1006/2014. NVB határozat - az Összefogás Magyarországért Párt nyilvántartásba vett adatai módosítása tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1006/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Összefogás Magyarországért Párt nyilvántartásba vett adatai módosítása tárgyában előterjesztett kérelme alapján meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az Összefogás Magyarországért Pártnak az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán ÖMOP-Zöldek rövidített név nyilvántartásba vételére irányuló kérelmét visszautasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az Összefogás Magyarországért Párt 2014. március 21-én, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán. A jelölő szervezetet a Nemzeti Választási Bizottság kérelme alapján 863/2014. számú határozatában nyilvántartásba vette.
A nyilvántartásba vételt követően a jelölő szervezet 2014. április 7-én az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 27. melléklete szerinti nyomtatványnak (a továbbiakban: P2-es nyomtatvány) a Nemzeti Választási Bizottsághoz való benyújtásával kezdeményezte korábbi, nyilvántartásba vett MOP rövidített nevének ÖMOP-Zöldek-re történő módosítását.
A Nemzeti Választási Bizottság 43/2014. számú, a Kúria Kvk.II.37.110./2014/2. számú végzésével is jóváhagyott határozatában kifejtett indokolására hivatkozva megállapítja, hogy a választási eljárásban a jelölő szervezetek olyan rövidített nevet használhatnak, mely a párt alapszabályában való feltüntetés okán szerepel a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, ennek hiányában pedig olyan nevet, mely nyelvtani kapcsolatban van a pártnak a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő teljes nevével, vagy adott esetben az egyértelmű logikai kapcsolatot mutat a szervezet létesítő okiratában foglalt és a bírósági nyilvántartásban is szereplő céljával. Mindez a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvéből is következik.
Tekintettel arra, hogy a jelölő szervezet által bejelentett új rövidített név nem szerepel a civil szervezetek nyilvántartásában, az nincs nyelvtani kapcsolatban a párt teljes nevével, illetve az nem hozható logikai összefüggésbe a szervezet bírósági nyilvántartásban is szereplő céljával, annak nyilvántartásba vételét a Nemzeti Választási Bizottság visszautasítja. A Bizottság rögzíti továbbá, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán jogerősen, 843/2014. számú határozatával a Zöldek Pártja jelölő szervezetet nyilvántartásba vette, mely szervezet nyilvántartásba vett rövidített neve Zöldek.
Tekintettel arra, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán a Zöldek rövidített nevet jogerős döntés alapján már egy jelölő szervezet használja, a választópolgárok megtévesztésére lenne alkalmas, ha azt bármilyen, a fentiekben kifejtett jogi indok nélkül, más szervezet is használhatná.
A leírt indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság az Összefogás Magyarországért Párt által 2014. április 7-én bejelentett, ÖMOP-Zöldek rövidített név nyilvántartásba vételét visszautasítja.
II.
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 133. § (2) bekezdésén, a 134. §-án, a 331. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. április 9.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke