15/2014. NVB iránymutatás az eltérő településen, fővárosi kerületben vagy megyében történő jelölés, illetve az ugyanazon jelölési fajtán belül többes jelölés elfogadása esetén követendő eljárásrendről

A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 51. § (1) bekezdésében írt hatáskörében eljárva – a Nemzeti Választási Iroda elnökének kezdeményezésére – az alábbi

 
iránymutatást
adja ki:
 
1.  Amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár által a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán elfogadott jelölések nem ugyanazon településen, fővárosi kerületben vagy megyében vannak, vagy ugyanabban a jelölési fajtában több jelölést is elfogadott, a választási iroda az ajánlóív iránti igény rögzítése során a Nemzeti Választási Rendszer (NVR) által adott jelzés alapján tájékoztatja a választópolgárt, hogy az ajánlóív kiadása törvényi tilalomba ütközik és ezért az ajánlóíveket nem adja ki.
2.  Az 1. pontban foglaltak fennállása esetén a választási iroda a tájékoztatást haladéktalanul elvégzi. A tájékoztatás arra terjed ki, hogy a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat az NVR-ben rögzített adatok szerint az Övjt. 8. §-ában foglalt rendelkezésekbe ütközik, valamint tartalmazza a tájékoztatást megalapozó konkrét adatokat.
 
3. A választási iroda 1. pontban foglalt tevékenységével kapcsolatban a Ve. 210. §-a alapján kifogással lehet élni azon választási bizottság felé, mely mellett a választási iroda működik.
 
Az iránymutatás a Ve. alábbi rendelkezéseinek értelmezésére irányul:
„120. § (1) Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.
(2) Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti a választás kitűzését követően.
(3) Az ajánlóív iránti igénynek tartalmaznia kell a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, ennek hiányában magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy
a) a jelölést elfogadja,”
„121. § (2) A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző negyvennyolcadik napon átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el.”
 
Az iránymutatás kiadása során a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) figyelembe vett rendelkezései:
 
„8. § (1) A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát is ajánlhat, de csak egy településen, fővárosi kerületben, megyében fogadhat el jelölést.
(2) Az egyéni listás választási rendszerben a választópolgár egyidejűleg legfeljebb egy polgármesteri, egy egyéni listás és egy megyei listás jelöltséget fogadhat el.
(3) A vegyes választási rendszerben a választópolgár egyidejűleg:
a) a fővároson kívül legfeljebb egy egyéni választókerületi, egy kompenzációs és egy megyei listás jelöltséget,
b) a fővárosban egy egyéni választókerületi, egy kompenzációs listás és egy fővárosi kompenzációs listás jelöltséget fogadhat el,
c) ha Budapesten a jelölt fővárosi kerületi kompenzációs listáról és fővárosi kompenzációs listáról egyaránt mandátumot szerez, a szavazást követő 3 napon belül nyilatkoznia kell, hogy melyiket fogadja el. Amelyik listáról nem fogadta el a mandátumot, arról a listáról a jelöltet törölni kell.
(4) A vegyes választási rendszerben a polgármesterjelölt egyidejűleg:
a) a fővároson kívül egy egyéni választókerületi, egy kompenzációs és egy megyei listás jelöltséget,
b) a fővárosban egy egyéni választókerületi, egy kompenzációs listás és egy fővárosi kompenzációs listás jelöltséget fogadhat el.
(5) A főpolgármester jelölt csak fővárosi kompenzációs listás jelöltséget fogadhat el.
(6) A választópolgár a fővárosi kompenzációs listán és megyei listán egyidejűleg nem lehet jelölt. A választópolgár megyei listán és megyei jogú városban egyidejűleg nem lehet jelölt. A választópolgár egyidejűleg nem lehet megyei listán jelölt és megyei jogú városban polgármesterjelölt.”
Az iránymutatás kiadása során a Ve. figyelembe vett rendelkezései:
 
„210. § (1) A választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik.
(2) Ha a választáson az (1) bekezdés szerinti választási bizottság nem működik, a kifogást az a választási bizottság bírálja el, amely mellett a választási iroda felettes választási irodája működik.”
 
Indokolás
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának anyagi jogi szabályait rögzítő Övjt. 8. §-ának rendelkezése értelmében a polgármester választáson, az egyéni listás és a vegyes választási rendszerben, a fővárosi közgyűlés tagjainak választásán, valamint a megyei közgyűlés tagjainak választásán az alábbi jelölési fajták különböztethetők meg:
-      polgármesterjelölt, főpolgármester-jelölt;
-      egyéni listás képviselőjelölt;
-      egyéni választókerületi képviselőjelölt;
-      kompenzációs listás jelölt;
-      fővárosi kompenzációs listás jelölt;
-      megyei listás jelölt.
A Ve. 120. § (3) bekezdésének b) pontja szerint a jelöltként indulni szándékozó választópolgárnak az ajánlóív iránti igény benyújtásakor nyilatkoznia kell a jelölés elfogadásáról. E nyilatkozat megtétele során a választópolgárnak azonban figyelemmel kell lennie az Övjt. 8. §-ában foglalt azon rendelkezésekre, melyek szerint jelölést csak egy településen, fővárosi kerületben, megyében fogadhat el, valamint, hogy egy jelölési fajtán belül csak egy jelölést fogadhat el. Az Övjt. 8. § (1) bekezdésének és a (2)-(6) bekezdések rendelkezéseinek egymáshoz való viszonyából is következik, hogy amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár akár az egyéni listás választási rendszerben, akár a vegyes választási rendszerben – a törvény szabályaival összhangban – több különböző jelölést is elfogad, úgy azt csak ugyanazon településen, fővárosi kerületben teheti meg. Mindezen túl megyei listás és polgármester- illetve egyéni listás vagy a vegyes választási rendszer szerinti jelölés egyidejű elfogadása csak oly módon történhet, hogy a választópolgár azon településen fogad el jelölést, amely a megyei listás jelölése szerinti megyébe tartozik és fordítva, megyei listás jelölést olyan megyében fogad el, amely magában foglalja azt a települést, ahol egyéni-, kompenzációs listás vagy polgármester jelölést elfogad. Az Övjt. 8. § (2)-(6) bekezdései pedig egyértelműen rögzítik, hogy a választópolgár egyidejűleg jelölési fajtánként csak egy jelölést fogadhat el.
 
Azt, hogy a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat az Övjt. hivatkozott rendelkezéseinek megfelel, a Ve. 120. § (3) bekezdésének nyelvtani értelmezése szerint is az ajánlóív iránti igény benyújtásakor kell vizsgálni. Az ajánlóív iránti igény befogadása, az igény jogszabályi feltételeknek való megfelelésének vizsgálata és az ajánlóív kiadása a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda feladata.
 
A választási irodák az ajánlóív iránti igényeket minden esetben rögzítik a Nemzeti Választási Rendszerben (NVR), és amennyiben az megfelel a jogszabályi követelményeknek, úgy az iroda leghamarabb a választást megelőző negyvennyolcadik napon az NVR-ből kinyomtatott íveket átadja az igénylőnek.
 
A Ve. azonban nem tartalmaz rendelkezést arra vonatkozóan, hogy mi a követendő eljárásrend abban az esetben, ha az ajánlóív iránti igény nem felel meg a jogszabályi követelményeknek. Sem a választási irodák, sem a választási bizottságok tekintetében nem nevesít olyan konkrét, határozathozatalt megalapozó hatáskört, amely alapján azok formalizált döntéssel visszautasíthatják vagy megtagadhatják az ajánlóív kiadása iránti igényt.
 
Tekintettel azonban arra, hogy a Ve. 120. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlóív iránti igény elválaszthatatlan része a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat, mely kizárólag az Övjt. 8. §-ában foglaltak betartása esetén érvényes, e nyilatkozat tartalmát az ajánlóív benyújtásakor kell vizsgálnia a választási irodának.
 
Az igény benyújtását követően, amennyiben ez a helyzet fennáll, a választási iroda haladéktalanul, írásban tájékoztatja a jelöltként indulni szándékozó választópolgárt arról, hogy az NVR adatai szerint a benyújtott ajánlóív iránti igényén megjelölt jelölési fajtában már fogadott el jelölést, vagy nem ugyanazon településen, fővárosi kerületben kíván egyéni, polgármester-, illetve kompenzációs listás jelölést elfogadni, illetve, hogy az elfogadni kívánt egyéni-, polgármesterjelölés helye szerinti település nem abba a megyébe tartozik, ahol megyei listás jelölést már elfogadott. Mindezek alapján az igénylés ellentétes az Övjt. 8. §-ában foglaltakkal. Mivel az ajánlóív kiadása iránti igény az Övjt. 8. §-ának rendelkezéseibe ütközik, az ívek kiadására nincs lehetőség.
 
A helyi választási iroda jogellenes ajánlóív iránti igénylésről szóló tájékoztatása tartalmazza a jogszabályi tilalomba ütközés megjelölésén túl azt is, hogy többes jelölés elfogadása esetén mely jelölési fajtában és hol fogadott el a választópolgár már jelölést, míg az Övjt. 8. § (1) bekezdésének megsértése esetén azoknak a különböző településeknek, fővárosi kerületeknek, illetve megyének a felsorolását, ahol jelölést fogadott el, valamint azt, hogy e tájékoztatással összefüggésben a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján kifogás nyújtható be a helyi választási bizottsághoz.
 
A választás tisztaságának elvébe, az Övjt. 8. §-ának és a Ve. 120. § (3) bekezdésének rendelkezésébe ütközne, valamint adatvédelmi szempontból is rendkívül aggályos lenne az, ha a jelöltként indulni szándékozó választópolgárnak az ajánlóív igénylésekor benyújtott, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatát a választási szervek nem vizsgálnák. Ez esetben oly módon válna az őt ajánló választópolgárok adatainak kezelőjévé, hogy – a többes jelölés elfogadása esetén – adatkezelésének célja valamelyik jelölése esetén nyilvánvalóan nem teljesül, valamint nyilatkozata a tételes jog rendelkezéseibe ütközik.
 
Budapest, 2014. július 29.
 
 
Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke

 

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben