Jelölt, lista állítása az európai parlamenti választáson

Az Európai Parlament tagjainak választásán listát kizárólag pártok állíthatnak. Két vagy több párt közös listát állíthat, ugyanazon párt azonban csak egy önálló vagy egy közös lista állításában vehet részt. 

 • A listaállítás feltétele 20 000 választópolgár aláírásával hitelesített érvényes ajánlás. 

  Az ajánlóívek igénylése, átvétele és az ajánlások gyűjtése

  Választópolgári ajánlást a Nemzeti Választási Irodától (NVI) igényelt ajánlóíven lehet gyűjteni. Ajánlóív igénylésére a választás kitűzését követően a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet jogosult. Az ajánlóív igénylésére jogszabályban meghatározott formanyomtatvány szolgál. Az ajánlóív igénylése a jogszabályban meghatározott, később elérhető A3 jelű formanyomtatványon történik.

  Az NVI az előzetesen benyújtott ívigények alapján az ajánlóíveket legkorábban a szavazást megelőző 50. napon 8.00 és 16.00 óra között adja át.

  Amennyiben a jelölő szervezet úgy ítéli meg, hogy a 20 000 érvényes ajánlás összegyűjtéséhez nem elegendő a korábban igényelt ajánlóív, úgy újabb ajánlóíveket igényelhet egészen a lista bejelentésének határidejéig, azaz a szavazást megelőző 37. nap 16.00 órájáig.

  Az ajánlóíven az NVI feltünteti a jelölő szervezet – közös lista esetén a közös listát állító valamennyi jelölő szervezet – nevét, és egyedi azonosítóval látja el az ajánlóíveket.

  Az ajánlóív átadásáról az NVI átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

   

  Az Európai Parlament tagjainak választásán az a magyar állampolgár is választó, vagyis lista ajánlására és szavazásra is jogosult, aki Magyarországon él, de nem rendelkezik lakcímmel vagy az Európai Unión kívüli lakóhellyel rendelkezik. Éppen ezért külön ajánlóív szolgál a magyarországi lakcímmel és személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok által adott ajánlások gyűjtésére, illetve a magyarországi lakcímmel vagy személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok által adott ajánlásokra.

  A magyarországi lakcímmel és személyi azonosítóval rendelkező választópolgároknak az ajánlás során nevüket, személyi azonosítójukat és magyarországi lakcímüket kell megadniuk az ajánlóíven és azt saját kezű aláírásukkal kell ellátni. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az ajánlóíven a nevüket, a személyazonosságukat igazoló, magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolványuk, útlevelük vagy vezetői engedélyük számát, valamint a születési idejüket adják meg és esetükben is szükséges az ajánlóív saját kezű aláírása. A választópolgár jelenlétében adatai más által is rávezethetők az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

   

  A választópolgár több listát is ajánlhat, azonban egy listát csak egy ajánlással támogathat.

  Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

  • az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánló munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  • tömegközlekedési eszközön,
  • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  • egészségügyi szolgáltató helyiségében,
  • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

  Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

  Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

  Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját vagy személyazonosító igazolványának/útlevelének/vezetői engedélyének számát, valamint alá kell írnia az ívet. Ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan adja meg (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozhatja.

 • Listát az a párt állíthat, amely legalább 20 000 választópolgár érvényes ajánlását összegyűjtötte.

  Egy párt csak egy – önálló vagy közös – lista állításában vehet részt.

  A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a listán megszerezhető mandátumok száma, azaz legfeljebb 63.

  A listán a jelöltek a párt által meghatározott sorrendben szerepelnek, mely sorrend a lista bejelentése után már nem módosítható. Ugyanazon jelölt csak egy párt listáján szerepelhet.

  A lista bejelentése

  A listát – az ajánlóívek átadásával együtt – legkésőbb a szavazást megelőző 37. nap 16.00 órájáig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál (cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 3.).

  A lista bejelentésére és a listán szereplő jelöltek adatainak megadására jogszabályban meghatározott formanyomtatvány szolgál.

  • A jogszabályban meghatározott, később elérhető  L3 jelű  nyomtatványt kell használni, amelynek minden jelöltsorához mellékleni kell az SZ2 jelű vagy SZ3 jelű formanyomtatványt, attól függően, hogy a jelölt magyar állampolgár vagy más uniós tagállam állampolgára.

   

  Az ajánlóívek visszaszolgáltatása

  A lista ajánlása érdekében kikért összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni a szavazást megelőző 37. nap 16.00 órájáig (listabejelentési határidőig) a Nemzeti Választási Irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 36. nap 16.00 órájáig kell visszaszolgáltatni. Ajánlást nem tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen adatot nem tartalmaz. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná tették.

  Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a Nemzeti Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft. A választási bizottság által kiszabott bírság önálló lista esetén az azt állító jelölő szervezetet, közös lista esetén a lista állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen terheli.

  A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt jelölő szervezeten kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

   

  Az ajánlások ellenőrzése

  A leadott ajánlásokat a Nemzeti Választási Iroda a lista bejelentésétől számított 3 napon belül ellenőrzi.

  Az ellenőrzés során a jelölő szervezet képviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát azonban nem zavarhatja. Ezen túl amennyiben a jelölő szervezet kéri, a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatást ad az ellenőrzés eredményéről.

   

  A lista nyilvántartásba vétele

  A jogszabályi feltételeknek megfelelő listát a Nemzeti Választási Bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

  A Nemzeti Választási Bizottság elutasítja annak a jelöltnek a nyilvántartásba vételét, illetve törli a jelöltek közül,

  • akit az Európai Unió más tagállamában jelöltként nyilvántartásba vettek,
  • aki állampolgársága szerinti tagállam illetékes hatósága szerint nem rendelkezik választójoggal.

   

  Lista, jelölt kiesése

  A nyilvántartásba vett lista kiesik, ha

  • a jelölő szervezet a listát visszavonja,
  • a szavazás megkezdése előtt a listán szereplő valamennyi jelölt kiesik,
  • a Nemzeti Választási Iroda a szavazás megkezdése előtt a listát állító jelölő szervezetet, illetve a közös lista állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából.

  A listán állított jelölt kiesik, ha a magyarországi szavazás megkezdése előtt

  • a magyarországi szavazás megkezdése előtt a központi névjegyzékből törlésre kerül,
  • a választhatóság jogát elveszíti,
  • a jelöltet állító jelölő szervezetet, illetve a közös jelölt állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet a szavazás megkezdése előtt törlik a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából.
  • a szavazást megelőző második nap 16 óráig a jelölésről - elektronikus azonosítást követően elektronikus úton, a nyilvántartásba vételről döntő választási bizottság mellett működő választási iroda részére személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján benyújtott nyilatkozattal - írásban lemond.

  Ha a jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.

  A kiesett lista, illetve jelölt a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából, valamint a szavazólapokról törlésre kerül.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben