76/2015. NVB határozat - Szepessy Zsolt képviselőjelölt által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
76/2015. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Szepessy Zsolt képviselőjelölt (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. április 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Beadványozó 2015. április 15-én 8 óra 30 perckor kifogást nyújtott be a Veszprém megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB). Beadványában előadta, hogy az ATV Zrt. médiaszolgáltató a 2015. április 10-én sugárzott Egyenes Beszéd című műsorával megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontját, mert a Veszprém megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2015. április 12-én tartott időközi választással összefüggésben csak három jelöltet, a FIDESZ-KDNP, az MSZP-DK és a JOBBIK jelöltjét hívták meg a kifogásolt műsorba, így csak e jelölteknek volt lehetőségük széles nyilvánosság előtt ismertetni programjukat. A Beadványozó álláspontja szerint ez az időközi választáson induló többi jelölttel, így az Összefogás Párt jelöltjével szemben is diszkriminatív magatartás és sérti a Ve.-ben foglalt, esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között eljárási alapelvet. Mindezek alapján kérte, hogy az OEVB állapítsa meg, hogy az ATV Zrt. törvénysértést követett el és ismételtesse meg a választást.
A kifogás 2015. április 15-én áttételre került a Nemzeti Választási Bizottsághoz.
II.
A Ve. 209. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (1) és (3) bekezdései szerint a törvényben meghatározott határidők jogvesztők, azok annak utolsó napján 16 órakor járnak le.
A Beadványozó jogsértésként az ATV Zrt. 2015. április 10-én sugárzott, Egyenes Beszéd című műsornak a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző műsorszerkesztését jelölte meg. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a 2015. április 10-i jogsértéssel szemben joghatályosan 2015. április 13-án 16.00 óráig lehetett volna jogorvoslattal élni. Mindezek alapján megállapítható, hogy a 2015. április 15-én 8 óra 30 perckor benyújtott beadvány elkésett volt.
A Ve. 215. § b) pontja rögzíti, hogy a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett.
Fenti jogszabályi rendelkezés alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
III.
A határozat a Ve. 10. §-án, a 209. § (1) bekezdésén, a 215. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2015. április 15.
 
 
                                                                     Prof. Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke