72/2015. NVB határozat - H. E. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
72/2015. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság H. E. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozza a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Veszprém megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 41/2015. (IV. 06.) OEVB határozata elleni fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. április 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2015. április 3-án 14 óra 15 perckor kifogást nyújtott a Veszprém megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a Ve. 2. § (1) bekezdése a) és e) pontjában foglalt alapelvek megsértése miatt. Kifogásában előadta, hogy 2015. április 3-án a kifogás mellékleteként benyújtott szórólapot helyeztek el a postaládájában. A kifogás mellékleteként benyújtott szórólapon a következő állítások szerepeltek: „Orbán Viktor bevallotta egykori katonatársának és barátjának, Simicska Lajosnak, hogy jelentéseket kellett írnia róla az állambiztonsági szerveknek. Ha ez igaz, a Miniszterelnök a kommunista rendszer besúgója volt.” „Minden hazugság volt ez elmúlt 30 évben?” „Az oroszoknak dolgozom”.
mely nem volt a jogszabályoknak megfelelő impresszummal sem ellátva. Előadta továbbá, hogy a szórólapon valótlan tényállítások alkalmasak voltak a választópolgárok akaratának befolyásolására, súlyosan megsértve ezáltal a választási eljárás több alapelvét. A valótlan tények terjesztésével megtévesztették a választópolgárokat. Álláspontja szerint a szórólap sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített, a választások tisztaságának alapelvét és e) pontjában foglalt, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét is. Kifogásában előadta, hogy a szórólapon kiadóként feltüntetett Veszprémi Antikommunista Szövetség is sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, mert nem tüntette fel szórólapján a törvényi előírásoknak megfelelő impresszumot. Hivatkozott a Nemzeti Választási Bizottság 1112/2014. határozatára is.
Kéri, hogy a kifogásnak a bizottság adjon helyt és a Ve. 218. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a jogszabálysértés tényét állapítsa meg és a jogsértőt a további jogszabálysértéstől tiltsa el.
Az OEVB 41/2015. (IV. 06.) számú határozatában a kifogásnak részben helyt adott és megállapította, hogy a kifogás mellékleteként megküldött szórólapban foglaltak alkalmasak lehetnek a választópolgárok akaratának befolyásolására, az azon megjelölt szöveg befolyásolhatja a választói akaratot annak sértő volta miatt. Az OEVB megállapította továbbá, hogy ezzel sérült a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában megfogalmazott jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási eljárás alapelve. Az OEVB kiemelte, hogy sem a kifogásból, sem a becsatolt szórólapból nem volt megállapítható a Veszprémi Antikommunista Szövetség létezése, illetve elérhetősége, ezért a további tevékenységtől való eltiltás, valamint szankció alkalmazása akadályba ütközött.
II.
Beadványozó 2015. április 10-én 11 óra 25 perckor személyesen fellebbezést nyújtott be az OEVB-nél a Nemzeti Választási Bizottsághoz címezve. A fellebbezésben rögzítette, hogy álláspontja szerint az OEVB határozata jogszabálysértő. Fellebbező szerint az OEVB tévesen nem állapította meg a jogszabálysértés tényét az impresszum hiánya miatt. Fellebbező hivatkozott továbbá a Nemzeti Választási Bizottság 1112/2015. számú határozatára is. Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezésnek adjon hely, és az OEVB határozatát változtassa meg.
III.
A Ve. 224. § (1) és (2) bekezdései szerint a fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen.
A Ve. 10. § (1) és (3) bekezdései szerint a törvényben meghatározott határidők jogvesztők, a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.
A Nemzeti Választási Bizottság először azt vizsgálta, hogy az OEVB eleget tett-e a Ve. 46. § cb) pontjában foglalt követelménynek, mely szerint a választási bizottság határozatának tartalmaznia kell a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatást.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy az OEVB jelen ügyben érintett határozata rendelkezik a fellebbezésre jogosultak alanyi köréről, a jogorvoslati kérelem benyújtásának módjáról (személyesen, levélben, e-mailben, telefaxon) és helyéről (cím, elektronikus levélcím és faxszám megjelölésével). A határozat továbbá a jogorvoslati határidőre vonatkozóan is pontos tájékoztatást ad, rögzíti, hogy a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az 2015. április 9-én 16.00 óráig megérkezzen az OEVB részére.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB határozata a törvényi rendelkezéseknek megfelelően tartalmazta a fellebbezés benyújtására vonatkozó minden olyan információt, amely a választópolgár, a jelölő szervezet, valamint az ügyben érintett jogi személy számára szükséges a fellebbezés határidőben történő előterjesztéséhez.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Beadványozónak az OEVB-hez 2015. április 10-én 11 óra 25 perckor megérkezett fellebbezése a Ve. 224. § (2) bekezdésében foglalt határidőn túl került benyújtásra.
A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett. A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Beadványozó fellebbezése elkésett, ezért annak érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.
IV.
A határozat a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdésén, a 224. §-án, a 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2015. április 10.
 
 
                                                                                        Prof. Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke