Nemzetiségi megfigyelő megbízása

Az időközi nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztáson, azonos módon az általános választásokra vonatkozó szabállyal, a jelölő szervezet nem bízhat meg tagot a választási bizottságokba.  

Az időközi települési nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztáson a jelölő szervezet a szavazóhelyiségbe egy megfigyelőt jogosult megbízni. 

Megfigyelő csak az a választópolgár lehet, aki a központi névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgáraként szerepel.

Nem lehet nemzetiségi megfigyelő:

 1. a köztársasági elnök,
 2. a háznagy,
 3. képviselő,
 4. alpolgármester,
 5. jegyző,
 6. a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona,
 7. jelölt,
 8. választási bizottság tagja és
 9. választási iroda tagja.

 

A közös jelöltet állító nemzetiségi jelölő szervezetek együttesen jogosultak egy megfigyelő megbízására.

A megfigyelőt legkésőbb a szavazás napját megelőző kilencedik napon 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási iroda vezetőjénél. A helyi választási irodák elérhetőségei itt találhatóak.

A bejelentésnek tartalmaznia kell

 • a megbízó nemzetiségi jelölő szervezet nevét,
 • a megfigyelő nevét, magyarországi lakcímét, személyi azonosítóját és
 • annak a szavazóhelyiségnek a megjelölését, ahová a megbízás szól.

A megfigyelő választójogát a helyi választási iroda ellenőrzi.

A megfigyelő bejelentésére – azaz a bejelentésre szolgáló dokumentum aláírására – a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője jogosult:

 1. a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerinti törvényes képviselő,
 2. a törvényes képviselő által a szervezet bejelentésre szolgáló P4-es nyomtatványon a jelölő szervezet nevében nyilatkozattételre felhatalmazott személy,
 3. az a. és b. pontban megjelölt személyek által adott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy.

A megfigyelő bejelentésére szolgáló dokumentumot papír alapon és eredetben vagy elektronikus aláírással hitelesítve e-mailben vagy e-papíron kell eljuttatni a helyi választási iroda vezetőjéhez.

A dokumentumokat bárki, meghatalmazás nélkül leadhatja az illetékes helyi választási irodában.

A nemzetiségi megfigyelő jelen lehet a szavazatszámláló bizottság munkájánál, ennek keretében:

 • figyelemmel kísérheti a szavazatszámláló bizottság munkáját,
 • a szavazást, illetve a szavazatszámláló bizottság munkáját tevőlegesen vagy ráutaló magatartással nem befolyásolhatja, és nem zavarhatja,
 •  a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyvben rögzítheti észrevételeit,
 • kifogást nyújthat be,
 • a szavazás lezárását követően a lezárt urnát aláírhatja,
 • a szavazóhelyiségben köteles regisztrációs kártyát viselni.

A megfigyelő megbízásával és tevékenységével kapcsolatos költségek a megbízó nemzetiségi jelölő szervezetet terhelik.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben