528/2018. NVB határozat - az országgyűlési képviselők 2018. április 8. napjára kitűzött általános választásának kampányidőszakában az országos listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjai közzététele időtartamának meghatározása tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
     528/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2018. április 8. napjára kitűzött általános választásának kampányidőszakában az országos listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásában való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában 15 igen és  0 nem szavazattal meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők általános választását megelőző kampányidőszakban az országos nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak az ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt. ATV elnevezésű országos lineáris médiaszolgáltatásában való közzétételére rendelkezésre álló időtartam nemzetiségi listánként 5 perc.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

  1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)  147/F. § (1) bekezdése alapján az általános választást megelőző kampányidőszakban a Ve. 147/A-147/E. § szabályozása alá nem tartozó, tehát közszolgálatinak nem minősülő, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató - a politikai reklám közlésére szolgáló országos lineáris médiaszolgáltatásának vagy médiaszolgáltatásainak megjelölésével - legkésőbb a választást megelőző ötvenedik napon közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét.
  2. A Ve. 147/F. § (2) bekezdése szerint a politikai reklám közzétételére a Ve. 147/A-147/E. § rendelkezéseit - a 147/A. § (3) bekezdése kivételével - kell megfelelően alkalmazni. A politikai reklámok közzétételére szánt, az egy médiaszolgáltatásra eső időtartamot a médiaszolgáltató határozza meg, de az nem lehet kevesebb, mint az egy közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartam fele. Ha a médiaszolgáltató által így meghatározott időtartam eltér az egy közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartamtól, a Nemzeti Választási Bizottság az egyes jelölő szervezetek rendelkezésére álló időtartamot arányosan csökkentett, illetve megnövelt mértékben állapítja meg.
  3. A Ve. 3. § 9a. pontja szerint országosan elérhető médiaszolgáltatás az, amely Magyarország lakosságának legalább ötven százaléka számára elérhető.
  4. Az Mttv. 203. § 36. pontja szerint a lineáris médiaszolgáltatás a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás.
  5. A kampányidőszak – a Ve. 139. §-a alapján – a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. A 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2018. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 28. §-a rögzíti, hogy a választási kampányidőszak 2018. február 17-től 2018. április 8-án 19.00 óráig tart.

II.

  1. Az ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt. 2018. február 8-án jelenttette be a Nemzeti Választási Bizottságnál, hogy ATV elnevezésű országos lineáris médiaszolgáltatásában a választási kampány időszakában biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét, összességében 300 perc időtartamban, melyből 65 percet a nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek részére kíván biztosítani.
  2.  A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hivatalos oldalán található Bejelentés alapján működő országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások elnevezésű nyilvántartás rögzíti az ATV Zrt. által nyújtott lineáris médiaszolgáltatást.
  3. A Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett nemzetiségi listák száma 13. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők 2018. év április 8. napjára kitűzött választása kampányidőszakában a 13 nemzetiségi listát állító jelölő szervezet nemzetiségi listánként 5 perc időtartamban jogosult közzétenni politikai reklámját az ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt. ATV elnevezésű országos lineáris médiaszolgáltatásában.

 

 

III.

  1. A határozat, a Ve. 3. § 9a. pontján, 139. §-án, 147/A. §-án, 147/F. §-án, az Mttv.  203. § 36. pontján, az IM rendelet 28. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2018. március 16.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke