1009/2014. NVB határozat - az Együtt – a Korszakváltók Pártját képviselő Szigetvári Viktor által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1009/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Együtt – a Korszakváltók Pártját képviselő Szigetvári Viktor (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 34/2014. (IV. 6.) számú határozatát megváltoztatja oly módon, hogy a kifogást elutasítja és a Bod Tamás terhére kiszabott 203.000 Ft bírság kiszabását mellőzi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Magánszemély 2014. április 6-án kifogást nyújtott be a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelvek megsértése miatt. Kifogásában előadta, hogy Bod Tamás jelölt az NVB 933/2014. határozatában foglaltak ellenére a facebook oldaláról a jogsértőnek talált horogkeresztet ábrázoló képet továbbra sem távolította el. Mindezek alapján kérte, hogy az OEVB állapítsa meg, hogy Bod Tamás jelölt kifogásban megjelölt magatartása sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása valamint az e) pontban rögzített, a jóhiszemű és rendeltetésszerű magatartás alapelvét. Kérte továbbá, hogy az OEVB szabjon ki bírságot is a jelölttel szemben. Kifogásához csatolta a sérelmezett facebook oldal képének kinyomtatott változatát.
Az OEVB 34/2014. (IV. 6.) számú határozatában a kifogásnak helyt adott, megállapította, hogy Bod Tamás jelölt jogsértést követett el akkor, amikor a Nemzeti Választási Bizottság 933/2014. számú, jogerős határozatában foglaltaknak nem tett eleget, egyben eltiltotta a jogsértőt a további jogsértéstől és 203.000 Ft bírsággal sújtotta.
Az OEVB megállapította, hogy Bod Tamás jelölt jogsértően járt el, amikor az NVB jogerős határozatában foglaltaknak nem tett eleget és a facebook közösségi oldaláról a jogsértőnek talált horogkeresztes képet nem távolította el. Az OEVB álláspontja szerint a választási eljárás valamennyi résztvevője köteles a jogerős határozatokat mindenkor betartani és a választási bizottságok jogerős határozataiban foglalt kötelezéseket végrehajtani. Mindezen körülmények alapján az OEVB indokoltnak tartotta a bírság kiszabását, ugyanis Bod Tamás jelölt szándékos magatartása során egy súlyosan jogsértő tevékenység jogerős tiltásának nem tett eleget.
2014. április 6-án, 21 óra 8 perckor Bod Tamás elektronikus úton tájékoztatta az OEVB-t arról, hogy 2014. április 3-án elektronikus úton felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Kúriához a Nemzeti Választási Bizottság 933/2014. számú határozata ellen.
Az OEVB határozata ellen a beadványozó 2014. április 8-án 8 óra 54 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be, arra való hivatkozással, hogy a határozat sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakat, valamint a Ve. 47. § (2) bekezdését. Beadványában előadta, hogy a Nemzeti Választási Bizottság 933/2014. számú határozata ellen benyújtott jogorvoslati kérelem tárgyában a Kúria 2014. április 7-én hozta meg Kvk.I.37.443/2014/4. számú végzését. A beadványozó rögzítette, hogy a végzés közlését követően a jelölt a facebook bejegyzést eltávolította. A beadványozó álláspontja szerint, figyelemmel a Ve. 47. § (2) bekezdésére, az OEVB tévesen tulajdonított jogi kötelező erőt egy nem jogerős határozathoz, továbbá megítélése szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe ütközik, hogy az OEVB nem győződött meg arról, hogy az NVB határozata jogerős-e, amelyre egy újabb határozatát alapozta és egy nem jogerős határozat végre nem hajtásával összefüggésben állapított meg jogsértést. Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a kifogást utasítsa el és az OEVB határozatát változtassa meg.
A Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda 2014. április 8-án, a fellebbezés felterjesztéséről rendelkező iratában rögzítette, hogy az OEVB 2014. április 8-án 17.00 órakor kezdődő ülésén megvizsgálta a fellebbezésben foglaltakat és megállapította, hogy a 34/2014. (IV. 06.) határozatát idő előtt hozta meg, ugyanis abban a tudatban volt, hogy a Nemzeti Választási Bizottság 933/2014. számú határozata jogerős. Megjegyezte továbbá, hogy mivel a Ve. nem ismeri a határozat saját hatáskörben való visszavonásának intézményét, így ilyen döntést az OEVB nem hozhatott.
II.
A fellebbezés az alábbiak szerint alapos.
A Ve. 43. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást.
A Ve. 47. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság elsőfokú határozata jogerőssé válik, ha ellene nem nyújtottak be bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet, és a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő letelt.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB 32/2014. (III. 28.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést 2014. április 1-jei ülésén hozott 933/2014. számú határozatában bírálta el. Ahogyan azt az NVB határozatának rendelkező része is tartalmazza, az ellen 2014. április 4-én 16.00 óráig lehetett jogorvoslati kérelmet benyújtani. A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozott határozata ellen elektronikus úton, 2014. április 3-án, 16 óra 25 perckor nyújtott be jogorvoslati kérelmet az Együtt – a Korszakváltók Pártja. A Kúria a felülvizsgálati kérelem nyomán, 2014. április 7-én kelt Kvk.I.37.443/2014/4. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság határozatát helyben hagyta.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az OEVB fellebbezéssel érintett határozatában nem kellő körültekintéssel állapította meg a tényállást, mely miatt helytelen jogi következtetést vont le, tekintettel arra, hogy a Nemzeti Választási Bizottság 933/2014. számú határozata 2014. április 6-án még nem volt jogerős, így az arra alapozott újabb döntés, melyben jogsértés megállapításáról, az attól való eltiltásról és bírság kiszabásáról rendelkezett, ellentétes volt a Ve. 47. § (2) bekezdésében foglaltakkal.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az OEVB nem a valós tényállásnak megfelelően alkalmazta a Ve. 218. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjaiban foglalt jogkövetkezményeket. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Bod Tamás a Kúria Kvk.I.37.443/2014/4. számú végzése alapján a Nemzeti Választási Bizottság jogerős, 933/2014. számú határozatában foglalt kötelezettségének – a fellebbező nyilatkozata szerint – eleget tett, ezért az OEVB határozatát akként változtatja meg, hogy a kifogást elutasítja és a bírság kiszabását mellőzi.
A Nemzeti Választási Bizottság vizsgálta a fellebbezőnek a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt alapelv megsértésére irányuló kérelmét. E tekintetben a Bizottság hivatkozik a Kúria Kvk.IV.37.359/2014/2. számú végzésében foglaltakra, mely szerint a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme több a jogsértés megállapíthatóságánál: abban felismerhetően meg kell nyilvánulnia annak a szándéknak, amely a formális jogkövetés égisze alatt a jogintézményben rejlő tartalom kihasználására irányul. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint jelen ügyben ilyen többletelem, vagyis, hogy az OEVB eljárása a számára a Ve.-ben biztosított, a jogorvoslati kérelem elbírálása során alkalmazott jogkövetkezmények gyakorlásakor e jogok eltérő célú kihasználására irányult volna, nem volt felfedezhető. Az OEVI felterjesztő leveléből egyértelműen kiderült, hogy az OEVB felismerte, hogy nem helytállóan állapította meg a fellebbezéssel érintett határozatában a tényállást, azonban tételes jogszabályi felhatalmazás hiányában, annak visszavonásáról nem rendelkezhetett. Mindezek alapján a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti alapelv sérelmének megvalósulását a Nemzeti Választási Bizottság a beadvány alapján nem találta bizonyítottnak, így a fellebbezésnek ezen alapelvi sérelem megállapítására irányuló kérelmét elutasította.
II.
A határozat a Ve. 43. §-án, a 47. § (2) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 11.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke