1013/2014. NVB határozat - a L. F. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1013/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a L. F. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 16. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 35/2014. (IV. 6.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. április 3-án kifogást nyújtott be a Budapest 16. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (4) bekezdésében foglaltak megsértése miatt. Kifogásában előadta, hogy 2014. április 2-án a választókerület területén Budapest XIX. kerület Nádasdy utca 70. szám alatt, a Kós Károly tér mindkét oldalán, valamint a Hunyadi téren elhelyezkedő közvilágítási oszlopokon a választókerületben induló dr. Hiller István jelöltet ábrázoló plakátok kerültek elhelyezésre, melyek kifogása benyújtásának időpontjában sem lettek eltávolítva. Álláspontja szerint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 12. § (3b) bekezdésében, valamint a Ve. 144. § (4) bekezdésében foglaltak sérelmét jelenti az általa kifogásolt cselekmény, tekintettel arra, hogy a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a értelmében a reklám célú berendezés fogalmi körébe tartozik a Ve. 144. § szerinti plakát is. Kifogásában hivatkozott arra, hogy tudomása szerint az ELMŰ a világítási oszlop tulajdonosa/vagyonkezelője nem adott használati engedélyt dr. Hiller István jelöltnek plakátjai elhelyezésére. Kifogásához kilenc fényképet csatolt.
Az OEVB a kifogást 35/2014. (IV. 6.) számú határozatában elutasította. Határozatát az azonos típusú ügyekben hozott joggyakorlatra alapozta, figyelemmel volt a Nemzeti Választási Bizottság 916/2014. számú határozatában, valamint a Kúria Kvk.II.37.307/2014./3. és a Kvk.III.37.355/2014./3. számú végzésében kifejtett jogi érvelésre. Az OEVB határozatában megállapította, hogy a választási plakátok elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak, mely szabályok zárt rendszert alkotnak, így a Rendelet által előírt korlátozások a választási plakátok tekintetében nem alkalmazhatók. Rögzítette továbbá, hogy a Ve. csak az épület fala és a kerítése esetén kívánja meg a tulajdonos, a bérlő vagy a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulását, így a választási szervek csak e rendelkezésnek való megfelelést vizsgálhatják.
Az OEVB határozata ellen a beadványozó 2014. április 9-én 14 óra 56 perckor fellebbezést nyújtott be. Jogsértésként továbbra is a Ve. 144. § (1)-(7) bekezdéseinek sérelmét jelölte meg. A fellebbezésben rögzítette, hogy elfogadja a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria hasonló ügyekben hozott döntéseit, azonban kifogását arra is alapozta, hogy jelen esetben a jogellenes elhelyezésre a villanyoszlop tulajdonosának, az ELMŰ hozzájárulásának hiánya is kellő jogalapot ad a jogsértés megállapításához. Fellebbezésében egy internetes linket jelölt meg. Álláspontja szerint tulajdonosi hozzájárulás hiányában választási plakát elhelyezése a Ve. 144. §-ába ütközik, valamint hivatkozott arra, hogy a tulajdonosi hozzájárulás hiányában a tulajdonnal való bármilyen rendelkezés, használat, hasznosítás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseibe is ütközik.
II.
A fellebbezés nem alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB helytállóan tárta fel a kifogás tárgyát képező tényállást és a vonatkozó jogszabályok valamint a kialakult joggyakorlat alapján megfelelő jogi következtetést vont le.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy ahogyan arra az OEVB határozata is hivatkozik, a Ve. 144. §-a, mely a választási plakátokra vonatkozóan állapít meg szabályokat, kizárólag az épület és annak kerítése vonatkozásában írja elő azt, hogy az azon való plakát elhelyezéséhez szükséges a tulajdonos, a bérlő vagy a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulása. Egyéb, e két fogalomkörbe nem tartozó esetben nem ír elő előzetes hozzájárulás beszerzésének kötelezettségét a Ve., melynek hivatkozott rendelkezése a Kúria és a Nemzeti Választási Bizottság gyakorlata alapján zárt rendszert alkot. Mindezek alapján nem helytálló a fellebbező azon álláspontja, mely szerint a Ve. 144. § (4) bekezdésének rendelkezését oly tágan kell értelmezi, hogy a Ve. a villanyoszlopokon való plakátelhelyezés tekintetében is a tulajdonos előzetes hozzájárulását írja elő.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény nem választásra irányadó jogszabály, így az abban foglaltak megsértésének vélelme nem érvényesíthető a választási eljárás jogorvoslati eljárása keretében.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 230. § (5) bekezdés a) pontja alapján a fellebbezés elutasításáról döntött és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
II.
A határozat a Ve. 43. §-án, a 144. §-án, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 11.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke