10/2000(XI.7.) OVB határozat - időközi választás időpontjának kitűzéséről (Dabas)

Az Országos Választási Bizottság
10/2000. (XI/7.) OVB határozata
időközi választás időpontjának kitűzéséről

Az Országos Választási Bizottság a Pest megyei 14. számú országgyűlési egyéni választókerületben elhalálozás miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltésére az időközi választás első fordulóját 2001. március 25. napjára (vasárnap), második fordulóját pedig 2001. április 8. napjára (vasárnap) tűzi ki.

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárás határidőit és határnapjait e határozat melléklete szerint állapítja meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2000. november 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A Pest megyei 14. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 1 /2000.(X.31.) sz. határozatával megállapította, hogy a választókerületben a képviselői mandátum elhalálozás miatt megüresedett. Ugyanezen határozatával - a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: Ve.) 32. § (2) bekezdés g) pontja alapján - kezdeményezte az Országos Választási Bizottságnál az időközi választás időpontjának kitűzését.

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV.tv. (a továbbiakban: Vjt.) 46. § ( 1 ) bekezdése értelmében időközi választást kell kitűzni, ha az egyéni választókerületi képviselői megbízatás megszűnik. Az időközi választás kiírására a Vjt. 48. § (1) bekezdése és a Ve. 34. § (2) bekezdés (k) pontja alapján az Országos Választási Bizottság jogosult.

Az Országos Választási Bizottság a választás időpontját a Vjt. 47. §-ára figyelemmel határozta meg.

A határozat a Vjt. 46. § (1) bekezdésén, 47-48. §-ain, a Ve. 34. § (2) bekezdés k) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 4. § (3) bekezdésén, 77. § (2)-(3) bekezdésén, 78. § (1) és (4) bekezdésén és 80. § (4) bekezdésén alapul.

Budapest, 2000. november 7.

 

Melléklet az Országos Választási Bizottság
1012000.(XI/7.) OVB határozatához

A Pest megyei I4. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2001. március 25. napjára {vasárnap) és 2001. április 8. napjára (vasárnap) kiírt időközi választás határnapjainak és határidőinek naptár szerinti megállapítása a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: Ve.) alapján

A választók nyilvántartása

1. A névjegyzéket 2001. január 24-től január 31-ig közszemlére kell tenni [Ve. 14. § (1) bek.].

2. A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2001. január 22. és január 26. között kell megküldeni a választópolgároknak [Ve. I4.§ (1) bek.].

3. A névjegyzékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétet miatt 2001. január 24től január 31-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani [Ve. 82.§ {1) bek.].

4. Igazolást - a választás első és második fordulójára egyaránt - személyesen vagy meghatalmazott útján 2001. március 23-án 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2001. március 20-ig megérkezzen a választási irodához. Igazolást - a választás első és második fordulójára is - legkésőbb 2001. március 23-án 16.00 óráig lehet kiadni [Ve. 89.§ (4) bek.].

5. A módosított névjegyzék 2001. március 23-án 16.00 óráig, illetőleg április 6-án 16.00 óráig tekinthető meg a polgármesteri hivatalban [Ve. 15.§ (3) bek.].

A választási szervek

6. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, valamint a szavazatszámláló bizottságok megbízott tagjait a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet, illetőleg a független jelölt legkésőbb 2001. március 9-én 16.00 óráig jelentheti be (Ve. 25. § (2) bek.].

 jelölés

7. Jelöltet állítani 2001. március 2-án 16.00 óráig lehet [Ve. 46. § (3) bek.].

8. A jelölő szervezetet és a jelöltet legkésőbb 2001. március 2-án 16.00 óráig lehet bejelenteni az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnak [Ve. 52. § (1) bek.].

9. Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az országgyűlési egyéni választókerületi iroda 2001. március 25-én megsemmisíti [Ve. 59. § (3) bek.].

10. A jelöltnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2001. március 5-én 16.00 óráig meg kell semmisítenie. Az erről szóló jegyzőkönyvet 2001. március 8-án 16.00 óráig kell átadni a választási bizottságnak (Ve. 60. §).

választási kampány

11. A választási kampány 2001. március 23-án 24.00 óráig, illetőleg 2001. március 25-én 19.00 órától április 6-án 24.00 óráig tart [Ve. 40. § { 1 ) bek.].

12. Kampányt folytatni 2001. március 24-én 0.00 órától március 25-én 19.00 óráig, illetőleg 2001. április 7-én 0.00 órától április 8-án 19.00 óráig tilos [Ve. 40. § (2) bek.].

13. A választással kapcsolatos közvéleménykutatás eredményét 2001. március 17-től március 25-én 19.00 óráig, illetőleg 2001. március 31-től április 8-án 19.00 óráig nem szabad nyilvánosságra hozni [Ve. 8. § (1) bek.].

14. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2001. május 8-ig köteles eltávolítani [Ve. 42. § {6) bek.].

15. A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi hivatala a névjegyzékben szereplő választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek, jelölő szervezeteknek kérésükre 2001. március 6-tól adja át [Ve. 45.§ (1) bek.].

16. A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi választási iroda vezetője a jelölt, jelölő szervezet kérésére 2001. március 6-tól adja át [Ve. 45.§ (2) bek.].

17. A 15-16. pont szerinti adatszolgáltatás adatait legkésőbb 2001. április 8-án kell megsemmisíteni. Az erről szóló jegyzőkönyvet legkésőbb 2001. április 11-ig kell átadni az adatszolgáltatónak [Ve. 45. § (3) bek.].

18. Minden jelölő szervezetnek és független jelöltnek legkésőbb 2001. június 7-ig kell a Magyar Közlönyben nyilvánosságra hoznia a választásra fordított pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és felhasználásának módját [Ve. 92. § (2) bek.].

19. A választásra fordított pénzeszközök felhasználását az Állami Számvevőszék 2002. április 8-ig az országgyűlési képviselethez jutott jelölő szervezet vagy független jelölt tekintetében hivatalból, egyéb jelölő szervezetek és független jelöltek tekintetében más jelölt, jelölő szervezet kérelmére ellenőrzi. Az ellenőrzés iránti kérelmet 2001. július 9-ig lehet benyújtani [Ve. 92.§ (3) bek.].

20. A helyi közszolgálati műsorszolgáltatók a vételkörzetükben induló egyéni választókerületi jelöltek politikai hirdetéseit 2001. március 7-től március 22-ig, illetőleg 2001. március 26tól április 5-ig legalább egyszer, ingyenesen közlik [Ve. 93.§ (1) bek.].

21. A helyi közszolgálati műsorszolgáltatók 2001. március 23-án, illetőleg április 6-án ingyenesen közzéteszik a jelölő szervezetek, illetőleg jelöltek által készített politikai hirdetéseket [Ve. 93. § {2) bek.].

A választás eredményének megállapítása

22. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján legkésőbb 2001. március 26-ig, illetőleg április 9-ig összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt [Ve. 73.§ (2) bek.].

23. A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya az illetékes helyi választási irodában 2001. március 28-án 16.00 óráig, illetőleg április 11-én 16.00 óráig megtekinthető [Ve. 75. § (2) bek.].

24. A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2001. július 7-ig kell megőrizni. 2001. július 7. után a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni [Ve. 75. § (3) bek.].

25. A jegyzőkönyvet 2001. július 7-én kell átadni az illetékes levéltárnak [Ve. 75. § (4) bek.].