Jelölő szervezet bejelentése az európai parlamenti választáson

Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek választása arányos rendszerben, listás szavazással történik, amely során a választópolgárok egy listára szavazhatnak. Listát azok a Magyarországon bejegyzett pártok állíthatnak, amelyek a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szerepelnek. A választáson listát állítani szándékozó pártot a választás kitűzését követően a Nemzeti Választási Bizottságnál jelölő szervezetként be kell jelenteni. A közös listát állító pártoknak külön-külön kell jelölő szervezetként nyilvántartásba vetetni magukat. A párt jelölő szervezetként történő bejelentésére jogszabályban meghatározott formanyomtatvány áll rendelkezésre. A pártot a képviseletére jogosult személy jelentheti be. E személynek (együttes aláírási jog esetén személyeknek) kell tehát saját kezű aláírásával ellátnia a formanyomtatványt.  A 2019-es választáson a jelölő szervezet bejelentésére a P2 jelű formanyomtatvány szolgált. 

 • A bejelentésre szolgáló formanyomtatványon fel kell tüntetni a párt nevét, a szervezet választása szerint a rövidített nevét és a bejelentés alkalmával csatolható az embléma is. Fontos szabály, hogy a párt hivatalos neve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő neve. Rövidített névként elsődlegesen a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített név adható meg, és csak ennek hiányában lehet egyéb, a szervezet által választott rövidített név, amely azonban nem lehet azonos más szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába vagy a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásába már bejegyzett nevével vagy rövidített nevével. Amennyiben a bírósági nyilvántartásban nincs bejegyzett rövidített neve a pártnak, fontos, hogy olyan rövidített nevet válasszon, amely nyelvtani kapcsolatban áll a párt hivatalos nevével (pl. rövidítése, vagy abból képzett mozaikszó), vagy logikai kapcsolatot mutat a párt tevékenységével. 

  A párt rövidített neve és az emblémája csak akkor fog szerepelni a szavazólapon, ha azok már a bejelentéskor megadásra, illetve csatolásra kerülnek. Amennyiben a bejelentéskor ezt a párt elmulasztja, utólag a rövidített név vagy az embléma szavazólapon való feltüntetésére vonatkozó kérelem már nem terjeszthető el.

  Az embléma felbontására és formátumára vonatkozó pontos szabályokat a bejelentésre vonatkozó formanyomtatvány tartalmazza. Az embléma kapcsán figyelemmel kell lenni arra is, hogy Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerint jelölő szervezet jelképeként vagy annak részeként Magyarország címere és annak elkülöníthető részei, a címerpajzs és a Szent Korona nem használható.

 • A bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi. Ezt követően a Nemzeti Választási Bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet - legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. A Nemzeti Választási Iroda a bejelentett és nyilvántartásba vett jelölő szervezetekről közhiteles, elektronikus nyilvántartást vezet, amelyet a civil szervezetek bírósági nyilvántartása alapján folyamatosan frissít. Ha a jelölő szervezetként nyilvántartásba vett pártot törlik a civil szervezetek bírósági nyilvántartásából, a Nemzeti Választási Bizottság is törli a jelölő szervezetet a jelölő szervezetek nyilvántartásából.

 • A jelölő szervezet (párt) képviseletére a választási eljárásban az alábbi személyek jogosultak:

  1.  törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a párt képviselője,

  2.  a párt jelölő szervezetként való bejelentésére szolgáló formanyomtatványon, a szervezet képviseletére felhatalmazott személy,

  3.  az 1. és 2. pont szerinti személyek által meghatalmazott személyek,

  4. az 1-3. pont szerinti meghatalmazott – teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással – további meghatalmazást adhat (továbbdelegálhatja a képviseleti jogot). Az így kapott meghatalmazást csatolni kell a benyújtani kívánt beadványhoz (pl. jogorvoslati kérelemhez), illetve be kell mutatnia az illetékes választási irodában.

  A jelölő szervezet képviselője aláírásának hitelességét a választási szervek nem ellenőrzik, további okiratok (aláírási címpéldány stb.) becsatolását nem kérhetik.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben