39/2015. NVB határozat - Dr. H. M. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
39/2015. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Dr. H. M. magánszemély (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Veszprém megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 51/2015. (II.22.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. február 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2015. február 20-án bejelentést tett a Nemzeti Választási Bizottságnál a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek kampánytevékenysége miatt. Beadványában előadta, hogy a nevezett jelölő szervezetek kormányzati pozíciójukat kihasználva aránytalan kampányelemeket visznek be a „küszöbön lévő veszprémi parlamenti választásba”. Ezzel álláspontja szerint sérül a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között választási eljárási alapelv. Beadványozó felhívta a figyelmet továbbá arra a tényre, hogy a nevezett jelölő szervezetek ezen a választáson, valamint korábban a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán is a saját jelöltjeik győzelméhez kötötték a települések számára az állami forrásokhoz történő sikeres hozzájutást. Ezenfelül előadta, hogy a „Fidesz a választók befolyásolására a fenti módon tartósan hatalmi helyzetével visszaél”, ami álláspontja szerint alkotmánysértő, mivel ellentétes az Alaptörvény Alapvetés elnevezésű fejezete C) cikkének (2) bekezdésével („ Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására illetve kizárólagos birtoklására”).
A Nemzeti Választási Bizottság elnöke 2015. február 20-án a kifogás áttételéről rendelkezett, mivel a Ve. 297. § (1) bekezdés b) pontja alapján annak elbírálására az OEVB rendelkezik hatáskörrel.
Az OEVB 51/2015 (II. 22.) számú határozatával a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel az nem tartalmazta a beadványozó személyi azonosító számát, amely a kifogás kötelező tartalmi elemének minősül.
II.
Beadványozó 2015. február 22-én 21 óra 12 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB határozata ellen, melyben előadta, hogy a kifogásában foglaltakat továbbra is fenntartja, illetve beadványában feltüntette a személyi azonosító számát is, amelynek hiánya vezetett a kifogásnak első fokon, az OEVB által történő elutasításához. Beadványozó továbbá 2015. február 23-án 9 óra 32 perckor kiegészítést nyújtott be a fellebbezéséhez, amelyben előadta, hogy álláspontja szerint az általa felvetett problémák az egész országot érintik, továbbá részletes elemzést közölt a Cegléden 2014. őszén lezajlott önkormányzati választás eseményeiről.
III.
A Ve. 224. § (3) bekezdés (a) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre történő hivatkozást, vagy arra vonatkozó okfejtést, hogy az első fokon eljáró választási bizottság a határozat meghozatalánál irányadó szempontokat nem megfelelően mérlegelte.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza, hogy az OEVB-nek az ügyben első fokon hozott határozata mely okból jogszabálysértő. Beadványozó megjelölte ugyan a Ve. 297., választási bizottságok hatásköréről rendelkező §-át, azonban ez önmagában nem teljesíti a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételt. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a fellebbezés akkor felel meg a fenti feltételnek, ha abban megtalálható a konkrét jogszabálysértés megjelölése azon jogi okfejtéssel alátámasztva, hogy mely ok miatt lenne helye az elsőfokú határozat megváltoztatásának. Ezen állásponttal összhangban a Kúria KvK.I.37.221/2014/2. számú határozatában is megállapította, hogy kizárólag az olyan fellebbezési kérelem tekinthető érdemi vizsgálatra alkalmasnak, amely tartalmazza a jogszabálysértés konkrét leírását, azaz magában foglalja a tényállást, a bizonyítékokat és a jogi okfejtést is.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy beadványozó a fellebbezésben nem vitatja, elismeri, hogy az eredeti kifogás a személyi azonosító számát nem tartalmazta.
A fentiek alapján a fellebbezés a fent hivatkozott kötelező tartalmi elem hiányában érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy amennyiben az első fokú eljárás során beadványozó a beadványában elmulasztotta feltüntetni a kifogás valamely kötelező tartalmi elemét, úgy ennek pótlására a másodfokú eljárás során már nincs lehetősége. A Nemzeti Választási Bizottság ezen álláspontjával összhangban a Kúria Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzésében szintén megállapította, hogy egy adott kérelem hiányosságai az adott ügyben hozott határozat ellen benyújtott jogorvoslati eljárásban nem pótolhatók.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a beadványozó által a kifogásban hivatkozott újságcikkek egy részének tartalma semmilyen formában nem kapcsolódik a Veszprém megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben 2015. február 22. napján tartott időközi országgyűlési képviselő választáshoz, továbbá az érintett választás és a fellebbezésben említett 2014. évi ceglédi helyi önkormányzati választás eseményei között sem mutatható ki érdemi választójogi összefüggés.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott. 
IV.
A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2015. február 25.
 
 
 
 
Prof. Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke