100/2016. NVB határozat - R. Cs. J. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

100/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság R. Cs. J. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. október 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

 

I.

Beadványozó elektronikus úton 2016. szeptember 26-án 9 óra 17 perckor kifogást nyújtott be – a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján – a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja és a 144. § (3) bekezdésének megsértése miatt. Beadványában rögzítette, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt aktivistájaként két aktivista társával plakátokat helyezett el a „Budapest, Ferenc tér 6.-tal szemben lévő dobozra”. A plakátelhelyezés közben IX. kerületi közterület-felügyelők igazoltatták az aktivistákat, tekintettel arra, hogy a felügyelők szerint magánterületen történt a plakátok elhelyezése; egyben a már elhelyezett plakátok eltávolítására és „környéken” való plakátelhelyezéstől való tartózkodásra szólították fel a Beadványozót és aktivista társait. Beadványozó 7 db fényképfelvételt is csatolt. Beadványozó kifogásában hivatkozott továbbá arra, hogy jelen ügy elbírálása a Ve. 297. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Nemzeti Választási Bizottság hatáskörébe tartozik. A fentiek alapján Beadványozó kéri a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a jogsértést és a jogsértőt tiltsa el a további jogsértéstől.

II.

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét - az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni.

A választási plakátok elhelyezése és az e tárgyban benyújtott jogorvoslatok elbírálása jogi kérdésével a Kúria több határozatában is állást foglalt a 2014. évi általános választások alkalmával (Kvk.I.37.476/2014/4. számú végzés, Kvk.III.37.399/2014/3. számú végzés, Kvk.I.37.491/2014/3. számú végzés). Hivatkozva a Kúria Knk.I.37.723/2016/3. számú végzése indokolásában megfogalmazottakra, a Bizottság rögzíti, hogy a népszavazás kezdeményezését és eljárásának rendjét szabályozó Nsztv. szabályai a Ve.-hez képest elsődlegesek, de alkalmazásukra első sorban akkor kerül sor, ha eltéréseket tartalmaznak a Ve. általános részi szabályaihoz képest. A Ve. szabályainak alkalmazása során figyelemmel kell ugyanakkor lenni az Nsztv. eltérő szabályozási céljára és a népszavazásnak a választásoktól különböző alkotmányos rendeltetésére is (eltérésekkel történő alkalmazás).

 

A népszavazási eljárásban is alkalmazandó Ve. 144. §-ának helyes értelmezéséből az következik, hogy népszavazási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak, mivel a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot. A Ve. 144. § (3) bekezdése egyértelmű rendelkezést tartalmaz arra vonatkozóan, hogy kampányidőszakban plakát a törvényben meghatározott kivételekkel, korlátozás nélkül elhelyezhető.

A Nemzeti Választási Bizottság Ve. 43. § (1) bekezdésében rögzített törvényi kötelezettsége – a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján – a tényállás tisztázása. A Ve. 43. § (5) bekezdése szerint a választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást. A Ve. 218. § (1) bekezdése kimondja, hogy a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.

A Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria joggyakorlata szerint a kifogás előterjesztése során – a Ve. 218. § (1) bekezdése szerint, a választási eljárásban szabott rövid határidők és az eljárások sommás jellegéből adódóan – a jogszabálysértésre vonatkozó konkrét bizonyítékot a Ve. szabályaival összhangban a kifogástevőnek kell szolgáltatnia. A bizonyítékként értékelhető releváns tények tekintetében szolgáltatott, illetve ezek megállapítása érdekében felhasználható, a Ve. 43. § (2) bekezdésében rögzített nyilatkozat, irat, tanúvallomás, tárgyi bizonyíték stb.

A Nemzeti Választási Bizottság a Beadványozó által a jogsértések igazolására bizonyítékként becsatolt 7 db fényképfelvételt vizsgálta meg a tekintetben, hogy a kifogásban megjelölt cselekmények bizonyítására alkalmasak-e. Három felvételen az elektromos szekrény tetején egy összehajtott plakát látható, további három fényképen egy összehajtott plakát közeli felvétele került becsatolásra, egy felvételen pedig maga az üres elektromos szekrény szerepel.

Ezen vizsgálat során megállapítást nyert: nincs bizonyítva, hogy a plakátok előzetesen ki lettek helyezve. Beadványozó olyan fényképfelvételeket csatolt, amelyeken az üres elektromos szekrény és az összehajtott plakát szerepel. A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a plakátokról készültek felvételek, azonban a közterület-felügyelőkről még a távozásuk során, távolról sem. Beadványozó több alkalommal többes számot használ, de egyik aktivistatársának a nyilatkozatát sem csatolta a beadványhoz, illetve arra sincs bizonyíték, hogy a közterület felügyelők tevékenysége miatt eljárást kezdeményezett volna az illetékes közterület felügyeletnél.

A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó kifogásához olyan fényképeket csatolt, melyek nem bizonyítják a Ve. 144. § (3) bekezdése szerinti jogsértést, ezért a Nemzeti Választási Bizottság tárgyi ügyben a kifogásnak nem adott helyt és azt a Ve. 220. §-a alapján elutasította.

III.

 

A határozat az Nsztv. 1. §-án, a Ve. 43. §-án, 144. §-án, a 220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. szeptember 30.

 

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke