986/2018. NVB határozat - Schádi Tamás István magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

986/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Schádi Tamás István magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az

 

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozataiban foglaltak helytállóságának rendszeres, kötelező, a hatósági nyilvántartásokban foglalt adatokkal való összevetéssel történő vizsgálatát?”

 

országos népszavazási kezdeményezés támogatására gyűjtött érvényes aláírások száma százezer alatt maradt.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. június 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

 

 

Indokolás

I.

[Az aláírások ellenőrzésének megállapításáról való rendelkezés]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság 2017. június 22-én hozott 77/2017. számú határozatával megtagadta a hitelesítését Szervező 2017. május 31-én benyújtott „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozataiban foglaltak helytállóságának rendszeres, kötelező, a hatósági nyilvántartásokban foglalt adatokkal való összevetéssel történő vizsgálatát?” országos népszavazási kezdeményezésének.
 2. A Kúria 2017. október 24-én a Knk.VII.37.592/2017/2. számú végzésével a Nemzeti Választási Bizottság 77/2017. számú határozatát megváltoztatta, és a kérdést hitelesítette. A támogató aláírások gyűjtése a hivatkozott végzésnek a Magyar Közlönyben való közzétételét és Szervezőnek a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 14. § (1) bekezdése szerinti ajánlóívek iránti igénylésének teljesítését követően kezdődhetett meg.
 3. Az Nsztv. 19. § (1) bekezdése alapján az aláírásgyűjtésre nyitva álló 120 napos időtartam az Nsztv. 18. §-a alapján 2018. február 27. és 2018. május 18. között szünetelt. Szervező a törvényes határidőn belül – tekintettel az Nsztv. 18. § (2) bekezdésére – 2018. február 6-án 19.999 darab aláírásgyűjtő ívet adott át a Nemzeti Választási Irodának.
 4. Az Nsztv. 18. § (3) bekezdése értelmében a Nemzeti Választási Iroda a szavazás napját követő negyvenedik napon átadja a szervező részére az általa igényelt mennyiségű, a hitelesített kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet. Szervező 2018. május 9-én elektronikus úton arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Irodát, hogy az aláírásgyűjtést a továbbiakban nem kívánja folytatni, így új íveket sem kíván igényelni.
 5. A Nemzeti Választási Irodának az Nsztv. 21. § (9) bekezdése szerinti tájékoztatása alapján megállapítható, hogy a 2018. február 6-án benyújtott 19.999 db aláírásgyűjtő ív közül 2 darab ív tartalmazott aláírást. Ezen ívek mindegyike, a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 1. melléklete szerinti, vagyis a személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló ív. A hivatkozott C05019501 és C05019504 sorszámú íveken összesen 18 darab aláírás szerepel.
 6. Az Nsztv. 21. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Nemzeti Választási Irodának az aláírások ellenőrzését addig kell folytatnia, amíg bizonyossá nem válik, hogy az érvényes aláírások száma százezer alatt marad.
 7. A fentiek alapján kétséget kizáróan megállapítható, hogy Szervező a kezdeményezés támogatására százezernél kevesebb, legfeljebb 18 érvényes aláírást gyűjtött.
 8. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 22. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a Nemzeti Választási Irodának az aláírások ellenőrzésének eredményéről szóló tájékoztatása alapján megállapította, hogy az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozataiban foglaltak helytállóságának rendszeres, kötelező, a hatósági nyilvántartásokban foglalt adatokkal való összevetéssel történő vizsgálatát?” országos népszavazási kezdeményezést támogató érvényes aláírások száma százezer alatt maradt.
 9. Az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „[l]egalább kétszázezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendel el. A köztársasági elnök, a Kormány vagy százezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendelhet el. Az érvényes és eredményes népszavazáson hozott döntés az Országgyűlésre kötelező”.
 10. Mivel az érvényes aláírások száma százezer alatt maradt, az országos népszavazás elrendelésére – figyelemmel az Alaptörvény idézett rendelkezésére – az Országgyűlésnek mérlegelési jogkörében eljárva sincs lehetősége.

 

II.

[A személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 24. § (4) bekezdése értelmében felhívja a Nemzeti Választási Irodát, hogy jelen határozat jogerőre emelkedését követő 30 nap elteltével a benyújtott aláírásgyűjtő íveket, valamint a technikai nyilvántartást semmisítse meg.

 

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdésén, az Nsztv. 14. § (1) bekezdésén, a 18. §-án, a 19. § (1) bekezdésén, a 21. § (1) bekezdésén, (5) bekezdés b) pontján, (9) bekezdésén, a 22. § (3) bekezdésén, a 24. § (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 1. §-án, a 28. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2018. május 31.

 

                                                                                               Dr. Bozsóki Éva

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                               elnökhelyettese