1/2001. (V. 7.) OVB határozat - az Égei Makedónok Magyarországi Szövetsége kérelmének tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
1/2001. (V.7.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság az Égei Makedónok Magyarországi Szövetsége kérelmére - amelyben országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő íve mintapéldányának, illetve az azon szereplő kérdés hitelesítését kérte - meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a benyújtott aláírásgyűjtő ívet és azon szereplő kérdést hitelesíti.

Az aláírásgyűjtő íveket az aláírásgyűjtő ív hitelesítésének jogerőre emelkedésétől számított két hónapon belül egyszer lehet benyújtani az Országos Választási Bizottság elnökéhez. A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítő aláírások érvénytelenek.

A határozat ellen a Magyar Közlönyben való közzétételétől számított 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál.

INDOKOLÁS

I.

Az Égei Makedónok Magyarországi Szövetsége 2001. április 13-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz. A kérelmező országos népi kezdeményezést kíván benyújtani a következő kérdésben: "A magyarországi makedónok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban Nek.tv.) 61. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a kisebbségi törvényben foglaltaknak. Ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy a makedón kisebbséghez tartozónak valljuk magunkat."

II.

A Nek. tv. 61. § (2) bekezdése szerint:

"(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül további kisebbség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel az e törvényben foglalt feltételeknek, legalább 1000, magát e kisebbséghez tartozónak valló választópolgár e tárgykörben a népi kezdeményezést az Országgyűlés elnökéhez nyújthatja be. Az eljárás során a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 1989. évi XVII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni."

III.

Az Országos Választási Bizottság megvizsgálta, hogy a benyújtott aláírásgyűjtő ív, illetve az azon szereplő kérdés megfelel-e a hatályos törvényi rendelkezéseknek.

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a népi kezdeményezés tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozik, továbbá hogy az aláírásgyűjtő ív megfelel a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131. §-a által alkalmazni rendelt 118. § (3)-(5) bekezdésében foglalt alaki feltételeknek, illetve az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 17. §-ában a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek.

IV.

A határozat az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdésén, Nek.tv. 61. § (2) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án és 17-18. §-ain, a Ve. 117. §-án, 118. § (3)-(5) bekezdésén és a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. május 7.


Dr. Máthé Gábor s.k.
az Országos Választási Bizottság
elnöke