38/2018. NVB határozat - a Szövetség a Szent Korona Országáért Konzervatív Párt nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

38/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Szövetség a Szent Korona Országáért Konzervatív Párt (2600 Vác, Pincevölgy dűlő 8.) nyilvántartásba vételének tárgyában – 5 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Szövetség a Szent Korona Országáért Konzervatív Pártot mint jelölő szervezetet az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán – a szervezet megnevezéseként a civil szervezetek nyilvántartása szerinti névvel – nyilvántartásba veszi.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. január 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

  1. A Szövetség a Szent Korona Országáért Konzervatív Párt 2018. január 18-án mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.
  2. A szervezet a bejelentkezése alkalmával az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: P1-es nyomtatvány) a Szövetség a SzentKorona Országáért Konzervatív Párt hivatalos nevet jelölte meg.
  3. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a civil szervezetek nyilvántartása a szervezet megnevezéseként a Szövetség a Szent Korona Országáért Konzervatív Párt elnevezést tartja nyilván.
  4. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (1) bekezdése alapján a nyilvántartásba-vételi eljárás során a bejelentett szervezet létezése és adatainak hitelessége ellenőrzésre kerül.
  5. A jelölő szervezet P1-es nyomtatványon feltüntetett neve – a „szent” és a „korona” szavak egybeírása miatt – nem egyezik a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő megnevezéssel, ám a P1 nyomtatványon feltüntetett egyéb adatai teljes körű egyezést mutattak a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában szereplő adatokkal, vagyis a szervezet azonosítása elvégezhető volt.
  6. Mindezek alapján a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a nyilvántartásba vételnek törvényes akadálya nincs, ezért a szervezetet a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő – Szövetség a Szent Korona Országáért Konzervatív Párt – néven nyilvántartásba veszi.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 119. §-án, 132. §-án, 133. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) bekezdésén, (2) bekezdésén és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. január 19.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke