10/2001. (VIII. 21.) OVB határozat - a dr. I. T. és dr. B. T. által kezdeményezett országos népszavazás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
10/2001. (VIII.21.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság a dr. I. T. és dr. B. T. által kezdeményezett országos népszavazás tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív és az azon szereplő kérdés hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen a Magyar Közlönyben való közzétételétől számított 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál.

INDOKOLÁS

I.

Dr. I. T. és dr. B. T. 2001. augusztus 7-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz. A kérelmezők országos népszavazást kívánnak kezdeményezni a következő kérdésben:

"Akarja-e Ön, hogy népszavazással Alkotmányt is lehessen módosítani?"

II.

Az Országos Választási Bizottság figyelembe vette az Alkotmánybíróság e kérdésben hozott határozatait. E határozatok [így különösen a 2/1993. (I.22.) AB határozat, az 52/1997. (X.14.) AB határozat, a 25/1999. (VI. 7.) AB határozat] szerint az Alkotmány egyes rendelkezései [így különösen a 2. § (2) bekezdése és a 24. § (3) bekezdése] nem engedik meg alkotmánymódosítást felvető kérdés népszavazásra bocsátását állampolgári kezdeményezés alapján. Ugyanakkor azonban más kezdeményezés alapján lehetőség van alkotmánymódosításra irányuló népszavazás elrendelésére.

III.

Mivel a kérelmezők által megfogalmazott kérdés megtévesztő módon azt sugallja, hogy jelenleg semmilyen formában sem lehetséges az Alkotmány módosítása népszavazás útján, a konkrét kérdés nem egyértelmű, ezért az Nsztv. 13. §-ának (1) bekezdésére tekintettel népszavazásra nem bocsátható, így az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

IV.

A határozat az Alkotmány 2. § (2) bekezdésén, a 24. § (3) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, 10. §-án, 13. §-ának (1) bekezdésén, az Abtv. 27. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. augusztus 21.

Dr. Máthé Gábor s.k.
az Országos Választási Bizottság
elnöke