1012/2014. NVB határozat - a P. L. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1012/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a P. L. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 32/2014. (IV. 6.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. április 4-én kifogást nyújtott be a Budapest 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) arra való hivatkozással, hogy az Erzsébet körút páros oldalán gyakorlatilag az összes villanyoszlopon dr. Oláh Lajos plakátja szerepel immáron több napja. A kifogástevő hivatkozott az ELMŰ közleményére, mely szerint egyetlen párttal sem kötöttek megállapodást arra vonatkozóan, hogy a villany – és lámpaoszlopokra jelöltjeik plakátját elhelyezhetik. Megítélése szerint ez a magatartás a választási eredményt befolyásolhatja és illegális.
Az OEVB a kifogást 32/2014. (IV. 6.) számú határozatában elutasította. Az OEVB határozatában hivatkozott arra, hogy a Ve. 144. § (4) bekezdése konkrétan az épületre és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Építési törvény) szerinti építmény kerítésére vonatkozóan fogalmaz meg olyan tilalmat, hogy arra csak a tulajdonos, a bérlő vagy a vagyonkezelői jog gyakorlója hozzájárulásával lehet plakátot kihelyezni. A határozatban rögzítésre került továbbá, hogy a kifogástevő nem csatolt olyan bizonyítékot, amelyből megállapítható lenne, hogy a kifogásban észrevételezett oszlopok valóban az ELMŰ tulajdonában állnak, illetve ha igen, akkor a plakát elhelyezője rendelkezik-e annak jogszerű használatára vonatkozó engedéllyel. Az OEVB továbbá megtekintette az ELMŰ honlapját, de a kifogástevő által hivatkozott közleményt nem találta meg.
A fellebbező 2014. április 9-én 21 óra 51 perckor elektronikus úton nyújtotta be az OEVB 32/2014. (IV. 6.) számú határozata elleni jogorvoslati kérelmét. A fellebbező vitatta az OEVB határozatában foglaltakat, internetes linket jelölt meg arra vonatkozóan, hogy a kifogással érintett plakátok elhelyezésére az azt kihelyező rendelkezett-e engedéllyel. A fellebbező hivatkozott továbbá arra, hogy megítélése szerint a villanyoszlop az Építési törvény szerinti építmény fogalmi körébe sorolható. A fellebbező továbbá pontosította kifogását, rögzítette, hogy az Erzsébet krt. mindkét oldalára plakátot helyeztek ki, továbbá a Nagymező utcában és a Liszt Ferenc téren is. Megítélése szerint az egyik jelölt illegális akciója a plakátok kihelyezésével a választási eredményt nagymértékben befolyásolta, és ezzel megsértette a jelöltek esélyegyenlőségét és a választás tisztaságát. Mindezek alapján kérelmezte az OEVB határozatának megváltoztatását.
 
II.
A Ve. 224. § (2) bekezdése szerint a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.
A Ve. 10. § (1) és (3) bekezdése szerint a Ve.-ben meghatározott határidők jogvesztők, a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.
A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB 32/2014. (IV. 6.) számú határozata ellen, ahogyan annak rendelkező része is tartalmazza 2014. április 9-én 16.00 óráig lehetett benyújtani jogorvoslati kérelmet. A beadványozó fellebbezését e jogvesztő határidőn túl, 2014. április 9-én 21 óra 51 perckor nyújtotta be, mely a Ve. 224. § (2) bekezdése alapján elkésett.
A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontjára, annak elkésettsége okán, a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.
II.
A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (2) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 11.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke