987/2018. NVB határozat - Kádár Barnabás Áron magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

987/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Kádár Barnabás Áron magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az

 

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvényt?”

 

országos népszavazási kezdeményezés támogatására gyűjtött érvényes aláírások száma százezer alatt maradt.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. június 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

 

 

 

Indokolás

I.

[Az aláírások ellenőrzésének megállapításáról való rendelkezés]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság 2017. július 25-én hozott 92/2017. számú határozatával megtagadta a hitelesítését Szervező 2017. július 6-án benyújtott „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvényt?” országos népszavazási kezdeményezésének.
 2. A Kúria 2017. november 7-én a Knk.IV.37.686/2017/3. számú végzésével a Nemzeti Választási Bizottság 92/2017. számú határozatát megváltoztatta, és a kérdést hitelesítette. A támogató aláírások gyűjtése a hivatkozott végzésnek a Magyar Közlönyben való közzétételét és Szervezőnek a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 14. § (1) bekezdése szerinti ajánlóívek iránti igénylésének teljesítését követően kezdődhetett meg.
 3. Az Nsztv. 19. § (1) bekezdése alapján az aláírásgyűjtésre nyitva álló 120 napos időtartam az Nsztv. 18. §-a alapján 2018. február 27. és 2018. május 18. között szünetelt. Szervező a törvényes határidőn belül – tekintettel az Nsztv. 18. § (2) bekezdésére – 2018. február 28-án 14.819 darab aláírásgyűjtő ívet adott át a Nemzeti Választási Irodának.
 4. Az Nsztv. 18. § (3) bekezdése értelmében a Nemzeti Választási Iroda a szavazás napját követő negyvenedik napon átadja a szervező részére az általa igényelt mennyiségű, a hitelesített kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet. Szervező 2018. május 10-én elektronikus úton arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Irodát, hogy az aláírásgyűjtést a továbbiakban nem kívánja folytatni, így új íveket sem kíván igényelni.
 5. A Nemzeti Választási Irodának az Nsztv. 21. § (9) bekezdése szerinti tájékoztatása alapján megállapítható, hogy a 2018. február 28-án benyújtott 14.819 db aláírásgyűjtő ív közül 2.027 darab ív tartalmazott aláírást. Ezen ívek közül 2.024 darab, a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 1. melléklete szerinti, vagyis a személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló ív, amelyeken maximálisan 15 aláírás helyezhető el, továbbá 3 darab az IM rendelet 2. melléklete szerinti ív, amelyeken maximálisan 6 aláírás helyezhető el.
 6. Tekintettel arra, hogy az IM rendelet 1. melléklete szerinti 2.024 darab íven legfeljebb 30.360 aláírás, az IM rendelet 2. melléklete szerinti 3 darab íven pedig legfeljebb 18 további aláírás helyezhető el, az ellenőrzés alá vehető aláírások száma így legfeljebb 30.378 lehet.
 7. Az Nsztv. 21. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Nemzeti Választási Irodának az aláírások ellenőrzését addig kell folytatnia, amíg bizonyossá nem válik, hogy az érvényes aláírások száma százezer alatt marad.
 8. Matematikai számítás alapján kétséget kizáróan megállapíthatóvá vált, hogy Szervező a kezdeményezés támogatására százezernél kevesebb, legfeljebb 30.360 érvényes aláírást gyűjtött.
 9. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 22. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a Nemzeti Választási Irodának az aláírások ellenőrzésének eredményéről szóló tájékoztatása alapján megállapította, hogy az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvényt?” országos népszavazási kezdeményezést támogató érvényes aláírások száma százezer alatt maradt.
 10. Az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „[l]egalább kétszázezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendel el. A köztársasági elnök, a Kormány vagy százezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendelhet el. Az érvényes és eredményes népszavazáson hozott döntés az Országgyűlésre kötelező”.
 11. Mivel az érvényes aláírások száma százezer alatt maradt, az országos népszavazás elrendelésére – figyelemmel az Alaptörvény idézett rendelkezésére – az Országgyűlésnek mérlegelési jogkörében eljárva sincs lehetősége.

 

II.

[A személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 24. § (4) bekezdése értelmében felhívja a Nemzeti Választási Irodát, hogy jelen határozat jogerőre emelkedését követő 30 nap elteltével a benyújtott aláírásgyűjtő íveket, valamint a technikai nyilvántartást semmisítse meg.

 

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdésén, az Nsztv. 14. § (1) bekezdésén, a 18. §-án, a 19. § (1) bekezdésén, a 21. § (1) bekezdésén, (5) bekezdés b) pontján, (9) bekezdésén, a 22. § (3) bekezdésén, a 24. § (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 1. §-án, a 28. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. május 31.

 

 

                                                                                               Dr. Bozsóki Éva

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                               elnökhelyettese