10/2015. számú NVB határozat Szepessy Zsolt az Összefogás Párt elnöke által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
10/2015. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság Szepessy Zsolt (a továbbiakban: Szervező) az Összefogás Párt (székhely: 4400 Nyíregyháza, Mikszáth Kálmán u. 36. fszt. 11.) elnöke által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az

„Egyetért-e Ön azzal, hogy vasárnap minden üzlet nyitva legyen?”

kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen annak a választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. február 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás
I.

A népszavazási kezdeményezés Szervezője 23 támogató választópolgár adatait és aláírását tartalmazó aláírásgyűjtő ívet nyújtott be személyesen 2014. december 18-án a Nemzeti Választási Bizottsághoz a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 3. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából.
Szervező az Nsztv. 4. § (2) bekezdésében rögzített előzetes feltétel meglétének igazolására az aláírásgyűjtő ívek mellé csatolta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2014. december 16-án kelt határozatát, melyben a Hatóság az Összefogás Pártot, mint adatkezelőt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 68. § (6) bekezdésében foglaltak szerint NAIH-81086/2014. számon nyilvántartásba vette.

A Nemzeti Választási Iroda elnöke a kezdeményezés előzetes formai vizsgálata alapján a 2014. december 23-án kelt, 7/2014. NSz. határozatban megállapította, hogy a benyújtott aláírásgyűjtő íven a népszavazásra javasolt kérdésen túl a Szervező neve is szerepelt. Tekintettel az aláírásgyűjtő íven szereplő többlettartalomra a 7/2014. NSz. határozattal – mivel az aláírásgyűjtő ív nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek – az Nsztv. 10. §-a alapján a Nemzeti Választási Iroda elnöke a kezdeményezést elutasította és nem terjesztette a Nemzeti Választási Bizottság elé hitelesítésre.

Szervező 2015. január 7-én 13 óra 40 perckor az „Egyetért-e Ön azzal, hogy vasárnap minden üzlet nyitva legyen?” kérdést és 26 támogató választópolgár adatait és aláírását tartalmazó aláírásgyűjtő íveket ismételten benyújtotta a Nemzeti Választási Bizottsághoz hitelesítés céljából.

Ezt megelőzően 2015. január 7. napján 13 óra 35 perckor Szepessy Zsolt a Nemzeti Választási Iroda elnöke által 9/2014. NSz. számú határozattal elutasított, az „Egyetért-e Ön azzal, hogy vasárnap minden üzlet zárva legyen?” kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet is benyújtotta ismételten az Nsztv. 10. § (2) bekezdésében foglaltak alapján hitelesítés céljából.
Az Nsztv. 10. § (2) bekezdése alapján az ismételt benyújtásra tekintettel a kérdés hitelesítését a Nemzeti Választási Bizottság napirendjére tűzi.

II.

Az Nsztv. 8. § (1) bekezdés b) pontja szerint a kérdés benyújtását követően nem nyújtható be azonos tárgyú kérdés annak hitelesítését megtagadó döntés jogerőre emelkedéséig.

Az Nsztv. 8. § (3) bekezdése szerint két kérdés abban az esetben tekinthető azonos tárgyúnak, ha azok – akár részben – azonos vagy egymást kizáró kötelezettséget rónának az Országgyűlésre.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2015. január 7-én 13 óra 35 perckor benyújtott, az „Egyetért-e Ön azzal, hogy vasárnap minden üzlet zárva legyen?” kérdést tartalmazó kezdeményezés és a – jelen eljárás tárgyát képező – 2015. január 7-én 13 óra 40 perckor benyújtott, az „Egyetért-e Ön azzal, hogy vasárnap minden üzlet nyitva legyen?” kérdések azonos tárgyúnak tekinthetők, ugyanis mindkét népszavazási kezdeményezés – az Nsztv. 8. § (3) bekezdésben foglaltak szerint – azonos tárgykörre, az üzletek nyitva tartására vonatkozik.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a Szervező által benyújtott mindkét kérdésben megtartott érvényes és eredményes népszavazás – az Nsztv. 8. § (3) bekezdése alapján – az Országgyűlésre egymást kizáró kötelezettséget róna, ugyanis az egyik kezdeményezés valamennyi üzlet vonatkozásában a vasárnapi zárva tartásra, míg a másik azok nyitva tartására irányuló jogalkotási kötelezettséget keletkeztet.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Szervező által korábban benyújtott az „Egyetért-e Ön azzal, hogy vasárnap minden üzlet zárva legyen?” kérdésnek a napirendre vételét és annak megtárgyalását megelőzően nyújtotta be – a jelen eljárás tárgyát képező – az „Egyetért-e Ön azzal, hogy vasárnap minden üzlet nyitva legyen?” kérdés tartalmazó kezdeményezést. A Nemzeti Választási Bizottság a korábban benyújtott – a vasárnapi zárva tartásra vonatkozó – kérdés hitelesítésének megtagadásáról a 9/2015. számú határozatával döntött, mely határozat ellen 2015. február 9-ig lehet jogorvoslattal élni.

A Nemzeti Választási Bizottság hangsúlyozza, hogy az Nsztv. 8. § (1) bekezdés b) pontja egyértelműen kizárja az azonos tárgyú népszavazási kérdés benyújtását az időben korábban benyújtott, azonos tárgyú kérdés hitelesítését megtagadó döntés jogerőre emelkedéséig.

Mivel a 2015. január 7-én 13 óra 35 perckor benyújtott, az üzletek zárva tartására vonatkozó kérdés és a jelen eljárás tárgyát képező kezdeményezés azonos tárgyúnak tekinthetők, így a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az „Egyetért-e Ön azzal, hogy vasárnap minden üzlet nyitva legyen?” kérdést tartalmazó kezdeményezés az Nsztv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában előírt törvényi követelményeknek nem felel meg.

III.

Az Nsztv. 8. § (2) bekezdés kimondja, hogy a 8. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti esetben az ott megjelölt időpontot követő harminc napon belül újabb, azonos tárgyú kérdést

a) nem nyújthat be ugyanazon szervező vagy ugyanazon – az 5. § szerinti – kezdeményező,
b) a 4. § szerint támogató választópolgár nem támogathat, és annak nem lehet szervezője.

A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a korábban benyújtott, az „Egyetért-e Ön azzal, hogy vasárnap minden üzlet zárva legyen?” kérdéssel azonos tárgyú kérdést az Nsztv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott időpontot követő harminc napon belül – vagyis a kérdés hitelesítést megtagadó Nemzeti Választási Bizottság döntésének jogerőre emelkedését követő harminc napon belül – nem nyújthat be azonos tárgyban kérdést ugyanazon Szervező, továbbá az Nsztv. 4. §-a szerint ugyanazon választópolgár nem támogathat aláírásával.

IV.

Az Nsztv. 11. §-a szerint a Nemzeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, valamint az Nsztv-ben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel. A szervező által benyújtott kérdés csak abban az esetben hitelesíthető, ha az aláírásgyűjtő ív is megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

A fentiekben részletesen kifejtett indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Szervező által benyújtott kezdeményezés – mivel az az Nsztv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában megfogalmazott törvényi követelménynek nem felelt meg, így – az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadta.

V.

A határozat az Nsztv. 3. § (1) bekezdésén, a 4. §-án, a 8. §-án, a 10. §-án és a 11. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. §-ának (1) bekezdésén és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2015. január 23.


 Prof. Dr. Patyi András
 a Nemzeti Választási Bizottság
 elnöke