1003/2014. NVB határozat - Ny. I. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1003/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Ny. I. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. április 6-án kifogást nyújtott be a londoni külképviseleti választási irodában. Előadta, hogy a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán kitöltötte a személyes adatai kiadásának letiltására vonatkozó nyilatkozatot. A kifogásában leírta, hogy számára nem volt egyértelmű, hogy ezzel nem szavazhat külföldön. Beadványozó azt is leírta, hogy megkapta az értesítést a személyes adatainak kiadására vonatkozó tiltás bejegyzéséről, de nem látott arra vonatkozó tájékoztatást, hogy kampánycélra nem engedi az adatait kiadni. Álláspontja szerint ezen kérelme miatt nem szavazhatott, mindent megtett annak érdekében, hogy éljen szavazati jogával és a szükséges okmányokkal is rendelkezik.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 270. §-a szerint nem jogosult a külképviseleten szavazni az, aki nem szerepel a külképviseleti névjegyzéken.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a b) pont alapján annak bizonyítékait.
Mivel a beadványozó által benyújtott kifogás jogszabálysértésre vonatkozó utalást nem tartalmaz, továbbá arra vonatkozó bizonyítékok sem csatolt, ezért a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
Megjegyzi a Nemzeti Választási Bizottság, hogy a Nemzeti Választási Rendszerből (NVR) – a Ve. 43. § (4) bekezdése alapján hivatalból – beszerzett adatok vizsgálata eredményeképpen megállapítható, hogy beadványozó a lakcíme szerinti Zala megye 01. számú választókerület Csöde 001. számú szavazókör névjegyzékén szerepel. Ennek alapján 2014. április 6-án e szavazókörben lett volna jogosult szavazni.
A hivatkozott, külképviseleti névjegyzékbe történő felvételre irányuló kérelemről nem található adat az NVR-ben, ezért nem bizonyított, hogy az benyújtásra került volna.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
II.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésén, a 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 9.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke