101/2016. NVB határozat - K. G.-né magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

101/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság K. G.-né magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy ismeretlen személy a kifogással érintett plakát elhelyezésével megsértette a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjait.

A Nemzeti Választási Bizottság egyebekben a kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. október 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

Beadványozó elektronikus úton 2016. szeptember 26-án 9 óra 20 perckor kifogást nyújtott be – az Nsztv. 1. § (1) bekezdése és a Ve. 208. §-a alapján – a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjai megsértése miatt.

Kifogásában rögzítette, hogy az országos népszavazási kampányidőszak során a Magyar Kétfarkú Kutya Párt plakátja került elhelyezésre a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium (a továbbiakban: Gimnázium) 727. számú tantermében. Állítása alátámasztásához 5 db fényképfelvételt csatolt. A Beadványozó levelében leírta, hogy az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét – az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni. Kifogástevő hivatkozott a Ve. 144. §-ra, mely szerint plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. Beadványozó rögzítette továbbá, hogy a Ve. kivételi szabályt az épület falára, kerítésre, egyes középületek vagy közterület meghatározott részeire, valamint állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épület vonatkozásában fogalmaz meg. Egyben megjelölésre került a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) 24. § (3) bekezdése, mely szerint „a nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.” A Beadványozó rögzítette, hogy mivel a Ve. az oktatási intézményekben folytatott politikai célú tevékenységre nem tartalmaz rendelkezést, ez esetben a Köznev. tv.-t kell alkalmazni, mely tiltja, hogy párt vagy párthoz kötődő szervezet politikai tevékenységet folytasson oktatási intézményben. Beadványozó megállapítja, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt bíróság által bejegyzett párt, amely az országos népszavazási kampányban aktív kampánytevékenységet folytat. Álláspontja szerint jogellenesen jár el az a személy vagy párt, aki oktatási intézményben kampánytevékenységet folytat, továbbá elmulasztja megtiltani a plakát elhelyezését.

A fentiekre tekintettel Beadványozó kéri a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy adjon helyt a kifogásának, állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, tiltsa el a jogszabálysértőt a további jogsértéstől, továbbá a választási kampány szabályainak megsértése miatt szabjon ki bírságot.

II.

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét – az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni. Az országos népszavazási kampányra vonatkozó szabályokat az Nsztv. 69-70. §-ai és a Ve. Általános része VIII. Fejezetének rendelkezései tartalmazzák.

 

A választási plakátok elhelyezése és az e tárgyban benyújtott jogorvoslatok elbírálása jogi kérdésével a Kúria több határozatában is állást foglalt a 2014. évi általános választások alkalmával (Kvk.I.37.476/2014/4. számú végzés, Kvk.III.37.399/2014/3. számú végzés, Kvk.I.37.491/2014/3. számú végzés). Hivatkozva a Kúria Knk.I.37.723/2016/3. számú végzése indokolásában megfogalmazottakra, a Bizottság rögzíti, hogy a népszavazás kezdeményezését és eljárásának rendjét szabályozó Nsztv. speciális szabályainak alkalmazására csak akkor kerül sor, ha eltéréseket tartalmaznak a Ve. általános részéhez képest. Mivel jelen kifogás elbírálása szempontjából a népszavazás választási alapelveire, kampánytevékenységére és kampányeszközeire a Ve.-hez képest az Nsztv. nem tartalmaz releváns eltérő rendelkezéseket, ezért a Bizottság jelen kifogás elbírálása kapcsán figyelemmel van Ve.-nek a Kúria fentiekben hivatkozott végzéseiben foglalt, és a Bizottság által is következetesen alkalmazott jogértelmezésre.

 

A népszavazási eljárásban is alkalmazandó Ve. 144. §-ának helyes értelmezéséből az következik, hogy népszavazási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak, mivel a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot.

A Ve. 144. §-ának (3) bekezdése értelmében plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. Ezek a kivételek a népszavazási kampányidőszakában a következők: a 144. § (4) bekezdése értelmében épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. Az (5) bekezdés szerint egyes középületeken, vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos. A (6) bekezdés alapján a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. Végül a (7) bekezdés szerinti korlátozás értelmében a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

 

Kifogástevő hivatkozott arra, hogy a plakát elhelyezésével sérültek a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglalt választási eljárási alapelvek is.

 

A Köznev. tv. 24. § (3) bekezdése értelmében „a nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható”.

A Legfelsőbb Bíróság Kvk.III.37.998/2010/3. számú döntésében a Köznev. tv. 24. § (3) bekezdése vonatkozásában megállapította, hogy a Ve. érintett alapelve olyan keretjogszabály, amelynek tartalmát a vonatkozó törvény egyértelmű tiltó rendelkezése tölti ki tartalommal.

A Nemzeti Választási Bizottság a csatolt fényképfelvételek alapján megállapítja, hogy a Gimnázium tanterme falán a Magyar Kétfarkú Kutya Párt „Tudta?” kezdetű plakátja került elhelyezésre. Ezen cselekmény elkövetésével ismeretlen személy megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjait.

 

Kifogástevő a jogszabálysértés megállapításán túl kérte szankcióként a jogsértéstől való eltiltást, továbbá bírság kiszabását is.

 

A jogszabálysértés megállapításán túli szankciók alkalmazása esetén előkérdés, hogy annak elkövetője ismert-e a kifogás elbírálásakor, mivel a jogszabálysértéstől való eltiltás nem értelmezhető, illetve nem alkalmazható az elkövető személyének ismerete nélkül. A Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó nem nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a kifogásban sérelmezett cselekményt, a plakát elhelyezését ki követte el, illetve az a csatolt bizonyítékokból sem állapítható meg. Mivel a Bizottság elé tárt tényekből az elkövető személye nem állapítható meg, nem azonosítható, ezért a további jogszabálysértésről való eltiltásra, illetőleg bírság kiszabására nincs lehetőség.

 

Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy ismeretlen személy azzal, hogy közoktatási intézményben választási plakátot helyezett el, megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjait, ezért a kifogásnak a 218. § (2) a) pontja tekintetében helyt adott. A jogsértő eltiltása, illetve a bírság kiszabása vonatkozásában, tekintettel arra, hogy az elkövető személye ismeretlen, elutasította a kifogást.

 

III.

 

A határozat az Nsztv. 1. §-án, a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjain, 144. §-án, 218. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjain, 220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. szeptember 30.

 

                                                                                        Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke