1002/2014. NVB határozat - B. O. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1002/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság B. O. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. április 6-án kifogást nyújtott be a londoni külképviseleti választási irodában. Előadta, hogy a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán 2 formanyomtatványt töltött ki, de csak az adatainak letiltásáról kapott visszaigazolást. A Londoni Magyar Nagykövetségtől azt a választ kapta, hogy a visszaigazolás elegendő a szavazáshoz. Ennek ellenére nem tudott szavazni, viszont az elutasításról sem kapott semmiféle igazolást.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 270. §-a szerint nem jogosult a külképviseleten szavazni az, aki nem szerepel a külképviseleti névjegyzéken.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a b) pont alapján annak bizonyítékait.
Mivel a beadványozó által benyújtott kifogás jogszabálysértésre vonatkozó utalást nem tartalmaz, továbbá arra vonatkozó bizonyítékok sem csatolt, ezért a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
Megjegyzi a Nemzeti Választási Bizottság, hogy a Nemzeti Választási Rendszerből (NVR) – a Ve. 43. § (4) bekezdése alapján hivatalból – beszerzett adatok vizsgálata eredményeképpen megállapítható, hogy beadványozó a lakcíme szerinti Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc 04. számú választókerület 0274. számú szavazókörének névjegyzékén szerepel. Ennek alapján 2014. április 6-án az előbb említett szavazókörben lett volna jogosult szavazni.
A hivatkozott, külképviseleti névjegyzékbe történő felvételre irányuló kérelemről nem található adat az NVR-ben, ezért nem bizonyított, hogy az benyújtásra került volna.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
II.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdés a) és b) pontján, 215. § c) pontján, 270. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 9.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke