456/2019. NVB határozat - a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete által benyújtott jogorvoslati kérelem tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

456/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete (1103 Budapest, Gergely u. 68., képviseli: Száva Vince és B. Gy., a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott jogorvoslati kérelem tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság 276/2019. (X. 17.) számú határozata ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október 24-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első és másodfokon eljárt választási bizottság döntése és az azokat megalapozó tényállások]

[1]          A Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a 221/2019. (10. 14.) számú határozatával megállapította Budapest VIII. kerület települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét.

[2]          B. Gy. magánszemély (a továbbiakban: Fellebbező) a HVB elsőfokú határozata ellen 2019. október 15-én „óvás” elnevezéssel fellebbezést nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: FVB), amelyben előadta, hogy ő és „csapata” a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete (ÉKE) és annak elnöke, Száva Vince támogatásával indult el a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

[3]          Kifejtette továbbá, hogy körülbelül 350-400 regisztrációt adott le a VIII. kerületi Önkormányzatban. Ebből körülbelül 10-15 lett hivatalosan elutasítva, amelyből többet időben tudott javítani. Hozzávetőlegesen 175 regisztrációról sem ő sem a regisztrált személyek nem kaptak értesítést sem email-en sem postai úton. Sérelmezte továbbá, hogy „több szavazókörben, még kérésre sem adták ki a zöld borítékot. Valakinek adtak rá magyarázatot, hogy nincs fent a szavazati listán, valakinek nem és csak egyszerűen, érthetetlenül elküldték. A Mátyás Tér 4. (29-31)-es szavazókörben elhangzott olyan mondat is, hogy technikai okok miatt nem lehet szavazni” Fellebbező és csapata listájára.

[4]          Álláspontja szerint a fenti magatartással „megfosztották az embereket a szavazói joguktól”. Hozzátette, hogy mindezt jelezte „a (TASZ) Társasági és Szabadság Jogokért és az (ÉKE) Érdekvédelmi Egyesület felé, akik szintén megteszik a kellő intézkedést”.

[5]          Fentiek alapján a 2019. október 13-ai Budapest VIII. kerületi nemzetiség roma választás szavazatainak újraszámlálását, valamint a szavazás megismételtetését kérte az FVB-től.

[6]          Az FVB 276/2019. (X. 17.) számú határozatával a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Megállapította, hogy Fellebbező jogorvoslati kérelmében nem jelölt meg jogszabálysértést, valamint konkrét bizonyíték és jogi okfejtés nélkül indítványozta a szavazatok újraszámlálását és új szavazás elrendelését, amely okból a fellebbezés nem felel meg a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt követelménynek, és érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottsághoz benyújtott jogorvoslati kérelem tartalma]

[7]          Beadványozó 2019. október 19-én 18 óra 57 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az FVB 276/2019. (X. 17.) számú határozata ellen, amelyet az FVB 2019. október 19-én 19 óra 22 perckor felterjesztett a Nemzeti Választási Bizottság részére.

[8]          Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy „körülbelüli 400 db összesen leadott regisztrációs papírból, hozzávetőlegesen 175 db-ot 3-4 nappal a regisztrációs lapok leadásának határideje előtt” nyújtott be a HVB-hez, amelyeket az átvevő „önkormányzati dolgozó tüzetesen áttekintve ellenőrizve vett át”. Sérelmezte, hogy „3 Önkormányzati dolgozó, köztük dr. Mészár Erika egy asztalnál ülve, ügyfél nélkül tollal a kezükben dolgoztak a már leadott Nemzetiségi regisztrációs papírokon”. Hozzátette, hogy, „a médiából tudomásom szerint nem az első esett, hogy Óvást nyújtottak be a Nemzeti Roma Önkormányzati választás végeredménye ellen. közel 200 leadott regisztrációról nincs semmilyen információm, ugyanis nem kaptam semmilyen formában. Körülbelül ugyan ennyi ember nem kapott zöld borítékot a szavazás során, még kérésre sem.”

[9]          Beadványozó a fentiekben kifejtettek kivizsgálását kérte az illetékes választási bizottságtól.

[10]       Előadta továbbá, hogy az üggyel kapcsolatosan a rendőrségen a „01080/9717/2019.ált számú feljelentést” tett.

[11]       Ezt követően 2019. október 19-én 19 óra 14 perckor elektronikus úton „módosított” fellebbezést nyújtott be, amelyben megismételve részletesen kifejtette az első beadványában foglaltakat.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[12]       A jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[13]       A Ve. jogorvoslati rendszerében az eljárás általánosan háromfokú, és a választási jogorvoslatok végső fóruma a bíróság.

[14]       Jelen esetben első fokon a HVB járt el, amikor a Ve. 328. §-ában foglalt hatásköri szabály alapján megállapította Budapest VIII. kerület települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét. A Ve. 221. §-a alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen fellebbezés lehet benyújtani.

[15]       A HVB eredményt megállapító, 221/2019. (10. 14.) számú elsőfokú határozatával szemben Fellebbező nyújtott be fellebbezést, amelyet az FVB Beadványozó által támadott 276/2019. (X. 17.) FVB számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasított. E határozattal szemben, ahogyan azt a Ve. 221. § (2) bekezdése is rögzíti, nincs helye fellebbezésnek, mivel az egy másodfokon eljáró választási bizottság által hozott határozat. A Ve. 222. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság másodfokú határozata ellen kizárólag bírósági felülvizsgálat iránti kérelem nyújtható be.

[16]       A Ve. 229. § (1) bekezdése szerint a másodfokú határozatot hozó választási bizottság határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására a bizottság székhelye szerint illetékes ítélőtábla rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

[17]       A fentiekben vázolt jogorvoslati rendnek megfelelően az FVB határozata a Ve. 46. § cb) pontjának megfelelően rögzítette, hogy határozata ellen a Fővárosi Ítélőtáblához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelem nyújtható be.

[18]       A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó jogorvoslati kérelme az FVB másodfokon hozott határozata ellen került benyújtásra, amely annak ellenére, hogy azt „fellebbezés”-nek nevezik, eljárásjogi szempontból bírósági felülvizsgálat iránti kérelem. A felülvizsgálat iránti kérelem elbírálására a Ve. 221. § (2) bekezdése, a 222. § (1) bekezdése és a 229. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel.

[19]       Mindezek alapján a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[20]       A határozat a Ve. 221. § (1) és (2) bekezdésén, a 222. § (1) bekezdésén, a 225. §-án, a 229. §-án, a 230. §-án, a 231. § (1) bekezdés a) pontján, a 308. §-án és a 330. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. október 21.

 

                                                                                                     Dr. Rádi Péter

                                                                                     a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke