101/2022. NVB határozat - a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt által az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán állított közös pártlista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

101/2022. számú határozata

                                                                                                                                                  

A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvay utca 28.) és a Kereszténydemokrata Néppárt (1141 Budapest, Bazsarózsa utca 69.) által az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán állított közös pártlista nyilvántartásba vételének tárgyában – 6 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek által – az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán – állított közös pártlistát 278 fő jelölttel nyilvántartásba veszi.

 

A Nemzeti Választási Bizottság a közös pártlistán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán állított közös pártlistájuk alapján a központi költségvetésből támogatásra jogosultak. A támogatás összege az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése szerint kerül meghatározásra.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 1-jén 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

 1. A FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán állított közös pártlistájukat 2022. február 26-án 279 fő jelölttel bejelentették.
 2. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 8. § (1)-(2) bekezdései szerint az országgyűlési képviselők általános választásán pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább tizennégy megyében és a fővárosban – legalább hetvenegy egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. Két vagy több párt közös egyéni választókerületi jelöltek alapján – ugyanazon pártok részvételével – közös pártlistát állíthat.
 3. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 253. § (1) bekezdése alapján a pártlistát a szavazást megelőző harminchatodik napig, azaz jelen választási eljárásban 2022. február 26-án 16.00 óráig lehet bejelenteni. A Ve. 254. § (1) bekezdése szerint a pártlista állításánál a jelölő szervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett egyéni választókerületi jelöltjei számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elutasította.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek 19 megyében és a fővárosban összesen 106 közös egyéni választókerületi jelöltet állítottak, és a közös pártlistát a törvényi határidőn belül bejelentették.
 5. A Ve. 129. § (1) bekezdése szerint a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját - ennek hiányában a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát -, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja, nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén az összeférhetetlenséget megszünteti, az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló törvény szerinti párttámogatás visszafizetésére a tartozás párttól való behajthatatlansága esetére kötelezettséget vállal.
 6. A Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Nemzeti Választási Iroda a pártlistán szereplő jelöltek adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi. A Ve. 82. § (1) és (2) bekezdései szerint a központi névjegyzék a Nemzeti Választási Iroda által vezetett elektronikus nyilvántartás, amely tartalmazza a törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár adatait. A Vjt. 2. § (2) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők választásán a névjegyzékben szereplő választópolgárok gyakorolhatják választójogukat.
 7. A Ve. 130. § (2) bekezdése szerint, ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.
 8. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a közös pártlista 181. helyén szereplő jelölt nem szerepel a központi névjegyzékben, amely alapján az országgyűlési képviselők választásán aktív és passzív választójoggal nem rendelkezik. Mindezek alapján jelölése a törvényes feltételeknek nem felel meg, így a Nemzeti Választási Bizottság nem veszi nyilvántartásba, helyére a listán soron következő jelölt lép és a további jelöltek sorrendje ennek megfelelően változik.
 9. A Ve. 133. § (3) bekezdése szerint, ha a listán szereplő jelölt nem vehető nyilvántartásba, de a lista egyebekben a törvényi feltételeknek megfelel, a választási bizottság a listát az érintett jelölt mellőzésével veszi nyilvántartásba.
 10. Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a bejelentett lista egyebekben megfelel a Vjt.-ben és a Ve.-ben foglalt feltételeknek, így azt a 181. sorszám alatt bejelentett jelölt mellőzésével, 278 fő jelölttel nyilvántartásba veszi.

II.

[A központi költségvetési támogatásra való jogosultság feltételei]

 1. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 3 § (1) – (2) bekezdéseinek rendelkezése szerint az országgyűlési képviselők általános választásán minden pártlistát állító párt a központi költségvetésből az 5. § szerinti összegnek a 3. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában meghatározott mértékű támogatásra jogosult. A közös pártlistát állító pártok a fentiek vonatkozásában egy pártnak tekintendők.
 2. A Kktv. 6. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság a közös pártlista nyilvántartásba vételére vonatkozó határozatában megállapítja a 3. § szerinti támogatásra vonatkozó jogosultságot.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1.  A határozat a Vjt. 2. §-án, 8. §-án, a Kktv. 3. §-ának (1)-(2) bekezdésein és a 6. § (2) bekezdésén, a Ve. 82. §-án, 129. §-án, 130. §-án, 132. §-án, 133. § (1) és (3) bekezdésén, 253. § (1)-(2) bekezdésén és a 254. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. február 26.

 

 

 

                                                                                               Dr. Bozsóki Éva

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                               elnökhelyettese