57/2015. NVB határozat - Blazovich Timea képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
57/2015. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Blazovich Timea képviselőjelölt (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozza a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Veszprém megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 33/2015. (III. 26.) OEVB határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. április 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2015. március 23-án kifogást nyújtott be a Veszprém megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodának (a továbbiakban: OEVI) címezve, arra való hivatkozással, hogy 2015. március 21-én Tapolcán kihelyezett plakátjait a Lehet Más a Politika jelölő szervezet több helyen is eltávolította. Kifogásához három darab fényképet csatolt a megrongált plakátokról. A beadványt, mint országgyűlési képviselőjelölt és mint a Földművelők,- Gazdálkodók, és az Új Élet Rendszerváltó Pártjának elnöke nyújtotta be a Bedványozó.
A kifogást a Veszprém megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) érdemi vizsgálat nélkül utasította el 33/2015. (III. 26.) OEVB számú határozatában. Az OEVB határozatában idézte a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek (a továbbiakban: Ve.) a kifogás kötelező tartalmi elemeiről rendelkező 212. § (2) bekezdését, majd megállapította, hogy a beadvány nem tartalmazza a benyújtó személyi azonosítóját és lakcímét sem.
II.
Beadványozó 2015. március 29-én 16 óra 3 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB-nél a Nemzeti Választási Bizottsághoz címezve. A fellebbezésben rögzítette, hogy a kifogását kívánja kiegészíteni megadva nevét, lakcímét, tartózkodási helyét és személyi azonosítóját. Kérte, hogy fellebbezését a Nemzeti Választási Bizottság fogadja el.
III.
A Ve. 224. § (1) és (2) bekezdései szerint a fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni, úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen.
A Ve. 10. § (1) és (3) bekezdései szerint a törvényben meghatározott határidők jogvesztők, a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.  
A Nemzeti Választási Bizottság először azt vizsgálta, hogy az OEVB eleget tett-e a Ve. 46. § cb) pontjában foglalt követelménynek, mely szerint a választási bizottság határozatának tartalmaznia kell a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatást.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy az OEVB jelen ügyben érintett határozata rendelkezik a fellebbezésre jogosultak alanyi köréről, a jogorvoslati kérelem benyújtásának módjáról (személyesen, levélben, e-mailben, telefaxon) és helyéről (cím, elektronikus levélcím és faxszám megjelölésével). A határozat továbbá a jogorvoslati határidőre vonatkozóan is pontos tájékoztatást ad, rögzíti, hogy a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az 2015. március 29-én 16.00 óráig megérkezzen az OEVB részére.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB határozata a törvényi rendelkezéseknek megfelelően tartalmazta a fellebbezés benyújtására vonatkozó minden olyan információt, amely a választópolgár, a jelölő szervezet, valamint az ügyben érintett jogi személy számára szükséges a fellebbezés határidőben történő előterjesztéséhez.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Beadványozónak az OEVB-hez 2015. március 29-én 16 óra 3 perckor megérkezett fellebbezése a Ve. 224. § (2) bekezdésében foglalt határidőn túl került benyújtásra.
A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett.
 A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Beadványozó fellebbezése elkésett, ezért annak érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.
A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozva a Kúria több eseti döntésében is kifejtett álláspontjára [Kvk.II.37.271/2014/2.; Kvk.II.37.325/2014/3.; Kvk.I.37.494/2014/2. számú határozat] egyebekben megjegyzi, hogy a fellebbezésben joghatályosan nem pótolható a kifogás azon hiányossága, mely alapot adott annak érdemi vizsgálat nélküli elutasítására.
IV.
A határozat a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdésén, a 46. § cb) pontján, a 224. §-án, a 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2015. március 30.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke