1007/2014. NVB határozat - az Együtt – a Korszakváltók Pártját képviselő Szigetvári Viktor által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1007/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Együtt – a Korszakváltók Pártját képviselő Szigetvári Viktor (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megyei 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 49/2014. (IV. 8.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Magánszemély 2014. április 6-án kifogást nyújtott be a Bács-Kiskun Megyei 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelvek megsértése miatt. Kifogásában előadta, hogy a „Torma-Maró Igazság” c. időszaki lap II. évfolyam 2014. márciusi számának 3., 4, 6. és 8. oldalán olyan írások jelentek meg Zsigó Róbert képviselőjelölttel kapcsolatban, melyek hamis híreket és valótlanságokat tartalmaznak, és amelyek alkalmasak a választópolgárok megtévesztésére. A kifogástevő nyilatkozata szerint a kiadványt 2014. április 4-én dobták a postaládájába, azt kifogásához is csatolta. A kiadvány felelős kiadója annak impresszuma szerint az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a felelős szerkesztője Szigetvári Viktor. A kifogástevő kérte a jogsértés megállapítását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől.
Az OEVB 49/2014. (IV. 8.) OEVB határozatában a kifogásnak részben helyt adott. Megállapította, hogy az Együtt – a Korszakváltók Pártja az általa kiadott „Torma-Maró Igazság” c. időszaki lapban megjelenő „Tanulatlanok a kádereink? Sebaj, megváltoztatjuk a törvényt” című cikkében valótlanul állította, hogy Magyarország Kormánya Zsigó Róbert, Baja Város polgármester kérésére enyhített a könyvtári és közművelődési intézmények vezetőire vonatkozó képesítési előírásokon, továbbá, hogy az Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ (VKMK) igazgatójának személyéről Zsigó Róbert döntött, így a kifogás erre irányuló kérelmének helyt adott és megállapította, hogy az Együtt – a Korszakváltók Pártja a fentiekben hivatkozott valótlan tények állításával megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelveket.
Az OEVB határozatában megállapította, hogy a kiadvány hivatkozott cikkében foglalt azon tényállítás, mely szerint „Baja polgármesterének kérésére enyhített a kormány az alkalmazási követelményeken” továbbá az az állítás, hogy Letenai Mária azért nem lett a VKMK igazgatója, mert „nem Zsigó kádere volt”, Zalavári László pedig azért lett a VKMK igazgatója, mert „Zsigó két a posztra esélyes bizalmasainak egyike” volt valótlan tényállítás. Az OEVB megállapította, hogy a törvényalkotás az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés, míg a VKMK igazgatói tisztségének betöltéséről szóló döntés Baja Város Önkormányzata 15 fős Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, mely testületekben Zsigó Róbert egy-egy szavazattal rendelkezik. Az OEVB határozata tartalmazza, hogy a Képviselő-testület 356/2013. (VIII. 29.) számú határozatával döntött a VKMK igazgatói pályázatának eredménytelenné nyilvánításáról és felkérte Zsigó Róbertet, mint polgármestert, hogy kezdeményezze a 150/1992. (XI. 20.) Korm. Rendelet felülvizsgálatát és módosítását. A Képviselő-testület Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörét gyakorolta, mikor a hivatkozott számú határozatával kezdeményezte a hatáskörrel rendelkező állami szervnél az általa vélt probléma megoldását és e feladat ellátásával a polgármestert bízta meg.
Fentiek alapján OEVB e cikk vonatkozásában a jogsértés megállapításán túl a jelölő szervezetet eltiltotta a jövőre nézve e valótlan tartalmú kijelentések közlésétől. A kifogást a leírtakat meghaladóan az OEVB elutasította, arra való hivatkozással, hogy a kifogástevő a további három sérelmezett írás tekintetében nem szolgáltatott bizonyítékot a kiadványban megjelenő tartalom érdemi cáfolására vonatkozóan.
Az OEVB határozata ellen a beadványozó 2014. április 8-án 22 óra 18 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be, arra való hivatkozással, hogy a határozat sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontját. Fellebbezésében előadta, hogy az ahhoz csatolt előterjesztés szerint Zsigó Róbert a Kormányhoz fordult a képesítési követelmények enyhítése érdekében, így a tényállítás valóságát nem befolyásolja, hogy azt Zsigó Róbert kinek a megbízásából vagy felhatalmazásával tette. Álláspontja szerint, mivel a kifogásolt állítás valós, az nem jogszabálysértő. A fellebbező rögzítette továbbá, hogy a kifogásolt cikk az OEVB határozatával ellentétben nem tartalmaz olyan tényállítást, hogy az intézményvezetői kinevezésről Zsigó Róbert döntött, így ez szintén nem sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontját. Mindezek alapján kérte a kifogás elutasítását és a határozat megváltoztatását.
A Bács-Kiskun Megyei 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda Vezetője a fellebbezést 2014. április 9-én terjesztette fel a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A felterjesztésben rögzítette, hogy bár a fellebbező jogorvoslati kérelmében egy csatolt előterjesztésre hivatkozik, az a fellebbezéssel nem került megküldésre.
II.
A fellebbezés nem alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az első fokon eljáró bizottság megfelelően tárta fel döntéséhez a tényállást, és helytálló jogi következtetésre jutott, mikor az Együtt - a Korszakváltók Pártja által kiadott „Torma-Maró Igazság” c. időszaki lapban megjelenő „Tanulatlanok a kádereink? Sebaj, megváltoztatjuk a törvényt” című cikkében megjelenő kijelentésekkel kapcsolatban rögzítette, hogy azok valótlan tartalmú tényállításokat tartalmaznak, ezért sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelveket, míg a többi, a kifogással érintett egyéb írásokkal kapcsolatban a jogsértést nem találta megalapozottnak.
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbező által hivatkozottakkal szemben rögzíti, hogy az OEVB határozata nem vitatta azt, hogy Zsigó Róbert polgármesterként kezdeményezte a 150/1992. (XI. 20.) Korm. Rendelet felülvizsgálatát és módosítását, azonban ezt, a Képviselő-testület 356/2013. (VIII. 29.) számú határozatában adott konkrét felhatalmazás alapján tette, mely jogát a testület az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés j) pontjában foglalt jogkörében gyakorolta. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testületet a polgármester képviseli. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a sérelmezett írás azon kijelentése, mely szerint „Zsigó mintha ez a világ legtermészetesebb dolga volna, levelet írt párttársának, Halász János államtitkárnak, hogy enyhítsenek a vonatkozó szabályokon” a valós tényeket elferdítette, azokat hamis színben tüntetette fel, azt a látszatot keltve, mintha Zsigó Róbert személyes döntése alapján, jogszabályi felhatalmazás nélkül kezdeményezte volna a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítását.
A fellebbező hivatkozott továbbá arra, hogy a jogsértőnek talált cikk az OEVB állításával szemben nem tartalmazza azt, hogy Zsigó Róbert döntött volna a VKMK intézményvezetői kinevezéséről. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a cikk szerint Letenai Mária azért nem lett a VKMK igazgatója, mert „nem Zsigó kádere volt”, majd rögzíti, hogy Zsigó Róbert bizalmasainak egyike nyerte el a pozíciót. E nyilatkozatok egyértelműen azt a téves látszatot keltik, mintha a VKMK intézményvezetői pozíciójának betöltése kizárólag Zsigó Róbert döntésétől függne, mellyel összefüggésben az OEVB rögzítette, hogy az a Képviselő-testület döntési kompetenciájába tartozó kérdés.
A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozva a Kúria Kvk.IV.37.429/2010/6. és Kvk.III.37.211/2006/3. számú végzéséiben foglaltakra megállapítja, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontban meghatározott választási alapelv sérelme akkor állapítható meg, ha a választásban érintett résztvevők a választással kapcsolatos jogaikat - ezek között a kampánytevékenység folytatásának jogát - oly módon gyakorolják, hogy egyes tények elhallgatásával, vagy elferdítésével megkísérlik a választókat megtéveszteni, és ezáltal politikai ellenfeleik választási esélyeit csökkenteni. A Nemzeti Választási Bizottság az OEVB és a fent kifejtett indokok alapján megalapozottnak találta a jelen ügy tárgyát képező cikkben foglalt állításokkal kapcsolatban a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelv sérelmét, azok a való tények elferdítésével alkalmasak voltak a választópolgárok megtévesztésére, mely megalapozza a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjának sérelmét is.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a fellebbezés elutasításáról döntött és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
II.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontján, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 11.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke