46/2018. NVB határozat - a Modern Magyarország Mozgalom Párt nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

46/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Modern Magyarország Mozgalom Párt (1036 Budapest, Lajos utca 107. II/10.) nyilvántartásba vételének tárgyában – 6 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Modern Magyarország Mozgalom Pártot mint jelölő szervezetet az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán – a szervezet rövidített neveként a civil szervezetek nyilvántartása szerinti rövidített névvel - nyilvántartásba veszi.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. január 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

  1. A Modern Magyarország Mozgalom Párt 2018. január 22-én mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.
  2. A szervezet a bejelentkezése alkalmával az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: P1-es nyomtatvány) az MOMA rövidített nevet jelölte meg.
  3. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a civil szervezetek nyilvántartása a szervezet rövidített neveként a Modern Magyarország Mozgalom (MOMA) elnevezést tartja nyilván.
  4. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 134. §-a szerint a jelölő szervezet rövidített neve a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a jelölő szervezet által a bejelentésekor megjelölt egyéb rövidített név, amely azonban nem lehet azonos más szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába vagy a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásába már bejegyzett nevével vagy rövidített nevével.
  5. A Ve. hivatkozott rendelkezése egyértelmű kitételt tartalmaz, ha a pártnak van a civil szervezetek nyilvántartásában bejegyzett rövidített neve és a választási eljárásban rövidített nevet kíván használni, az csak a bejegyzett rövid név lehet.  Tekintettel arra, hogy a jelölő szervezet P1-es nyomtatványon feltüntetett nevének rövidítése nem egyezik meg a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített névvel, ezért a Ve. 134. §-a alapján a Nemzeti Választási Bizottság a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő – Modern Magyarország Mozgalom (MOMA) – rövidített névvel veszi nyilvántartásba a jelölő szervezetet.
  6. A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Modern Magyarország Mozgalom Párt nyilvántartásba vétel iránti kérelme egyebekben a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a rendelkező részben foglaltak szerint a mai napon megtörtént.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 119. §-án, 132. §-án, 134. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) bekezdésén, (2) bekezdésén és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. január 23.

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke