A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatainak igénylése, átadása, felhasználása és megsemmisítése

Az Európai Parlament tagjainak választásán a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 153. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét, lakcímét, életkorát és nemét - a 89. § rendelkezéseire is figyelemmel - a listát állító jelölő szervezet kérésére a Nemzeti Választási Iroda az adatszolgáltatási díj megfizetését követően haladékalanul, de legkorábban a lista nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követően adja át.

Az adatszolgáltatás iránti kérelem leadására kizárólag írásban van lehetőség. Az adatszolgáltatás nem tartalmazza a Ve. 89. § (1) bekezdése szerint az adatai kiadását megtiltó választópolgárok nevét, lakcímét, életkorát és nemét.

Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a választáson jogerősen nyilvántartásba vett listát állító jelölő szervezet igazolja az adatszolgáltatás díjának – amely díj az adatszolgáltatásban szereplő választópolgáronként három forint – a Nemzeti Választási Iroda számlájára történt befizetését . A névjegyzéki adatok csak ezt követően adhatók ki. Az átutalás közlemény rovatában a lista nyilvántartásba vételéről szóló bizottsági határozat számát és a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba vételi számát kell feltüntetni.

Nemzeti Választási Iroda számlaszáma: 10032000-00333616-00000000.

A jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet nevében az adatszolgáltatás igénylésére és átvételére az alábbi személyek jogosultak:

1. a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerinti törvényes képviselő,

2. a törvényes képviselő által a jelölő szervezet bejelentésre szolgáló formanyomtatványon a jelölő szervezet nevében való nyilatkozattételre felhatalmazott személy,

3. az 1-2. pontban megjelölt személyek által adott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy.

Az igénylésben az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:

- az igénylő jelölő szervezet hivatalos neve,

- az igénylés jogcíme, a Ve. 153 § (1) bekezdés b) pontjára kell hivatkozni vagy arra, hogy az adatigénylés a névjegyzéki adatok közvetlen politikai kampány céljára való felhasználása érdekében történik,

- dátum, a szervezet nevében eljáró személy neve és aláírása.

Az igényléshez mellékelni szükséges az adatszolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.

 Az igénylés benyújtásának lehetséges módjai:

- elektronikus úton az nvb[kukac]nvi.hu címre küldve (aláírással ellátott szkennelt dokumentumként),

- személyesen a 1054 Budapest, Alkotmány utca 3. szám alatt hivatali időben, vagy

- postai úton a 1397 Budapest, Pf.:547 címre küldve.

Az igényelt névjegyzéki adatok rendelkezésre bocsátása adathordozón történik és az átadásról átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

Az átadott-átvett adatokat a jelölő szervezet kizárólag közvetlen politikai kampány céljára használhatja fel, egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személy részére történő átadásuk szigorúan tilos!

Az adatszolgáltatások adatait – teljesítésük időpontjától függetlenül – a jelölő szervezeteknek legkésőbb a szavazás napján 16:00 óráig meg kell semmisíteniük, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül át kell adniuk a Nemzeti Választási Irodának.

Az adatok jogosulatlan felhasználása, illetve azok megsemmisítésére, valamint a megsemmisítésről készült jegyzőkönyv megküldésére vonatkozó kötelezettség megszegése esetén - az erre irányuló kifogás alapján - bírság kiszabásának van helye!

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben