988/2018. NVB határozat - dr. M. Sz. A magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

988/2018. számú határozata

                                                                           

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. M. Sz. A magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 6 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Főváros Választási Bizottság 7/2018. (VI. 7.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. június 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. Beadványozó 2018. június 6-án 23 óra 18 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: FVB) a Budapest VIII. kerületében 2018. július 8-ra kitűzött időközi polgármester-választás kapcsán a Józsefváros című önkormányzati újság 2018. június 6. napján megjelent 19. számának tartalma miatt. Előadása szerint a hivatkozott lapszám sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség elvét. A lapszám elektronikus elérhetőségét Beadványozó jogorvoslati kérelmében megjelölte.
 2. A kifogás szerint a VIII. Kerületi Önkormányzat lapjának tekintendő Józsefváros című sajtótermékben annak kiadója a 2018. június 6-i szám 2., 3., 4., 5., 7., 11. és 13. oldalán fényképen, illetve a szövegben – némelyik oldalon több ízben is – megjelenítette dr. Sára Botondot, Józsefváros alpolgármesterét, aki az időközi polgármester-választáson a Fidesz-KDNP jelölő szervezetek polgármester-jelöltje. E tartalmak összességükben és külön-külön is sértik a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség választási alapelvét, mivel egyrészt dr. Sára Botondon kívül a választókerületben induló többi jelölt a kiadványban ehhez képest csak egyetlenegy ízben, az időközi polgármester-választáson induló jelöltek személyét ismertető cikkben jelenik meg.
 3. Álláspontja szerint mivel gyakori megjelenésű sajtótermékről van szó, amely jelentősebb terjedelemben számol be a közérdeklődésre számot tartó eseményekről, nincs elvi akadálya az esélyegyenlőség elve vizsgálatának az önálló lapszámban.
 4. Véleménye szerint a sérelmezett kiadvány dr. Sára Botond aránytalanul nagyszámú szerepeltetésével ésszerű indok nélküli előnyt biztosított egy jelöltnek és az őt jelölő szervezeteknek. Ezek a sérelmezett tartalmak egyértelműen alkalmasak a választópolgárok akaratának Ve. 141. §-a szerinti befolyásolására.
 5. Az FVB 7/2018. (VI. 7.) FVB számú határozatában megállapította, hogy a kifogásolt lapszám két nappal az időközi polgármester választás jelöltkéni nyilvántartásba vételre nyitva álló határidő lejárta után jelent meg, továbbá rögzítette, hogy tájékoztat a polgármester-jelöltként nyilvántartásba jelöltekről. A lapszámban szereplő többi cikk tekintetében megállapította, hogy az a kerület életében fontos eseményekről tudósít, amelyek jellemzően olyan történések, melyekről elvárt, hogy egy önkormányzati lap hírt adjon. Ilyen esetekben az FVB álláspontja szerint pedig nyilvánvaló, hogy az adott terület felelőse, így például az illetékes alpolgármester megjelenik, megszólal. A kifogásolt írások, amelyekben Sára Botond szerepel, ugyancsak ilyen eseményekről tudósítanak, amelyekben mint választókerület képviselője, mint a városüzemeltetésért felelős alpolgármester, vagy mint az időközben lemondott polgármester általános helyettese jelenik meg aktív szereplőként.
 6. A fentiekre tekintettel az FVB a Ve. 151. § (1) bekezdésében rögzített hatáskörében eljárva, a Beadványozó kifogását a Ve. 220. §-a alapján elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. június 7-én 18 óra 4 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben a kifogásban előadott jogi érvelés és következtetés fenntartása mellett az alábbi új ténybeli és jogi érveket hozta fel.
 2. Előadása szerint Sára Botond neve a sérelmezett lapszámban tizenháromszor jelenik meg, amelyek közül kizárólag egy nem kifogásolható, tekintettel arra, hogy a többi polgármester-jelölt is megjelenik. Álláspontja szerint egy hivatalban lévő alpolgármester e minősége, és a folyamatban lévő választási eljárásban fennálló polgármester-jelölti minősége nem választható el egymástól hermetikusan, mivel a jelölt bármilyen minőségben való megjelenése alkalmas a választói akarat befolyásolására.
 3. Beadványozó hivatkozik továbbá a Kúria Kvk.III.37.236/2018/4. számú határozatára is, hangsúlyozva, hogy „az önkormányzati lapok szerkesztési gyakorlatát választási kampányidőszakban a Ve. követelményei korlátozhatják. E körben is utalni kell arra a megállapításra, amely szerint az időszaki kiadvány felelősséget visel a közölt tartalomért abban az esetben is, amikor a választási kampány idején tesz közzé politikai, közéleti tartalmakat”.
 4. A fentiekre tekintettel kérte az FVB határozatának megváltoztatását, a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezet közötti alapelv sérelmének megállapítását, a lap kiadójának további jogsértéstől való eltiltását, a fellebbezésnek helyt adó határozat rendelkező részének közzétételét a Józsefváros című időszaki lap következő számában, valamint bírság kiszabását.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés nem alapos.
 2. A 2018. április 8-i országgyűlési képviselők választása során dr. Kocsis Mátét, Budapest Főváros VIII. kerület (Józsefváros) polgármesterét országgyűlési képviselővé választották, aki 2018. április 17. napjával polgármesteri tisztségéről lemondott.
 3. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20. § (5) bekezdése szerint, ha a polgármester megbízatása megszűnik, időközi választást kell kitűzni. Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottsága 1/2018. (IV.18.) számú határozatával az időközi polgármester-választást 2018. július 8. napjára tűzte ki.
 4. Beadványozó a Józsefváros című önkormányzati újság 2018. június 6. napján megjelent lapszám tartalmát az időközi polgármesteri választásokkal összefüggésben sérelmezte. A fellebbezéssel érintett lapszám vizsgálata során az alábbiakat rögzíti a Nemzeti Választási Bizottság. A lapszám hat cikkében jelenik meg dr. Sára Botond. A 2. oldalon a „Több mint 22 ezer virág józsefvárosi lakosoknak” című cikkben szólaltatják meg. A 3. oldalon a „Főhajtás a Nemzeti Összetartozás Napján” című írás rögzíti, hogy alpolgármesterként beszédet mondott. A 4-5. oldalon a „Folyamatos lépések a közbiztonság és a köztisztaság javítása érdekében” című cikkben a címben jelzett témákról tájékoztat. A 7. oldalon olvasható írás arról tudósít, hogy a Józsefváros egy idős, az ő általa képviselt választókerületben élő lakóját köszönti a születésnapja alkalmából az önkormányzat nevében. A 11. oldalon egy, a kommunista diktatúra idején az állambiztonság látókörébe került emberekről szóló kiállítást nyit meg harmadmagával. A 13. oldalon egy hadirokkantak, hadiözvegyek, hadiárvák emlékére készített emléktábla felavatásán mondott beszéde miatt szerepelt az alpolgármester.
 5. A Józsefvárosi Önkormányzat honlapján található információk alapján dr. Sára Botond a polgármester általános helyettese, akinek közvetlen felügyelete alá tartozó terület a városfejlesztés, vagyongazdálkodás, költségvetés és pénzügyek, valamint a városüzemeltetés és kommunális szolgáltatások köre.
 6. A polgármester lemondásából, pozíciójának jelenlegi betöltetlenségéből, valamint az általános polgármester-helyettes fentiekben vázolt feladatataiból kiindulva egyenesen következik, hogy dr. Sára Botond a lapszámban megjelenített valamennyi megnyilvánulása polgármester-helyettesi és nem jelölti minőségéből fakad.
 7. A Nemzeti Választási Bizottság rámutat arra a körülményre is, hogy a kifogásolt lapszámban dr. Sára Botond több helyen másokkal, így a 2-3. oldalon szereplő tudósításban más alpolgármesterek társaságában, illetve a 7. oldalon egyéni választókerületi önkormányzati képviselőként szerepelt.
 8. Beadványozó fellebbezésében a Kúria Kvk.III.37.236/2018/4. számú határozatára hivatkozott, amellyel önkormányzati lap választási kampányban szükséges szerkesztési gyakorlatára, valamint a kifogásolt lapszám esetében a Ve. szabályaiba való ütközésre igyekezett érveket szolgáltatni. A Nemzeti Választási Bizottság rámutat azonban, hogy a hivatkozott kúriai döntés más tényállás mellett, az országgyűlési választások során született.
 9. Beadványozó által megfogalmazott értelmezés szerint önkormányzati lapban semmilyen tájékoztatást sem lehetne adni a polgármesterjelöltként induló alpolgármester hivatali tevékenységéről, illetve kizárólag a többi jelölttel arányosan lehetne csak tájékoztatni. Ez az álláspont azonban ellentmond nemcsak az önkormányzatok, valamint a tisztségviselői tevékenységéről való tájékoztatás jogának, illetve – ahogyan arra a Kvk.IV.37.360/2014/2. számú végzésében a Kúria is utalt – egyfajta kötelezettségének, hanem Beadványozó kifogásában idézett Kvk.I.37.394/2014/2. számú kúriai határozatnak is, amely szerint „[a] helyi önkormányzatok kiadványaiban a települések prominens személyeinek többszöri megjelenítése általánosságban nem kifogásolható.”
 10. Tárgyi ügyhöz hasonló tényállás mellett, a Kúria Kvk.II.37.398/2014/2. számú határozatában kimunkált álláspontot tartja iránymutatónak a Bizottság, amely szerint „[v]ilágosan el kell különíteni az önkormányzati feladatokat a kampánytevékenységtől”. Beadványozó kifogásában, illetve fellebbezésében megjelölt tevékenységek az önkormányzat, illetve a polgármester feladatkörébe tartoznak, a polgármester-helyettes egyértelműen a lemondott polgármester kötelezettségeit teljesítette, amelyről a helyi sajtó beszámolt.
 11. A fentiek mellett az is rögzíthető, hogy a kifogásolt lapszám cikkeiben kampányüzenet nincs megfogalmazva, az időközi polgármester-választásra irányuló utalás, tájékoztatás – egy, minden jelöltet megnevező cikket leszámítva – nem szerepel az újságban.
 12. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint – a Kúria által is megerősített, fentiekben idézett gyakorlat alapján – nem állapítható meg jogsértés a kifogásolt lapszám tekintetében.
 13. Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság az FVB határozatát helybenhagyta és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, a 151. §-án, a 231. § (5) bekezdés a) pontján,  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. június 11.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke