről, illetve világosan az Országgyűlés jogalkotási feladatát, nem felelhet meg a népszavazási egyértelműség követelményének.

[29] A Bizottság az egyértelműség vizsgálata körében kívánja megjegyezni azt is, hogy a kérdésnek az az értelmezése, hogy az kizárólag a pártnak a pártlista jogán járó állami támogatásra való jogosultságát szüntetné meg, és a párt által állított jelölt továbbra is jogosult állami támogatásra, nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a párt által indított egyéni képviselőjelölt részére juttatott költségvetési támogatás feletti rendelkezési jogot, pl. a párton belüli megállapodás alapján, valójában ne a jelölt, hanem a párt gyakorolja. Ez valósul meg akkor, ha pl. a jelölt és a párt közötti megállapodás alapján a párt határozza meg a kampánytámogatás felhasználását, azt, hogy a jelölt milyen kampányeszközökre, illetve dologi kiadásokra fordítsa, vagy, hogy azok milyen tartalommal bírjanak, stb. Ebben az esetben csak látszólagosan valósul meg a népszavazási kezdeményezéssel elérni kívánt cél.

[30] Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy jelen kérdés nem felel meg az Nsztv. 9. § (1) bekezdésében foglalt – jogalkotói és választópolgári – egyértelműség követelményének.

V.

[A határozat indokolásának összegzése]

[31] Tekintettel arra, hogy a népszavazásra javasolt kérdés nem felel meg az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés c) pontjában foglalt követelménynek, valamint az Nsztv. 9. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműség követelményének, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a kérdés hitelesítését – az Nsztv. 11. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – megtagadta.

VI.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[32] A határozat az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdésén, a 8. cikk (3) bekezdés c) pontján, az Nsztv. 2. § (1) bekezdésének c) pontján, 9. § (1) bekezdésén, 11. §-án, a Kftv. 1. §-án, a 2/A. §-án, a 3. §-án, a 3/A. §-án, a 6/A. § (2) bekezdésén, a 8/C. § (7) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. §-ának (1) bekezdésén és a Ve. 223-225. §-ain, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. augusztus 14.

                                                                                                            

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke