1011/2014. NVB határozat - P. B. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1011/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság P. B. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Vas Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 39/2014. (IV.6.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 5-én kifogást nyújtott be Vas Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB), amelyben előadta, hogy a Vas Népe napilapban 2014. április 4-én annak 13. oldalán jelent meg az önkormányzati tulajdonban álló Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Médiaközpont) „hirdetése”, amelyet a kifogás benyújtója csatolt. Beadványozó álláspontja szerint a kifogásolt hirdetés 2/3-ad részét Hende Csaba, a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet szombathelyi képviselőjelöltjének közlése teszi ki, amelyben a nevezett képviselő az elmúlt 4 év Szombathelyt érintő pozitív történésekről, illetve városfejlesztési terveiről beszél. A „hirdetésben” nem jelenik meg más képviselő, pl. dr. Nemény András, a Kormányváltás jelöltje.
Annak ellenére, hogy a sajtótermék nem tüntette fel, hogy a médiatartalom hirdetésnek minősül, a kifogás benyújtójának tudomása van arról, hogy ez a Médiaközpont hirdetése. Ezen állítását arra alapozta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság 535/2013. (XII.10.) PGJB határozatával a Médiaközpont és a Vas Népe napilap kiadója, a Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft. (a továbbiakban: Pannon Lapok) közötti megállapodás megkötését 650.000 Ft+ÁFA alkalmankénti díjjal 2014. április 15-ig terjedő időszakra jóváhagyta.
Fentiek alapján beadványozó álláspontja szerint sérültek a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelvek. Mindezek alapján kérte az OEVB-től jogszabálysértés tényének megállapítását, illetve a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. további jogszabálysértéstől való eltiltását, valamint bírság kiszabását.
Az OEVB 39/2014. (IV.6.) számú határozatában a kifogást elutasította az alábbi indokok mellett. Az OEVB megállapította, hogy a kifogásolt cikk nem Hende Csaba jelölt választási programját, hanem a Szombathelyen megvalósult, illetve jövőben megvalósuló fejlesztéseket ismertette, így az közösséget érintő tájékoztatást adott. Mindezek alapján a hivatkozott médiatartalom nem minősül politikai hirdetésnek, és nem sérült az esélyegyenlőség alapelve sem. Az OEVB álláspontja szerint továbbá abban az esetben, ha a kifogást tevő állításának megfelelően az újságcikket a Médiaközpont újságírói írták, annak fent elemzett tartalma nem sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, mivel az nem minősül politikai hirdetésnek.
II.
Beadványozó 2014. április 6-án a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be az OEVB 39/2014. (IV.6.) számú határozatával szemben. Beadványozó álláspontja szerint a megsértett, illetve helytelenül alkalmazott jogszabályi rendelkezések az alábbiak: Ve. 2. §, Ve. 43. §-a, az Mttv. 203. § 55. pontja.
Beadványozó előadta, hogy az OEVB hiányosan állapította meg a tényállást, mivel nem vette figyelembe, hogy a hivatkozott cikk a Médiacentrum által szerkesztett, a Pannon Lapok által a Vas Népe napilapban, ellenérték fejében megjelentetett médiatartalom. Előadta továbbá, hogy az OEVB téves jogi következtetést vont le, mivel a kifogásolt közlést újságcikknek minősíti. A médiatartalom egyértelműen hirdetés, mivel az – állítása szerint – bizonyítottan ellenérték fejében jelent meg, illetve a Médiacentrum ügyvezetője a szerződést reklámszerződésnek nevezte, mely nyilatkozatot, illetve szerződést beadványához bizonyítékként csatolt. A hirdetés továbbá alkalmas Hende Csaba jelölt népszerűsítésére. Hangsúlyozta, hogy a hirdetésben az esélyegyenlőség alapelvének érvényesülése érdekében más jelölt álláspontját is ismertetni kellett volna. Hivatkozott a Fővárosi Ítélőtábla 3.Lf.27.595/2008/7. számú ítéletére, mely szerint műsorszám minősítésénél azt kell vizsgálni, hogy a közreadott információk milyen tartalmat hordoznak. Beadványozó mellékelte a vaol.hu, a tvszombathely.hu és a kormany.hu honlapon megjelent cikkeket, melyek szintén tudósítottak ez ügyben.
Fentiek szerint beadványozó kéri az OEVB 39/2014. (IV.6.) számú határozatának megváltoztatását.
III.
A fellebbezés nem alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. cégkivonata alapján megállapította, hogy az Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában áll. A Bizottság rögzítette továbbá, hogy a Pannon Lapok Társasága Kft., melynek tulajdonosa többek között a Vas Népe Kiadói Kft., nem közpénzből fenntartott gazdasági társaság.
A Nemzeti Választási Bizottság a Médiaközpont, mint megbízó, illetve a Pannon Lapok, mint megbízott között létrejött megbízási szerződés alapján megállapította, hogy a Vas Népe napilap köteles hetente egy oldal terjedelemben, a Médiaközpont által átadott anyagot közzétenni, mely tartalomért kizárólag a Médiaközpont, mint megbízó felel szerkesztői felelősséggel. A Vas Népe napilap, mint megbízott heti egy oldal terjedelmű felület biztosításáért díjazásra jogosult, melynek összege alkalmanként 650.000 forint. A Bizottság rögzítette, hogy a szerződés tartalmaz továbbá egy olyan kitételt, mely szerint a Médiaközpont, mint megbízó politikai hirdetés megjelenítését nem rendelheti meg a Vas Népe napilaptól, mint megbízottól. A szerződés határozott időtartamú, 2014. április 15. napjáig tartó időtartamra szól.
A Nemzeti Választási Bizottság megtekintette a 2014. április 4-én, Vas Népe napilap –Médiaközpont által szerkesztett – oldalát és megállapította, hogy az a „Savaria 2020 – a modern és élhető Szombathely kialakítása a cél” elnevezésű konferencián, Hende Csaba, mint országgyűlési képviselő által ismertetett városfejlesztési tervekről tartalmaz beszámolót. Az oldal továbbá az önkormányzati bérbeadásokra, a Szombathelyi Települési Értéktár Bizottság megalakulására, az EPCOS Kft-re, illetve egy Oberwartban megrendezésre kerülő járművásárra vonatkozóan tartalmaz információt.
A Ve. 146. § b) pontja értelmében politikai hirdetés „az ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet vagy független jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben közzétett médiatartalom vagy filmszínházban közzétett audiovizuális tartalom.”
A törvényi meghatározás tehát több tartalmi elem együttes teljesüléséhez köti azt, hogy a sajtótermékben közölteket politikai hirdetésnek lehessen minősíteni. Jelen esetben a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint, egyetértve az elsőfokon eljárt választási bizottsággal, a kifogásolt médiatartalom nem minősül politikai hirdetésnek, az alábbi indokok mellett.
Az érintett felek által kötött megbízási szerződés alapján megállapítható, hogy annak tárgya a sajtótermék felületének rendelkezésre bocsátása, mely felett meghatározott időszakonként és terjedelemben a Médiaközpont kizárólagos szerkesztői felelőséggel rendelkezik. A szerződés szerint a sajtótermékben a Médiaközpont által „átadott anyag” jelenik meg, azaz a megállapodás nem kereskedelmi közlemény közzétételére irányul. A Bizottság hangsúlyozza továbbá, hogy a szerződés tartalmaz egy olyan kitételt, mely szerint politikai hirdetés közzétételére a megbízó nem jogosult.
A Nemzeti Választási Bizottság továbbá a hivatkozott lapszám kifogásolt médiatartalmának vizsgálata alapján megállapította, hogy az aktuális, közéleti eseményről, a „Savaria 2020 – a modern és élhető Szombathely kialakítása a cél” elnevezésű konferenciáról, illetve Szombathely város egész közösségét érintő városfejlesztési koncepciójáról tartalmaz tudósítást.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a kifogásolt médiatartalom nem minősül politikai hirdetésnek.
A Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja értelmében „a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a következő alapelveket: esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között (...).”
A választási kampány a jelölő szervezetek és jelöltek közötti verseny, amelynek kifejezett célja a választópolgári akarat befolyásolása, formálása, a választópolgárok meggyőződésének kialakítása. A kampányhoz kötődő jogegyenlőség követelménye, az egyenlő esély elve a választási kampány idején akkor érvényesül, ha a jelölő szervezetek és jelöltek számára azonosak azok az objektív, külső feltételek, amelyek mellett képesek választási üzeneteiket eljuttatni a választókhoz.
A fellebbező a Vas Népe napilap lapszámában kizárólag egy oldal terjedelemben megjelent médiatartalmat kifogásol. Ebben a körben utalt a Nemzeti Választási Bizottság arra, hogy a választási eljárás sommás jellege nem, illetve csak szűk körben teszi lehetővé bizonyítás felvételét. A Bizottság azon bizonyítékokat mérlegeli, amelyeket a kérelmező elé tár és e mérlegelés alapján kialakult meggyőződése, valamint a vonatkozó jogszabályok értelmezése alapján hozza meg döntését. Jelen esetben a kérelmező nem hivatkozott olyan tényre, illetve nem csatolt olyan bizonyítékot, amely arra utalt volna, hogy a megjelent lapszám összességében nem biztosított egyenlő feltételeket a jelölő szervezetek számára.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között alapelv sérelme nem állapítható meg.
Végül a Nemzeti Választási Bizottság a jogorvoslati kérelem azon részét vizsgálta, amely szerint a napilap megjelölt oldalán közzétett médiatartalom sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. A Bizottság álláspontja szerint a médiatartalom megjelenítésére jogszerűen, megbízási szerződés alapján került sor. Ebben a tekintetben tehát a jogorvoslati kérelem nem volt megalapozott.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
IV.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdésén, a 146. § b) pontján, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 11.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke